Ίδρυμα για τη Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Ενημέρωση Περί Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης («ΙΔΕΠ»),  επιθυμεί τη διαφάνεια ως προς τα δεδομένα που συλλέγει και τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων.  Κατά τη διάρκεια της της σχέσης μαζί σας, δυνατόν να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων από την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων και της Ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών Νόμου του (Ν.125(I)/2018), ως τροποποιήθηκε και άλλων εν ισχύι νόμων περί προστασίας των δεδομένων, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς,  Η παρούσα δήλωση Περί Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές, τους τύπους προσωπικών δεδομένων, πόσο καιρό διατηρούνται και άλλες σχετικές πληροφορίες.

2. Οι Αρχές μας

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Αυτά τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας και με διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι σάς παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (διαφάνεια), ότι η επεξεργασία ταυτίζεται με την περιγραφή η οποία σάς δόθηκε (αμεροληψία) και ότι βασίζεται σε τουλάχιστον μία από τις νόμιμες βάσεις που ορίζονται στο Σύστημα Πιστοποίησης Προστασίας Δεδομένων GDPR (νομιμότητα).
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς αυτούς τους σκοπούς. («περιορισμός σκοπού»). Αυτό σημαίνει ότι καθορίζουμε ακριβώς ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, τον σκοπό χρήσης τους, και περιορίζουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο σε ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σχετικού σκοπού.
 • Υπάρχει επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τυγχάνουν επεξεργασίας («ελαχιστοποίηση δεδομένων»). Αυτό σημαίνει ότι δεν επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα πέραν αυτών που απαιτείται.
 • Είναι ακριβή, και, όπου είναι απαραίτητο, ενημερωμένα. Λαμβάνεται κάθε εύλογο βήμα για να διασφαλιστεί το ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους τυγχάνουν επεξεργασίας, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση («ακρίβεια»).
 • Διατηρούνται σε μορφή η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση των κατόχων των δεδομένων μόνο για το διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας («περιορισμός αποθήκευσης»). Αυτό σημαίνει ότι όπου είναι δυνατόν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τέτοιον τρόπο που περιορίζει ή αποτρέπει την αναγνώριση του κατόχου των δεδομένων.
 • Επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

3. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Για δικαιούχους/δυνητικούς δικαιούχους: Στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επιχείρησης, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για σκοπούς πρόσληψης: Εκτός από τα παραπάνω, προσωπικά χαρακτηριστικά όπως ημερομηνία γέννησης, χώρα γέννησης, πληροφορίες σπουδών/πτυχίου.
Για τους υπαλλήλους: Επιπλέον, στοιχεία μισθοδοσίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ.

Στα πλαίσια της κινητικότητας τυχόν να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα δεδομένα τα οποία αφορούν την υγεία δικαιούχου/ δυνητικά δικαιούχου και σχετίζονται με την σωματική υγεία αυτού, ως αυτά ορίζονται στην πιο πάνω αναφερόμενη Ευρωπαϊκή και Κυπριακή Νομοθεσία.  Συγκεκριμένα, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάλληλη χρηματοδότηση και/ή διαχείριση χρηματοδότησης δικαιούχου/ δυνητικά δικαιούχου και σχετίζονται μεταξύ άλλων με την μεταφορά, τυχόν προσαρμοζόμενη διανομή, τυχόν έξοδα συνοδού/βοηθού συνοδού κλπ.

Εάν κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης υπάρξει αλλαγή στα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα παραπάνω στοιχεία (όπως και όπου ισχύει) ενημερώνονται επικοινωνώντας μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

4. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως και όπου ισχύει) με σκοπό:

 • Την αξιολόγηση και επιλογή αιτήσεων χρηματοδότησης (π.χ. συμμετοχή σε διοργανώσεις eTwinning, TCA, κλπ.)
 • Την επικοινωνία με τους δικαιούχους με τρέχουσες μελέτες για ζητήματα που αφορούν τις μελέτες τους (πρωτογενείς έλεγχοι, συμμετοχή σε δραστηριότητες διάδοσης, κλπ.)
 • Την πρόσληψη και τη σύναψη συμφωνιών με συνεργάτες.
 • Θέματα που σχετίζονται με τη σχέση εργοδοτοτουμένου-εργοδότη.
 • Τη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με το Πρόγραμμα σε πιθανούς δικαιούχους και την πρόσκλησή τους σε δραστηριότητες ενημέρωσης/διάδοσης που διοργανώνει το ΙΔΕΠ.

5. Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Δεσμευόμαστε για το απόρρητό σας. Ως μέρος των αξιών που αντιπροσωπεύουμε, θα λαμβάνουμε πάντοτε υπόψιν τα θεμελιώδη δικαιώματά σας ως κατόχου δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω στη νόμιμη βάση ότι: (i) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα (ii) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας συμφωνίας την οποία έχετε συνάψει μαζί μας και προκειμένου να προβούμε σε βήματα κατόπιν αιτήματός σας πριν τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών (iii) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (εάν και όπου ισχύει) και   (iv) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε.

Όπου αποφασίζουμε να βασιστούμε σε ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα επικοινωνήσουμε με τον κάτοχο των σχετικών δεδομένων αναλόγως. Σε περίπτωση που η συγκατάθεση βασίζεται αποκλειστικά στην επίτευξη νόμιμης βάσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ο εν λόγω κάτοχος των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να αποσύρει αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσαν στιγμή.

6. Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων

Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:

 • Τους ελεγκτές μας, τους διαχειριστές, τους δικηγόρους, τους εκτιμητές, τους συμβούλους, τους λογιστές και άλλους επαγγελματίες συμβούλους (όπως θα απασχολούνται από καιρού εις καιρόν.)
 • Τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληροφορικής μας και άλλες εταιρείες που μάς βοηθούν στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής μας, παρέχοντας υπηρεσίες θυρωρείου, τεχνολογική εξειδίκευση, αποθήκευση φακέλων και διαχείριση αρχείων, υλικοτεχνικές υπηρεσίες και λύσεις.
 • Τις τράπεζες και/ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ασφαλιστικές εταιρείες, και,
 • Δημόσιες Αρχές (κατά περίπτωση), για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

 

Όταν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΟΧ, πραγματοποιούμε τέτοιες μεταφορές σε έναν παραλήπτη (i) ο οποίος βρίσκεται σε χώρα που παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα ή (ii) υπό κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων νόμων περί προστασίας των δεδομένων (π.χ. βάσει συμφωνίας υπό μορφή τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η μορφή της οποίας διατίθεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πραγματοποιούμε τέτοιες μεταφορές όπου έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεση από τους εν λόγω κατόχους των δεδομένων σχετικά με την προτεινόμενη μεταφορά, δοθέντος ότι ο κάτοχος των δεδομένων έχει ενημερωθεί για τους ενδεχόμενους κινδύνους μίας τέτοιας μεταφοράς (λόγω της απουσίας απόφασης επάρκειας και καταλλήλων διασφαλίσεων).

Τα Δικαιώματά σας ως κατόχου δεδομένων

Σύμφωνα με το Σύστημα Προστασίας Δεδομένων (GDPR), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Tο δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσον ή όχι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου το κάνουμε, να προσβάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες.  Τέτοιες επιπρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τις κατηγορίες των παραληπτών των προσωπικών δεδομένων.  Το δικαίωμα εξασφάλισης αντιγράφου των δεδομένων σας δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης– έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς που είναι ελλιπή ή ανακριβή. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε οποιαδήποτε ανακριβή προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, και, λαμβάνοντας υπόψιν τους σκοπούς της επεξεργασίας, να ολοκληρώσετε τυχόν ελλιπή προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Σε τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε μαζί σε αυτή την διεύθυνση [email protected]
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα να λησμονηθεί κάποιος) – όπου ορισμένα κριτήρια δεν πληρούνται, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που έχουμε σχετικά με εσάς από τα αρχεία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να λάβετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.  Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου (i) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία (ii) ανακαλείτε τη συγκατάθεση στην περίπτωση στην οποία η επεξεργασία βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεση(iii) αντιτίθεστε στην επεξεργασία η οποία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία (iv) η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετιγκ (v) τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, και (vi) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν όταν απαιτείται επεξεργασία (i) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης  (ii) για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία από νόμο στον οποίο υποκείμεθα και, (iii) για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Tο δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας– όπου ορισμένα κριτήρια πληρούνται, μπορείτε να ζητήσετε και να περιορίσετε την επεξεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.  Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές όπου (i) αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, για μία περίοδο που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, (ii) η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή και ζητάτε αντ’ αυτού τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων (iii) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, εσείς όμως απαιτείτε προσωπικά δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (iv) και ενίστασθε στην επεξεργασία που βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, εν αναμονή της επαλήθευσης αυτής της ένστασης.
 • Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί στη βάση των πιο πάνω, θα συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Ωστόσο, θα τα επεξεργαστούμε διαφορετικά μόνο  (i) με τη συγκατάθεσή σας (ii) για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή  (iv) για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.
 • Το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία – έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ένσταση σε συγκεκριμένους τύπους επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να φέρετε ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία είναι ότι η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για (i) την εκτέλεση μίας εργασίας που επιτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση οποιασδήποτε επίσημης εξουσίας μάς έχει ανατεθεί, ή (ii) τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από ένα τρίτο μέρος.  Εάν υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή εάν η επεξεργασία γίνεται για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.   Επιπροσθέτως, έχετε το δικαίωμα να φέρετε ένσταση όταν τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετιγκ, συμπεριλαμβανομένου και του προφίλ.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων – όπου πληρούνται ορισμένα κριτήρια, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς σε άλλο οργανισμό.
 • Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς μάς έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και το δικαίωμα μετάδοσης αυτών των δεδομένων σε άλλον ελεγκτή δεδομένων.  Ωστόσο, παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτό το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων προκύπτει μόνο όταν  (α) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση (όπως και όπου ισχύει) ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, και  (β) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα  (Όπως και εάν ισχύει). Σύμφωνα με αυτά τα αιτήματα, δεν θα επηρεάσουμε δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (όταν και εάν η νομική βάση της «συγκατάθεσης» είναι εφαρμόσιμη)– όπου όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων είναι η συγκατάθεση  (όπου και όταν ισχύει), έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσαν στιγμή και αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν την ανάκληση.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Κύπρο ανά πάσαν στιγμή.

7. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διατηρούμε την σχέση και όπως απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερες περιόδους για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας σε περίπτωση που της έναρξης κάποιας νομικής διαδικασίας καθώς επίσης προκειμένου να εκπληρώσουμε νομικές ή/και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

8. Ασφάλεια

Ως μέρος της πολιτικής απορρήτου μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους προαναφερόμενους σκοπούς και εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας, κατάλληλο για τον ισχύοντα κίνδυνο.  Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή βλάβης προσωπικών δεδομένων.

9. Επικοινωνήστε με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Επίτροπος) είναι η εποπτική αρχή που ρυθμίζει τα προσωπικά δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

Μεταβαίνοντας στον ιστότοπό τους: dataprotection.gov.cy

Τηλέφωνο: +357 22818456

Με email: [email protected]

Ταχυδρομικά: Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, οδός Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, Κύπρος.

10. Περαιτέρω Πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήσεις αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορούν να ζητηθούν επικοινωνώντας μαζί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΔΕΠ γραπτώς ως ακολούθως:

 • Μέσω e-mail : [email protected]
 • Μέσω τηλέφωνου: +357 22448888
 • Ταχυδρομικώς : Προδρόμου & Δημητρακοπούλου 2, 1090 Λευκωσία Τ.Κ. 25484, 1310 Λευκωσία

Τροποποιήσεις

 • Αυτή η Ενημέρωση Περί Απορρήτου υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και ενημερώνεται κατά καιρούς.  Εφόσον χρειάζεται, θα σας ενημερώνουμε για τροποποιήσεις το συντομότερο δυνατόν.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ