Σχέδια Κινητικότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενδιάμεσες Εκθέσεις

Αξιολόγηση ποιότητας Δι-ιδρυματικών Συμφωνιών

Όλα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα των ισχυουσών Δι-ιδρυματικών Συμφωνιών τους για να προετοιμαστούν για το νέο Πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, μπορεί να γίνει χρήση του εργαλείου eQuATIC, το οποίο είναι αποτέλεσμα ενός Σχεδίου Erasmus+ που συντόνισε το Ghent University. Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στα ΙΤΕ να αναλύσουν δεδομένα των κινητικοτήτων τους και να αξιολογήσουν τις δι-ιδρυματικές τους συμφωνίες στη βάση διαφόρων δεικτών ποιότητας.

ESN – Survival Guide

Σημείωση: ο συγκεκριμένος οδηγός ετοιμάστηκε από το ESN Nicosia για να παρέχει πληροφορίες στους εισερχόμενους φοιτητές

Στήριξη Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Διαχείριση Online Learning Agreement

Συμφωνίες Επιχορήγησης

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2021 | KA131

Annex I: General Conditions ΕΝ | EL
Annex II: Description of the Project; Estimated budget of the project (αποστολή με τις Συμφωνίες Επιχορήγησης έκαστου οργανισμού)
Annex III: Financial and contractual rules
Annex IV: Applicable rates
Annex V: Templates for agreements to be used between beneficiary and participants

ΗΕ Learning Agreement Study Mobility_2021

HE Learning Agreement Study Mobility International_2021

HE Learning Agreement Traineeships 2021

HE Learning Agreement Traineeships Guidelines

 

HE Staff Mobility Agreement Training V2

HE Staff Mobility Agreement Teaching

 

HE Staff Grant Agreement V3

HE Grant Agreement Studies and Traineeships 2021 V3

 

 

Διμερείς Συμφωνίες – Inter-institutional Agreements

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 ( μεταβατικό έτος)  αναμένεται ότι όλα τα ΙΤΕ θα προχωρήσουν με τη ψηφιακή σύνδεση τους στο Erasmus Dashboard προκειμένου να είναι σε θέση να ανανεώνουν ψηφιακά τις Διμερείς Συμφωνίες τους. Σε περιπτώσεις όπου η ψηφιακή διαχείριση των ΔΣ δεν είναι δυνατή, για δικαιολογημένους λόγους, παρέχονται πιο κάτω τα έντυπα ( .word) με δυνατότητα επεξεργασίας.

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2020 | KA103

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

Students

Staff

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Δείγματα Εκθέσεων Συμμετεχόντων (Participant Reports Samples)

Student mobility for studies
Student mobility for studies – recognition
Student mobility for traineeships
Staff mobility for teaching and training activities

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q.)
MT+ Data Dictionary for KA103
ECTS Οδηγός προς δικαιούχους
Οδηγός προς φοιτητές

Toolkit: Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση

Digital Opportunity Traineeships:
Boosting digital skills on the job
Developing digital skills abroad
Factsheet
Poster (en)
Q&A – Information for companies and universities
Q&A – Information for students

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2020 | KA107

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Συμφωνίας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

Students

Staff

Χάρτης του Φοιτητή Erasmus+

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool
Κριτήρια αξιολόγησης για τις τελικές εκθέσεις των δικαιούχων

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού (F.A.Q.)
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Διεθνή Κινητικότητα (F.A.Q.)
Quick reference guide for selected HE institutions in Partner Countries
Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement
MT+ Data Dictionary for
ECTS Οδηγός προς δικαούχους

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2019 | KA103

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας Υπολογισμού Επιχορήγησης ανά Συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

Students

Staff

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Δείγματα Εκθέσεων Συμμετεχόντων (Participant Reports Samples)

Student mobility for studies
Student mobility for studies – recognition
Student mobility for traineeships
Staff mobility for teaching and training activities

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool

1. Οδηγίες Υποβολής Τελικής Εκθεσης ΚΑ103 Πρόσκληση 2019

2. Υποβολή της Τελικής Έκθεσης για τα σχέδια ΚΑ103 και ΚΑ107 για τις Συμφωνίες Επιχορήγησης 2018, 2019 και 2020 για κινητικότητες που επηρεάστηκαν από το COVID 19

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q.)
MT+ Data Dictionary for KA103
ECTS Οδηγός προς δικαιούχους
Οδηγός προς φοιτητές

Toolkit: Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση

Digital Opportunity Traineeships:
Boosting digital skills on the job
Developing digital skills abroad
Factsheet
Poster (en)
Q&A – Information for companies and universities
Q&A – Information for students

 

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2019 | KA107

Οικονομικοί Πίνακες

Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Συμφωνίας

Mono -Beneficiary Grant Agreement

  • Annex I – General Conditions
  • Annex II – Budget
  • Annex III – Financial and contractual rules
  • Annex IV – Applicable rates
  • Annex V

Students

Staff

Χάρτης του Φοιτητή Erasmus+

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool
Κριτήρια αξιολόγησης για τις τελικές εκθέσεις των δικαιούχων

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού (F.A.Q.)
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Διεθνή Κινητικότητα (F.A.Q.)
Quick reference guide for selected HE institutions in Partner Countries
Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement
MT+ Data Dictionary for KA107
ECTS Οδηγός προς δικαούχους

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2018 | KA103

Οικονομικοί Πίνακες

Οικονομικοί Πίνακες 2018
Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Κινητικότητας

Mono – Beneficiary Grant Agreement

Students

Staff

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q.)
MT+ Data Dictionary for KA103
ECTS Οδηγός προς δικαιούχους
Οδηγός προς φοιτητές

Toolkit: Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση

Digital Opportunity Traineeships:
Boosting digital skills on the job
Developing digital skills abroad
Factsheet
Poster (en)
Q&A – Information for companies and universities
Q&A – Information for students

Παρουσίαση

Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Έτος Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2018 | KA107

Οικονομικοί Πίνακες

Οικονομικοί Πίνακες 2018
Πίνακας υπολογισμού επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

Συμφωνία και Παραρτήματα Σχεδίων Συμφωνίας

Mono -Beneficiary Grant Agreement

  • Annex I – General Conditions
  • Annex II – Budget
  • Annex III – Financial and contractual rules
  • Annex IV – Applicable rates
  • Annex V

Students

Staff

Χάρτης του Φοιτητή Erasmus+

Διιδρυματικές Συμφωνίες

Interinstitutional Agreement
Η Συμφωνία πρέπει να υπογραφεί πριν την κινητικότητα των συμμετεχόντων

Εκθέσεις

Eνδιάμεση έκθεση (in excel format)
Τελική Έκθεση στο Mobility Tool
Κριτήρια αξιολόγησης για τις τελικές εκθέσεις των δικαιούχων

Επιπρόσθετα Έντυπα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού (F.A.Q.)
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Διεθνή Κινητικότητα (F.A.Q.)
Quick reference guide for selected HE institutions in Partner Countries
Guide on Amendments to the Beneficiary Grant Agreement
MT+ Data Dictionary for KA107
ECTS Οδηγός προς δικαούχους

 

Παρουσίαση
Διαχείριση Σχεδίων ΚΑ103 & ΚΑ107

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ