Συμπράξεις Συνεργασίας

Δείγματα εγγράφων χρήσιμων για υλοποίηση Σχεδίων

Δείγμα Συμφωνίας μεταξύ Συντονιστή και Εταίρου

Δείγμα timesheet που αφορά τις δαπάνες προσωπικού για τα Πνευματικά Παραδοτέα και οδηγίες για συμπλήρωση του timesheet

Δείγμα Πιστοποιητικού Συμμετοχής σε Διακρατικές Συναντήσεις και Διακρατικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης

Τροποποιήσεις Συμφωνιών Επιχορήγησης

Grant Agreement Amendment request form
Budget Amendment request form (έντυπο που συμπληρώνεται επιπρόσθετα στο πιο πάνω, όταν η τροποποίηση αφορά αλλαγή στον προϋπολογισμό)

Αντίκτυπος Σχεδίων

Υλικό που ανέπτυξαν οι Εθνικές Υπηρεσίες των διαφόρων Χωρών του Προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε δικαιούχους Σχεδίων Erasmus+ και το οποίο αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών/καλών πρακτικών για μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και αποτελεσματικότερη διάδοση των αποτελεσμάτων των εγκεκριμένων Σχεδίων Erasmus+.

Impact and Dissemination Toolkit

Οδηγός Διάδοσης και Αξιοποίησης Σχεδίων Erasmus+ – ΙΚΥ Ελλάδος

Χρήσιμα Εργαλεία

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις Διαχείρισης Εγκεκριμένων Σχεδίων

  • Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων – Συμπράξεις Συνεργασίας – Πρόσκληση 2022 (powerpoint)
  • Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων – Συμπράξεις Συνεργασίας – Πρόσκληση 2022 (μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση)
  • Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων – Συμπράξεις Συνεργασίας  – Πρόσκληση 2021 (powerpoint)
  • Διαχείριση Εγκεκριμένων Σχεδίων – Συμπράξεις Συνεργασίας  – Πρόσκληση 2021 (μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση)

Παρουσιάσεις χρήσης του εργαλείου Beneficiary Module και της Πλατφόρμας Erasmus+ Project Results Platform

Συμφωνίες Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2022 | KA220

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης 2021 – ΚΑ220

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ