Στόχος

Στόχος αυτού του τμήματος της ιστοσελίδας είναι να παρέχει υποστήριξη στους
εγκεκριμένους οργανισμούς σχετικά με τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων τους.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαχείριση όλων των εγκεκριμένων
Σχεδίων σας που βρίσκονται υπό εξέλιξη και αφορούν κάποιο από τους πιο κάτω τομείς: