Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

1. Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ); Τα Σχέδια Κινητικότητας στο τομέα της ΕΕΚ υποστηρίζουν παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ στη διοργάνωση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους και το προσωπικό τους. Τα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα/Κέντρα ΕΕΚ αναλαμβάνουν να…

Σχολική Εκπαίδευση

Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης; Συμμετέχοντες σε κινητικότητα – Διάρκεια Σχεδίου Τα σχέδια κινητικότητας στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης παρέχουν την ευκαιρία στα σχολεία και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης να διοργανώνουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας. Στόχος των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες ευκαιρίες…

Eκπαίδευση Ενηλίκων

Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων; Συμμετέχοντες σε κινητικότητα – Διάρκεια Σχεδίου Τα σχέδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων παρέχουν την ευκαιρία στους παρόχους  εκπαίδευσης ενηλίκων και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων να διοργανώνουν  δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό  και για τους εκπαιδευομένους. Στόχος των…

Αθλητισμός

Το Πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση σχεδίων μαθησιακής κινητικότητας στον τομέα του Αθλητισμού τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην: προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης υγιούς τρόπου ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών, της κοινωνικής συμπερίληψης, της ισότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού στην ανάπτυξη διαπροσωπικών…

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχέδια Κινητικότητας στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τα Ιδρύματα που είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus ( Erasmus Charter for Higher Education ECHE ) για την περίοδο 2021-2027, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην Κινητικότητα στον τομέα της Τριτοβάθμιάς Εκπαίδευσης, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές, νέους απόφοιτους  και προσωπικό, να πραγματοποιήσουν περιόδους κινητικότητας  στα…