Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα;

Θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus/ Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματός σας. Οι αρμόδιοι λειτουργοί θα σας ενημερώσουν για τις διαθέσιμες προσκλήσεις και προθεσμίες υποβολής ενδιαφέροντος καθώς  και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

 

Ως προσωπικό ενός Τριτοβάθμιου ιδρύματος  μπορείτε να συμμετέχετε είτε σε περιόδους κινητικότητας για διδασκαλία (οπού εσείς μεταφέρετε τις γνώσεις σας σε τρίτους)  ή σε περιόδους εκπαίδευσης/σκιώδους εργασίας ( όπου εσείς λαμβάνετε γνώση) σε χώρες του προγράμματος ή σε χώρες εταίρους.

Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε και σε μεικτά εντατικά προγράμματα.

Η επιλογή προσωπικού για συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να είναι δίκαιη, διαφανής και επαρκώς τεκμηριωμένη.

Οργανισμοί Υποδοχής

Η μετακίνηση για διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα που φέρουν χάρτη Erasmus και με τα οποία έχει προηγηθεί υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας στο αντικείμενο διδασκαλίας.

Για συμμετοχή σε οργανωμένα  Staff Weeks μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα ενημέρωσης και προβολής των εβδομάδων κατάρτισης/ διδασκαλίας  IMOTION  : http://staffmobility.eu/

Η μετακίνηση για εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε άλλο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα που θα φέρει την διαπίστευση του Χάρτη Erasmus  (π.χ. συμμετοχή σε Staff Week ή παρακολούθηση σκιώδους εργασίας ) ή σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων, κοινωνικών εταίρων, ερευνητικών ιδρυμάτων  και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Διάρκεια

Για μετακινήσεις εκπαίδευσης και διδασκαλίας η ελάχιστη  διάρκεια είναι 2 μέρες και η μέγιστη διάρκεια 2 μήνες. Σε ότι αφορά τις χώρες εταίρους η ελάχιστη διάρκεια μετακίνησης  είναι οι 5 ημέρες και η μέγιστη οι 2 μήνες.

Στην ελάχιστη διάρκεια δεν λαμβάνονται  υπόψη οι ημέρες ταξιδιού ενώ η ελάχιστη διάρκεια θα πρέπει να είναι διαδοχική.

Μια διδακτική δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε άλλη μικρότερη περίοδο κινητικότητας). Εάν η κινητικότητα διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας για μια ατελή εβδομάδα θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη διάρκεια αυτής.

Μια περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάσει δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση οι διδακτικές ώρες μειώνονται στις 4.

Χρηματοδότηση:

Έξοδα μετακίνησης (σύμφωνα με τη χιλιομετρική απόσταση που προκύπτει από το εργαλείο Erasmus Distance Calculator)

Ημερήσιο επίδομα σύμφωνα με τη χώρα προορισμού

Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία καλύπτονται σε πραγματικό κόστος τα επιπλέον έξοδα που τυχόν  προκύπτουν ( π.χ. έξοδα συνοδού, κ.λπ.)

Έντυπα Συμμετοχής:

Πριν ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας, εσείς, το ίδρυμά σας ( ίδρυμα αποστολής ) και το ίδρυμα υποδοχής συνυπογράφουν τη Συμφωνία Κινητικότητας. Αυτό το έγγραφο καθορίζει τους μαθησιακούς στόχους, τα δικαιώματα και τις ευθύνες σας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευσή σας θα αναγνωριστεί επίσημα.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ