ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΕΠ

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ιδρύθηκε με την απόφαση 64.892 του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2007, και ενεγράφη στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων στις 30 Μαρτίου 2007, με αριθμό μητρώου 263. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε με την απόφαση 62.012 του Υπουργικού Συμβουλίου στις 7 Φεβρουαρίου 2007. Τα λειτουργικά έξοδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης καλύπτονται από κονδύλια που προέρχονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, η οποία, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 64.597 της 9ης Νοεμβρίου 2006, ορίστηκε ως Εθνική Αρχή για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης

Κύρια ασχολία του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι η διαχείριση των κονδυλίων που παραχωρούνται στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή Κυπρίων δικαιούχων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), το οποίο παρέχει υποστήριξη σε δραστηριότητες όλων των τομέων της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Επιπλέον, διαχειρίζεται το Πρόγραμμα διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ σχολείων eTwinning, και συντονίζει τις εργασίες της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Team of Experts ).

Σκοπός

Στους σκοπούς του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνονται η προώθηση των στόχων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η προώθηση των πιο πάνω στόχων επιτυγχάνεται μέσω:

 • Tης παροχής πληροφοριών στο κοινό για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης και για τις σχετικές πολιτικές
 • Tης επιχορήγησης σχολείων/ιδρυμάτων/οργανισμών για την κινητικότητα προσωπικού και εκπαιδευομένων τους προς άλλες χώρες για σκοπούς εκπαίδευσης/κατάρτισης
 • Tης ενθάρρυνσης της συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Tης ανταλλαγής καλών πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης/κατάρτισης μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+
 • Tης διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Erasmus+

Πολιτική του ΙΔΕΠ

Στόχος του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) είναι η όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για αξιοποίησή τους από νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται  στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αυτό εξασφαλίζεται μέσω:

 • Της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών για τα επιμέρους προγράμματα που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ.
 • Της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των προγραμμάτων όσο και σε θέματα εξυπηρέτησης, διοίκησης και λειτουργίας γενικότερα.
 • Της άμεσης και φιλικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων από το προσωπικό, τόσο κατά το στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα προγράμματα, όσο και κατά το στάδιο αξιοποίησης τους.
 • Της παροχής των απαραίτητων πόρων είτε αυτό αφορά ανθρώπινους, είτε εξοπλισμό για την διεκπεραίωση των εργασιών.
 • Της εξασφάλισης του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων της υποδομής και του εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας έτσι ένα άνετο και λειτουργικό χώρο εργασίας.

Οι πιο πάνω στόχοι υλοποιούνται μέσω του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται στο ΙΔΕΠ και το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ISO 9001.  Η διεύθυνση του ΙΔΕΠ έχοντας πάντοτε ως κύριο μέλημα την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων, δεσμεύεται στην συστηματική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας και την διαρκή βελτίωση του.

Για να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και συνεχής βελτίωση του συστήματος ποιότητας το ΙΔΕΠ εντοπίζει, αναλύει και λαμβάνει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για συμβάντα που εντοπίζονται στο σύστημα είτε μέσω των παραπόνων των ενδιαφερομένων, των εισηγήσεων των ενδιαφερομένων και του προσωπικού, των εσωτερικών επιθεωρήσεων που διενεργούνται συστηματικά, την αξιολόγηση των προμηθευτών του ΙΔΕΠ και των διοικητικών ανασκοπήσεων.

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείριση των κονδυλίων που παραχωρούνται στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή Κυπρίων δικαιούχων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Αθλητισμού.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, δηλώνει τη δέσμευση της να καθιερώσει και να εφαρμόσει κατάλληλο Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ) στο χώρο εργασίας, ώστε να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους, υπεργολάβους, συνεργάτες, επισκέπτες και άλλα άτομα, τα οποία επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, συμμετέχει ενεργά στην καθιέρωση και εφαρμογή Συστήματος Α&Υ, ώστε να δημιουργήσει θετική κουλτούρα μέσω:

 • Παροχής ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
 • Διασφάλισης της συντήρησης των υποδομών και παροχής του κατάλληλου εργασιακού εξοπλισμού, ο οποίος θα είναι ασφαλής και δεν θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία κανενός.
 • Διασφάλισης ότι το Σύστημα Α&Υ είναι ενσωματωμένο στις διεργασίες λειτουργίας του Οργανισμού
 • Εξασφάλισης διόδων επικοινωνίας για θέματα Α&Υ εσωτερικά, εξωτερικά και σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού.
 • Ενθάρρυνσης της συμμετοχής των εργαζομένων και διαβούλευση για τα θέματα που αφορούν την Α&Υ και υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας.
 • Παροχής επαρκών πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και επίβλεψης, όπου χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η Α&Υ των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερομένων μερών στους χώρους εργασίας.
 • Δημιουργίας ασφαλών μέσων πρόσβασης, εντός και εκτός των χώρων εργασίας.
 • Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων (ΓΕΚ) και υλοποίησης των άμεσων μέτρων που καταγράφονται σε αυτή. Επίσης, θα εξετάζεται ετησίως ο βαθμός εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Α&Υ και η συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία.
 • Σχεδιασμός των διεργασιών, ταυτόχρονα με την υλοποίηση ενεργειών, για τη μείωση των απειλών και αξιοποίηση των ευκαιριών στα θέματα Α&Υ.
 • Θετικής συμμετοχής και ενεργειών για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στα θέματα Α&Υ.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, δεσμεύεται για την εφαρμογή της Κυπριακής Νομοθεσίας και Κοινοτικού Πλαισίου στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, ώστε να αποτραπούν τυχόν ατυχήματα, επικίνδυνα συμβάντα και επαγγελματικές ασθένειες και παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

0
Ολοκληρωμένα Προγράμματα
0
Δικαιούχοι
0
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

null

Δρ Ονησίφορος Ιορδάνου

Πρόεδρος

Πανεπιστημιακός/ Οικονομολόγος/ Νομικός

null

Ανδρέας Κασιουρής

Αντιπρόεδρος

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ

null

Δρ Γρηγόρης Δημητρίου

Αν. Διευθυντής Υπηρεσιών Κατάρτισης

Εκπρόσωπος Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

null

ΔΡ Σόφη Ιωάννου Γεωργίου

Μέλος

Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης (ΠΛΕ)

Εκπρόσωπος ΥΠΠΑΝ

null

Ιωάννα Κλεάνθους

Μέλος

Διευθύντρια Προγραμματισμού,

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομικών

null

Πιερής Πιερή

Μέλος

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ),
Εκπρόσωπος Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

null

Έλενα Σιβιτανίδου

Μέλος

Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ

Εκπρόσωπος ΥΕΠΚΑ

null

Πολύμνια Χατζηνεοφύτου

Μέλος

Επιθεωρήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων,
Συντονίστρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μέσης Εκπαίδευσης,
Εκπρόσωπος ΥΠΠΑΝ

null

Αιμίλιος Χριστοδούλου

Μέλος

Βοηθός Γενικός Γραμματέας
Εκπρόσωπος ΠΟΕΔ

Προσωπικό

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

null

Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος

Διευθυντής

Τηλέφωνο: 22448888

null

Μαρία Χατζηγεωργίου

Ανώτερη Λειτουργός

Συντονίστρια Προγράμματος Erasmus+, eTwinning, VET Team of Experts

Τηλέφωνο: 22448835

null

Θέκλα Χριστοδουλίδου

Λειτουργός Προγραμμάτων Α'

Συντονίστρια Βασικής Δράσης 1 και eTwinning

Τηλέφωνο: 22448893

null

Στέλλα Λεωνίδου

Λειτουργός Προγραμμάτων Α'

Συντονίστρια Βασικής Δράσης 2 & Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων EEK

Τηλέφωνο: 22448894

null

Πάρης Σάββα

Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης

Τηλέφωνο: 22448896

null

Σταυρούλα Αντωνίου

Λειτουργός Προγραμμάτων

Βασική Δράση 1 : Μαθησιακή Κινητικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Διεθνή Κινητικότητα

Τηλέφωνο: 22448891

null

Μαρία Χριστοφίδου

Λειτουργός Προγραμμάτων

Βασική Δράση 1 : Μαθησιακή Κινητικότητα στη Σχολική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τηλέφωνο: 22448831

null

ΔΡ Στέφανη Αψερού

Λειτουργός Προγραμμάτων

Βασική Δράση 1 : Μαθησιακή Κινητικότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τηλέφωνο: 22448892

null

Σοφία Αρναούτη

Λειτουργός Προγραμμάτων

Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας &

Κατάρτιση VET Team of Experts
Τηλέφωνο: 22448898

null

Νόνη Χατζηχάρου

Λειτουργός Προγραμμάτων

eTwinning

Τηλέφωνο: 22448860

null

Σοφία Βιολάρη

Λειτουργός Προγραμμάτων

Βασική Δράση 2: Συμπράξεις Συνεργασίας

Τηλέφωνο: 22448850

null

Γιώργος Δόσης

Λειτουργός Προγραμμάτων

Σεμινάρια Επαφών & eTwinning

Τηλέφωνο: 22448840

null

Δέσπω Δημητρίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τηλέφωνο: 22448853

[email protected]

null

Μαριάννα Δημοσθένους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τηλέφωνο: 22448889

[email protected]

null

Σάββας Γρηγορίου

Λειτουργός Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 22448836

null

Μιχάλης Σάββα

Λειτουργός Πληροφορικής

Τηλέφωνο: 22448834

null

Μαρία Λιασή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τηλέφωνο: 22448851

[email protected]

null

Βασιλική Δημοσθένους

Γραμματειακός Λειτουργός

Γενική Γραμματειακή Υποστήριξη – Υποδοχή

Τηλέφωνο: 22448852

null

Άντρη Βορκά Καλλή

Γραμματειακός Λειτουργός

Γενική Γραμματειακή Υποστήριξη

Λογιστήριο

Τηλέφωνο: 22448832

null

Κυπρούλα Νικολάου

Γραμματειακός Λειτουργός

Γενική Γραμματειακή Υποστήριξη

Λογιστήριο

Τηλέφωνο: 22448895

null

Άντρη Πατσαλίδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Τηλέφωνο: 22448888

[email protected]