Σχέδια Κινητικότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαχείριση Σχεδίων για Νέους Συντονιστές Erasmus

Οι πιο κάτω πληροφορίες αποσκοπούν στην ενημέρωση των Νέων Συντονιστών αναφορικά με τη Διαχείριση Σχεδίων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΚΑ1, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027

 • Τα έντυπα διαχείρισης των Σχεδίων και οι οικονομικοί πινακες είναι αναρτημένοι ανά πρόσκληση στην Ενότητα Συμφωνίες Επιχορήγησης ( διαθέσιμη ως Drop Down Menu πιο κάτω )
 1. Εργαλεία Διαχείρισης για Νέους Συντονιστές ΚΑ131 2022  Παρουσίαση/ Βίντεο 
 2. Διαχείριση Σχεδίων για την ΚΑ131 Πρόσκληση 2021: Παρουσίαση | Βίντεο
 3. Διαχείριση Σχεδίων για την ΚΑ131 Πρόσκληση 2022:  Kick off meeting HE 2022

 • Για σχέδια που αφορούν στην απερχόμενη προγραμματική περίοδο ( Σχέδια ΚΑ103, ΚΑ107, Πρόσκληση 2020 ) είναι διαθέσιμη η πιο κάτω παρουσίαση

4. Project Management for KA103 2020- Newcomers Παρουσίαση/Βίντεο

Quick Guide Γενικές οδηγίες για θέματα διαχείρισης των Σχεδίων Κινητικότητας ( Προγραμματική Περίοδος 2014/2020 )

Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2021-2027

Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχετικά με τον Χάρτη

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις χώρες του προγράμματος και τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων και/ή να συνεργαστούν για καινοτομία και ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρες-εταίρους δεν απαιτείται να  διαθέτουν ECHE , ενώ το πλαίσιο ποιότητας εξασφαλίζεται μέσω δι-ιδρυματικών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πώς απονέμεται ο ECHE;

Η  πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απονομή του ECHE δημοσιεύεται σε ετήσια βάση. Δείτε πιο κάτω έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στην υποβολή πρότασης για το 2023.

Ο ECHE απονέμεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+ έως το 2027, με παράταση της ημερομηνίας ισχύος των έργων που αρχίζουν κατά το τελευταίο έτος του προγράμματος, και μπορεί να διαρκέσει έως και τρία έτη (π.χ. έως το 2030).

Τι περιέχει ο ECHE;

Οι αρχές του ECHE έχουν προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις καινοτομίες του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027, όπως η ψηφιοποίηση, η ένταξη και η βιωσιμότητα.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες προσθήκες στον νέο ECHE είναι: η δέσμευση για προσέγγιση, μέσω στρατηγικών ένταξης, των ομάδων που υποεκπροσωπούνται στην κινητικότητα, η διασφάλιση οικολογικών πρακτικών όσον αφορά την οργάνωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος Erasmus+, η εφαρμογή της ψηφιοποίησης μέσω της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα και της εφαρμογής Erasmus+ για κινητές συσκευές, καθώς και η δέσμευση για ενίσχυση της συμμετοχής των μετακινούμενων σπουδαστών στα κοινά.

Επιπλέον, τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πλήρης αυτόματη αναγνώριση των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό πραγματοποιείται με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο και ότι οι σπουδαστές δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα ή να συμμετέχουν σε επιπλέον εξετάσεις.

Οι νέες αρχές του ECHE έχουν σχεδιαστεί σε διαβούλευση με την ομάδα εργασίας για τον ECHE, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών φορέων του προγράμματος Erasmus+, εμπειρογνώμονες της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανώσεις σπουδαστών.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την καλύτερη συμμόρφωση του ιδρύματός σας με τον  ECHE, συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές του ECHE, καθώς και τον οδηγό παρακολούθησης του ECHE.

Δείτε επίσης : The Role of Students in the Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027: How to better implement the ECHE Commitments through ESN-HEI Collaboration 

ECHE-Monitoring-Guide-for-NAs.pdf

ECHE-Monitoring-Guide-for-NAs-Evaluation-Grids.pdf


Αυτοαξιολόγηση

Οι επικεφαλής των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οι συντονιστές του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ECHE για να βελτιώνουν τις επιδόσεις του ιδρύματός τους. Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πόσο καλά εφαρμόζει ο οργανισμός σας τον Χάρτη.

Ετοιμάζεται η νέα έκδοση του εργαλείου, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες/ Inter-institutional Agreements

Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες μπορούν να υπογραφούν μεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ). Καθορίζουν τις συνθήκες-πλαίσιο για τις κινητικότητες φοιτητών/τριών και προσωπικού που πραγματοποιούνται μεταξύ ιδρυμάτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Intra-European mobility

 • Κινητικότητα μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ITE) σε κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες εκτός ΕΕ που συνδέονται με το προγράμμα Erasmus. ‘Ολα τα ιδρύματα θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Χάρτη Erasmus

International mobility

 • Κινητικότητα μεταξύ ΙΤΕ που βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες εκτός ΕΕ, είτε συνδέονται είτε όχι με το πρόγραμμα Erasmus. Τα ΙΤΕ των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων τρίτων χωρών πρέπει να είναι κάτοχοι του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα ΙΤΕ σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες πρέπει να συμφωνούν με τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη μέσω της υπογργραμμένης Διμερούς συμφωνίας.

Ψηφιοποίηση Διμερών Συμφωνιών ( ΔΣ )

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή κάρτα σπουδαστών και τις προσπάθειες προώθησης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στο Erasmus+, οι διμερείς συμφωνίες (IIAs) περνούν από την έντυπη στην ψηφιακή μορφή. Οι ψηφιακές διμερείς συμφωνίες θα διευρύνονται σταδιακά.

Φάση 1 – κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που συνδέονται με το Πρόγραμμα
Φάση 2 – άλλες κινητικότητες, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Κινητικότητας

Το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 είναι μια μεταβατική χρονιά κατά την οποία όλα τα ΑΕΙ εντάσσονται σταδιακά στην υποδομή Erasmus Without Paper για να μπορούν να ανανεώνουν ψηφιακά τις ΔΣ. Μέχρι να μπορέσουν να ανανεωθούν ψηφιακά οι ΔΣ, οι υπάρχουσες ΔΣ από το πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020 ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ.

Σε περιπτώσεις όπου η ψηφιακή διαχείριση των IIA δεν είναι δυνατή για δικαιολογημένους λόγους, παρέχονται  τα επεξεργάσιμα πρότυπα παρακάτω.

Πληροφορίες που αφορούν τις Διμερείς Συμφωνίες θα είναι σταδιακά διαθέσιμες και στην εφαρμογή Erasmus+.

Ψηφιοποίηση - Digitalization

Updates on the Digitalization of Higher Education in the Erasmus+ 

Where to find information about the European Student Card Initiative:

European Student Card Initiative

Μια πρωτοβουλία της ΕΕ για να βοηθήσει φοιτητές/τριες και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανταλλαγές Erasmus+ απλοποιώντας τις διοικητικές διαδικασίες και ενισχύοντας την ψηφιοποίηση.

 • Erasmus+ App : Το μοναδικό σημείο εισόδου στο σχεδιασμό μιας κινητικότητας φοιτητών/τριών
 • The European Student Card : Η ευρωπαϊκή κάρτα σπουδαστών καθιερώνει μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα για τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επαληθεύσουν εύκολα τη φοιτητική τους ιδιότητα σε όλη την Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα τους
 • Erasmus Without Paper : Μια ψηφιακή λύση για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη ψηφιακή διαχείριση κινητικότητας Erasmus+

Enhanced EWP Dashboard via https://ewp-dashboard.eu

ESCI Service Desk: to support you with all kinds of issues, you experience when using the EWP Dashboard.

Support materials: available in the Competence Centre.


Συμπερίληψη- Inclusion

Top Ups to individual support

Το συμπληρωματικό ποσό ( top up) στα έξοδα διαβίωσης ( to Individual support ) δίνεται βάσει των προτεραιοτήτων του οδηγού πολυμορφίας και συμπερίληψης ο οποίος ορίζει τις ομάδες-στόχους. Μόνο οι προκαθορισμένες ομάδες φοιτητών/τριών και πρόσφατων αποφοίτων σε κάθε χώρα είναι επιλέξιμες για το Top Up.

Οι σπουδαστές/στριες και πρόσφατοι απόφοιτοι που εμπίπτουν στην κατηγορία λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να λαμβάνουν ένα συμπληρωματικό ποσό επιχορήγησης το top -up to inclusion support

–  250 EUR το μήνα για μακράς διάρκειας κινητικότητες ( 2-12 μήνες)

100/150 EUR για σύντομης διάρκειας κινητικότητες ( 5- 30 ημέρες )

O οδηγός πολυμορφίας και συμπερίληψης αφορά τόσο στην Πρόσκληση 2021 όσο και στην Πρόσκληση 2022.

Δείτε εδώ τον οδηγό και τα απαιτούμενα αποδεικτικά έντυπα ανά ομάδα-στόχο →  Οδηγός

Inclusion Support

Η υποστήριξη ένταξης (Inclusion support) καλύπτει τα μη τυπικά έξοδα ταξιδιού και διαμονής π.χ ειδική διαμονή, εξοπλισμός, επιπλέον θέση ή έξοδα μετακίνησης συνοδού όπου κρίνεται απο το ίδρυμα οτι προκύπτουν σύμφωνα με τη Στρατηγική Συμπερίληψης του βάσει πραγματικών εξόδων.

Στα πλαίσια του προγράμματος είναι δυνατός ο συνδυασμός του συμπληρωματικού ποσού που δίνεται ως μέρος των εξόδων διαβίωσης ( top up to individual support )  και της επιπλέον κάλυψης πραγματικών δαπανών ( inclusion support ).  Eίναι σημαντικό όπου θα προκύπτει συνδυασμός οι δύο χρηματοδοτικές ενισχύσεις να είναι δεόντως αιτιολογημένες και να καλύπτουν διαφορετικές δαπάνες έτσι ώστε να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση. Η κατηγορία φραγμού μπορεί να είναι η ίδια αλλά οι κατηγορίες εξόδων cost items πρέπει να είναι διαφορετικές.

 • Τα ΙΤΕ μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια από το ποσό της επιχορήγησης που έχουν στη διάθεσή τους μέχρι και 100% (για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσουν να μεταφέρουν χρήματα που είχαν προγραμματιστεί για  άλλες κινητικότητες)  για να καλύψουν τα κεφάλαια που τους λείπουν για τα έξοδα που αφορούν στο inclusion support.
 • Μπορούν να ζητήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Εθνικό Φορέα  μέσω των ενδιάμεσων εκθέσεων ( ο Εθνικός Φορέας δεν δεσμεύεται ότι θα έχει τα κεφάλαια για να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα ).
 • Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην παρουσίαση του ΙΔΕΠ: KickOff_HE_2022-07_09_Inclusion_OLS_Checks
 • Αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση ατόμων με αναπηρίες Ανώτερη Εκπαίδευση

Κινητικότητα στην ΚΑ131

Διαχείριση της Δράσης 

Τα έντυπα διαχείρισης των Σχεδίων και οικονομικοί πινακες ειναι αναρτημένα ανά πρόσκληση στην Ενότητα Συμφωνίες Επιχορήγησης

Εργαλείο Διαχείρισης των Σχεδίων 

Blended Mobilities & BIPs ( Blended Intensive Programmes )

ΟLS_ Online Linguistic Support 

 • Η Ευρ.Επιτροπή έλαβε την απόφαση να άρει την υποχρέωση της γλωσσικής αξιολόγησης OLS πριν  την έναρξη έκαστης κινητικότητας, των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις Προσκλήσεις 2021, 2022 και 2023. Δείτε τη σχετική ενημέρωση 

Οδηγίες προς Φοιτητές/τριες για την αξιολόγηση της Γλωσσικής Επάρκειας τους.

A tutorial creating an EU login and accessing the platform is available here.

Step-by-step guide.

For questions on OLS, please visit the OLS assistance page.

For technical issues please contact the EU Academy Help Centre

Συμφωνίες Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2022 | KA131

→ Διαχείριση Σχεδίων για την ΚΑ131 Πρόσκληση 2022

Ημερίδα Διαχείρισης της ΚΑ131 Πρόσκληση 2022 _ Παρουσιάσεις
Υπολογισμός του ποσού χρηματοδότησης συμμετεχόντων ( οδηγός  Excel εκ μέρους της Ε.Ε ) : ΚΑ131 Grant Calculator 

ERASMUS+ GRANT SIMULATOR

→ Παραρτήματα της Συμφωνίας Επιχορήγησης μεταξύ ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Annex I – General Conditions
 • Annex II – Budget – Ο προυπολογισμός έκαστου σχεδίου κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ίδρυμα
 • Annex III – Financial and contractual rules
 • Annex IV – Applicable rates
 • Annex V: Templates for agreements to be used between beneficiary and participants
Εντυπα Συμφωνιών Εκμάθησης και Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης 
Για Φοιτητές/τριες:

Learning Agreement for Traineeships 2022

Guidelines Learning Agreement for Traineeships 2022

Online Learning Agreement for Studies 2022

Guidelines Learning Agreement for Studies 2022

International Learning Agreement for Studies 2022

Για προσωπικό 

Mobility Agreement for Teaching 2022

Mobility Agreement for Training  2022

Συμφωνία Επιχορήγησης φοιτητών/τριών και προσωπικού 

Grant Agreement Students and Staff 2022

Χάρτης Φοιτητή/τριας Erasmus ( εκδίδεται για κάθε εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων )

Χάρτης Φοιτητή Erasmus ( ΕΛ )

Erasmus Student Charter ( EN )

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2021 | KA131

→ Διαχείριση Σχεδίων για την ΚΑ131 Πρόσκληση 2021 : Παρουσίαση | Βίντεο

Παραρτήματα της Συμφωνίας Επιχορήγησης μεταξύ ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ΙΤΕ

 • Annex I: General Conditions ΕΝ | EL
 • Annex II: Description of the Project; Estimated budget of the project (αποστολή με τις Συμφωνίες Επιχορήγησης έκαστου οργανισμού)
 • Annex III: Financial and contractual rules
 • Annex IV: Applicable rates
 • Annex V: Templates for agreements to be used between beneficiary and participants

 Εντυπα για την κινητικότητα Φοιτητών/τριών

Συμφωνίες Εκμάθησης

ΗΕ Learning Agreement Study Mobility_2021

HE Learning Agreement Study Mobility International_2021

HE Learning Agreement Traineeships 2021

HE Learning Agreement Traineeships Guidelines

Συμφωνία Επιχορήγησης για Φοιτητές/Φοιτήτριες 

HE Grant Agreement Studies and Traineeships 2021 V3

 Εντυπα για την κινητικότητα Προσωπικού 

Συμφωνίες Εκμάθησης

HE Staff Mobility Agreement Training V2

HE Staff Mobility Agreement Teaching

Συμφωνία Επιχορήγησης προσωπικού 

HE Staff Grant Agreement V3

 

Υποβολή της Ενδιάμεσης Εκθεσης ΚΑ131 2021

Έντυπο Ενδιάμεσης Έκθεσης Σχεδίων 2021 για Συμπλήρωση 

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2020 | KA103

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

Students

Staff

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Δείγματα Εκθέσεων Συμμετεχόντων (Participant Reports Samples)

Student mobility for studies
Student mobility for studies – recognition
Student mobility for traineeships
Staff mobility for teaching and training activities

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q.)
MT+ Data Dictionary for KA103
ECTS Οδηγός προς δικαιούχους
Οδηγός προς φοιτητές

Toolkit: Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση

Digital Opportunity Traineeships:
Boosting digital skills on the job
Developing digital skills abroad
Factsheet
Poster (en)
Q&A – Information for companies and universities
Q&A – Information for students

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Ενδιάμεση Έκθεση Σχεδίων 2020 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28.02.2022)

Αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2019 | KA103

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας Υπολογισμού Επιχορήγησης ανά Συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

Students

Staff

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Δείγματα Εκθέσεων Συμμετεχόντων (Participant Reports Samples)

Student mobility for studies
Student mobility for studies – recognition
Student mobility for traineeships
Staff mobility for teaching and training activities

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool

1. Οδηγίες Υποβολής Τελικής Εκθεσης ΚΑ103 Πρόσκληση 2019

2. Υποβολή της Τελικής Έκθεσης για τα σχέδια ΚΑ103 και ΚΑ107 για τις Συμφωνίες Επιχορήγησης 2018, 2019 και 2020 για κινητικότητες που επηρεάστηκαν από το COVID 19

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q.)
MT+ Data Dictionary for KA103
ECTS Οδηγός προς δικαιούχους
Οδηγός προς φοιτητές

Toolkit: Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση

Digital Opportunity Traineeships:
Boosting digital skills on the job
Developing digital skills abroad
Factsheet
Poster (en)
Q&A – Information for companies and universities
Q&A – Information for students

 

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2019 | KA107

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Συμφωνίας

Mono -Beneficiary Grant Agreement

 • Annex I – General Conditions
 • Annex II – Budget
 • Annex III – Financial and contractual rules
 • Annex IV – Applicable rates
 • Annex V

Students

Staff

Χάρτης του Φοιτητή Erasmus+

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool
Κριτήρια αξιολόγησης για τις τελικές εκθέσεις των δικαιούχων

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού (F.A.Q.)
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Διεθνή Κινητικότητα (F.A.Q.)
Quick reference guide for selected HE institutions in Partner Countries
Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement
MT+ Data Dictionary for KA107
ECTS Οδηγός προς δικαούχους

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2018 | KA103

Οικονομικοί Πίνακες

Οικονομικοί Πίνακες 2018
Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

Students

Staff

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q.)
MT+ Data Dictionary for KA103
ECTS Οδηγός προς δικαιούχους
Οδηγός προς φοιτητές

Toolkit: Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση

Digital Opportunity Traineeships:
Boosting digital skills on the job
Developing digital skills abroad
Factsheet
Poster (en)
Q&A – Information for companies and universities
Q&A – Information for students

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2018 | KA107

Οικονομικοί Πίνακες

Οικονομικοί Πίνακες 2018
Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Συμφωνίας

Mono -Beneficiary Grant Agreement

 • Annex I – General Conditions
 • Annex II – Budget
 • Annex III – Financial and contractual rules
 • Annex IV – Applicable rates
 • Annex V

Students

Staff

Χάρτης του Φοιτητή Erasmus+

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool
Κριτήρια αξιολόγησης για τις τελικές εκθέσεις των δικαιούχων

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού (F.A.Q.)
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Διεθνή Κινητικότητα (F.A.Q.)
Quick reference guide for selected HE institutions in Partner Countries
Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement
MT+ Data Dictionary for KA107
ECTS Οδηγός προς δικαούχους

 

Παρουσίαση
Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ