Συμπράξεις Συνεργασίας

Τι είναι οι Συμπράξεις Συνεργασίας;   Οι Συμπράξεις Συνεργασίας είναι  στρατηγικά σχέδια συνεργασίας, μεταξύ διάφορων οργανισμών από χώρες του Προγράμματος ή χώρες-εταίρους, με κύριο στόχο την:   Απόκτηση εμπειριών σε ό,τι αφορά τη διεθνή-διακρατική συνεργασία Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτύων Ενίσχυση της ποιότητας των εργασιών, δραστηριοτήτων και πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών Ανταλλαγή πρακτικών, μεθόδων, ιδεών και…

Εκπαιδευόμενοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γενικές Πληροφορίες H πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης ενός ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό, επιφέροντας αποδεδειγμένα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία για διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου, για βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, για απόκτηση αυτοπεποίθησης αλλά και για ανακάλυψη…

Ενήλικες Εκπαιδευόμενοι

Γενικές Πληροφορίες H επιμόρφωση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα μέσω της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης ενός ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό, επιφέροντας αποδεδειγμένα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, για απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων, για απόκτηση…

Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γενικές Πληροφορίες Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+.  Στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχεται η ευκαιρία στο σχολείο, στο ίδρυμα ή στον οργανισμό ΕΕΚ που εργάζεστε να αιτηθεί για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα,  με στόχο να αποστείλει το…

Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Γενικές Πληροφορίες Η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτών, η διεθνοποίηση και η θεσμική ανάπτυξη των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων  και των άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+. Ως εκ τούτου, μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα  στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της…