Σχολική Εκπαίδευση

Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης; Συμμετέχοντες σε κινητικότητα – Διάρκεια Σχεδίου Τα σχέδια κινητικότητας στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης παρέχουν την ευκαιρία στα σχολεία και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης να διοργανώνουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό και για τους μαθητές σχολείων. Στόχος των δραστηριοτήτων…

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχέδια Κινητικότητας στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τα Ιδρύματα που είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus ( Erasmus Charter for Higher Education ECHE ) για την περίοδο 2021-2027, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην Κινητικότητα στον τομέα της Τριτοβάθμιάς Εκπαίδευσης, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές, νέους απόφοιτους  και προσωπικό, να πραγματοποιήσουν περιόδους κινητικότητας  στα…

Eκπαίδευση Ενηλίκων

Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων; Συμμετέχοντες σε κινητικότητα – Διάρκεια Σχεδίου Τα σχέδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων παρέχουν την ευκαιρία στους παρόχους  εκπαίδευσης ενηλίκων και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων να διοργανώνουν  δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό  και για τους εκπαιδευομένους. Στόχος των…

TCA

Training and Cooperation Activities – Δραστηριότητες Κατάρτισης και Συνεργασίας Οι Δραστηριότητες Κατάρτισης και Συνεργασίας περιλαμβάνουν κυρίως Σεμινάρια Επαφών, Εργαστήρια, Θεματικά Σεμινάρια και Σεμινάρια Κατάρτισης.   Σεμινάρια Επαφών: Η συμμετοχή ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και οργανισμών στα  Σεμινάρια Επαφών στοχεύει στην εξεύρεση εταίρων και τη δημιουργία συνεργασιών, με απώτερο στόχο την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση στα πλαίσια των…

Εκπαιδευόμενοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γενικές Πληροφορίες H πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης ενός ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό, επιφέροντας αποδεδειγμένα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία για διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου, για βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, για απόκτηση αυτοπεποίθησης αλλά και για ανακάλυψη…

Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γενικές Πληροφορίες Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+.  Στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχεται η ευκαιρία στο σχολείο, στο ίδρυμα ή στον οργανισμό ΕΕΚ που εργάζεστε να αιτηθεί για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα,  με στόχο να αποστείλει το…

Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Γενικές Πληροφορίες Η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτών, η διεθνοποίηση και η θεσμική ανάπτυξη των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων  και των άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+. Ως εκ τούτου, μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα  στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της…