Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Σκοπός

Η ακόλουθη διαδικασία περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που ακολουθεί το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης για τον χειρισμό ενστάσεων που υποβάλλονται από δικαιούχους.

Ευθύνη

Την ευθύνη για τη διαχείριση των ενστάσεων έχει η Ανώτερη  Λειτουργός, η οποία συντονίζει την Επιτροπή Ενστάσεων.

Περιπτώσεις Ενστάσεων

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης δέχεται ενστάσεις από δικαιούχους όσον αφορά τις πιο κάτω διαδικασίες:

  1. Διαδικασία επιλογής αιτήσεων (έγκριση, απόρριψη, τοποθέτηση σε κατάλογο αναμονής). Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής αιτήσεων, σημειώνεται ότι η ένσταση δεν δύναται να αφορά την ποιοτική αξιολόγηση της αίτησης.
  2. Διαδικασία αξιολόγησης των ενδιάμεσων (όπου εφαρμόζεται) και τελικών εκθέσεων για τον καθορισμό του τελικού ποσού επιχορήγησης
  3. Διαδικασία πρωτογενών ελέγχων (desk-checks, on-the-spot-checks, system checks).

Εκτός από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ, το δικαίωμα ένστασης αναφέρεται στους δικαιούχους και σε κάθε επιστολή που τους αποστέλλεται η οποία αφορά γνωστοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης αίτησης, έκθεσης ή ελέγχου.

Ενημέρωση για διαδικασία ενστάσεων

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στο  ΙΔΕΠ Διά Βίου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και να απευθύνονται στην Ανώτερη Λειτουργό του Ιδρύματος. Πρέπει να αποστέλλονται είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εκάστοτε οργανισμού είτε από το άτομο επαφής της εκάστοτε αίτησης/Σχεδίου με κοινοποίηση προς τον νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού. Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από  οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία.

Χρονικά πλαίσια υποβολής ένστασης

  • Για τη διαδικασία επιλογής αιτήσεων και για τη διαδικασία αξιολόγησης των ενδιάμεσων εκθέσεων, η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται στο ΙΔΕΠ εντός 12 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων.
  • Για τη διαδικασία αξιολόγησης των τελικών εκθέσεων για τον καθορισμό του τελικού ποσού επιχορήγησης καθώς και τη διαδικασία των πρωτογενών ελέγχων (desk-checks, on-the-spot-checks, system checks), η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται στο ΙΔΕΠ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής της επιστολής ανατροφοδότησης.

Η τελική απόφαση σε σχέση με την ένσταση κοινοποιείται στον παραπονούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.