Στόχος του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) είναι η όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για αξιοποίησή τους από νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται  στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αυτό εξασφαλίζεται μέσω:

  • Της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών για τα επιμέρους προγράμματα που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ.
  • Της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των προγραμμάτων όσο και σε θέματα εξυπηρέτησης, διοίκησης και λειτουργίας γενικότερα.
  • Της άμεσης και φιλικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων από το προσωπικό, τόσο κατά το στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα προγράμματα, όσο και κατά το στάδιο αξιοποίησης τους.
  • Της παροχής των απαραίτητων πόρων είτε αυτό αφορά ανθρώπινους, είτε εξοπλισμό για την διεκπεραίωση των εργασιών.
  • Της εξασφάλισης του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων της υποδομής και του εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας έτσι ένα άνετο και λειτουργικό χώρο εργασίας.

Οι πιο πάνω στόχοι υλοποιούνται μέσω του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται στο ΙΔΕΠ και το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ISO 9001.  Η διεύθυνση του ΙΔΕΠ έχοντας πάντοτε ως κύριο μέλημα την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων, δεσμεύεται στην συστηματική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας και την διαρκή βελτίωση του.

Για να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και συνεχής βελτίωση του συστήματος ποιότητας το ΙΔΕΠ εντοπίζει, αναλύει και λαμβάνει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για συμβάντα που εντοπίζονται στο σύστημα είτε μέσω των παραπόνων των ενδιαφερομένων, των εισηγήσεων των ενδιαφερομένων και του προσωπικού, των εσωτερικών επιθεωρήσεων που διενεργούνται συστηματικά, την αξιολόγηση των προμηθευτών του ΙΔΕΠ και των διοικητικών ανασκοπήσεων.