Το Πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση σχεδίων μαθησιακής κινητικότητας στον τομέα του Αθλητισμού τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην:

 • προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης υγιούς τρόπου ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες
 • προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών, της κοινωνικής συμπερίληψης, της ισότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού
 • στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, και στην προώθηση της εκπαίδευσης και μάθησης στο χώρο του αθλητισμού.

Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα του Αθλητισμού;

Τα σχέδια κινητικότητας στον τομέα του Αθλητισμού παρέχουν την ευκαιρία σε οργανισμούς που ασχολούνται με αθλήματα βάσης καθώς επίσης και σε οργανισμούς των οποίων η δραστηριότητα συνεισφέρει στα αθλήματα βάσης, να διοργανώνουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό τους.

Στόχος των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και βελτίωσης των προσόντων τους, συμβάλλοντας στη διεθνοποίηση και ανάπτυξη των αθλητικών οργανισμών.

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής.

Πώς μπορεί ένας αθλητικός οργανισμός να αξιοποιήσει το Πρόγραμμα;

Βάσει των αναγκών τους και των μελλοντικών τους στόχων, οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως οργανισμοί αποστολής για να λάβουν χρηματοδότηση για την υλοποίηση σχεδίων μικρής διάρκειας (3 – 18 μήνες) προκειμένου να υλοποιήσουν κινητικότητες για εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Ποιοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί (νομικές οντότητες) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αθλητικών και φυσικών δραστηριοτήτων σε αθλήματα βάσης.

 Φυσικά πρόσωπα δε δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις.

Επιλέξιμες δραστηριότητες:

Στο πλαίσιο του κάθε σχεδίου μπορούν να υλοποιηθούν δύο είδη κινητικοτήτων:

 • Παρακολούθηση εργασίας ή «σκιώδης εργασία» (2 μέχρι 14 μέρες).
 • Δραστηριότητες εκπαίδευσης ή προπονητικές δραστηριότητες (15 μέχρι 60 μέρες).

Άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο ενός σχεδίου:

Δραστηριότητες μεικτής κινητικότητας: Όλες οι δραστηριότητες φυσικής κινητικότητας μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες (δεν υπάρχει ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια για το κομμάτι της εικονικής δραστηριότητας)

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: Μπορούν να πραγματοποιηθούν από προσωπικό του οργανισμού αποστολής προς τον οργανισμό υποδοχής πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων κινητικότητας για προετοιμασία των μαθησιακών δραστηριοτήτων και διασφάλιση της ψηλής ποιότητάς τους (1 μέχρι 2 ημέρες περίπου).

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS): Αφορά προσωπικό ή εθελοντές που θα λάβουν μέρος σε κινητικότητες με διάρκεια πέραν των 30 ημερών και θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο των γλωσσικών τους δεξιοτήτων.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Προσωπικό ή εθελοντές αθλητικών οργανισμών βάσης που μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Προπονητές
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Συμβούλους
 • Διοικητικό προσωπικό

Σε όλες τις περιπτώσεις, η σχέση του συμμετέχοντα με τον οργανισμό αποστολής πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σχέδιο: 10 άτομα (μη συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις και των συνοδών)

Οι επαγγελματίες αθλητές δεν είναι επιλέξιμοι συμμετέχοντες.

Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ένα σχέδιο κινητικότητας είναι ανάλογο με τις δραστηριότητες που εγκρίνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου και καθορίζεται από:

 • Τον αριθμό των συμμετεχόντων.
 • Τη χώρα ή τις χώρες προς τις οποίες θα γίνουν οι κινητικότητες.
 • Τη διάρκεια της κινητικότητας κάθε συμμετέχοντα.

Για τη χρηματοδότηση, λαμβάνεται υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι της Κύπρου για τον τομέα του Αθλητισμού.

Η αιτούμενη επιχορήγηση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Κονδύλι για οργανωτικά έξοδα: Στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κινητικότητες.
 • Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα: Στη βάση μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των πόλεων αναχώρησης και προορισμού και τον αριθμό των συμμετεχόντων.
 • Κονδύλι για έξοδα διαβίωσης: Στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και τη χώρα του οργανισμού υποδοχής.
 • Κονδύλι συμπερίληψης: Υποστήριξη στη βάση μοναδιαίου κόστους που σχετίζεται με την οργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.
 • Κόστος για προπαρασκευαστικές επισκέψεις: Στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων που συμμετέχουν σε προπαρασκευαστική επίσκεψη (συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων και των εξόδων διαβίωσης).
 • Κόστος για γλωσσική προετοιμασία: Στη βάση μοναδιαίου κόστους ανά συμμετέχοντα σε κινητικότητα για γλώσσες που δεν προσφέρεται εκπαίδευση από τη σχετική πλατφόρμα OLS και αφορά μόνο σε κινητικότητες με διάρκεια πέραν των 30 ημερών.
 • Κόστος για δαπάνες κατ’ εξαίρεση: Ταξιδιωτικές δαπάνες για ακριβούς προορισμούς ή απομακρυσμένες περιοχές (κάλυψη 80%).

Υποβολή αίτησης

Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ μία αίτηση στον τομέα του Αθλητισμού στα πλαίσια κάθε Πρόσκλησης.

Ορισμός Αθλημάτων Βάσης

Σωματική δραστηριότητα άθλησης που γίνεται συστηματικά στον ελεύθερο χρόνο από άτομα όλων των ηλικιών, σε μη-επαγγελματικό επίπεδο για σκοπούς υγείας, εκπαίδευσης, αναψυχής, κοινωνικοποίησης ή κοινωνικής ένταξης .

Γενική Παρουσίαση για τη Δράση στον τομέα του Αθλητισμού

Άλλα Σχέδια