Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων;

Συμμετέχοντες σε κινητικότητα – Διάρκεια Σχεδίου

Τα σχέδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων παρέχουν την ευκαιρία στους παρόχους  εκπαίδευσης ενηλίκων και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων να διοργανώνουν  δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό  και για τους εκπαιδευομένους.

Στόχος των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες ευκαιρίες μάθησης και να συμβάλλουν στη διεθνοποίηση και την ανάπτυξη των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων και των άλλων οργανισμών στην εκπαίδευση Ενηλίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί αναλαμβάνουν να υποβάλουν αίτηση, βάσει των αναγκών τους και των μελλοντικών τους στόχων. Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής.

Πώς μπορεί ένας πάροχος εκπαίδευσης Ενηλίκων και ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Εκπαίδευση ενηλίκων να αξιοποιήσει το Πρόγραμμα;

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως οργανισμοί αποστολής για χρηματοδότηση με τους εξής δύο τρόπους:

 • Συμμετοχή σε μικρής διάρκειας σχέδια κινητικότητας εκπαιδευομένων και προσωπικού: Αφορούν κυρίως νεοεισερχόμενους οργανισμούς και οργανισμούς που θέλουν να υλοποιήσουν μικρό αριθμό κινητικοτήτων.
 • Συμμετοχή σε Διαπιστευμένα σχέδια για την κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού: Αφορούν μόνο διαπιστευμένους οργανισμούς στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα σχέδια, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Διαπίστευση Οργανισμού.
  Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση με τους εξής τρόπους:
 • Συμμετοχή ως μέλος σε μια υπάρχουσα κοινοπραξία κινητικότητας Erasmus με επικεφαλής ένα διαπιστευμένο συντονιστή κοινοπραξίας, ο οποίος αποδέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία του.
 • Φιλοξενία Συμμετεχόντων από άλλη χώρα: Οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να γίνει οικοδεσπότης οργανισμός για συμμετέχοντες που προέρχονται από συνεργαζόμενους οργανισμούς στο εξωτερικό.

Αιτητές

Οι αιτήσεις υποβάλλονται πάντοτε από οργανισμούς που ανήκουν στη εκπαίδευση Ενηλίκων  και είναι νομικές οντότητες και όχι φυσικά πρόσωπα.

Αναλυτικός κατάλογος επιλέξιμων οργανισμών για υποβολή αίτησης ανά τομέα

Συμμετέχοντες σε κινητικότητα

Α. Προσωπικό Οργανισμού

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και άλλο μη διδακτικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες στην εκπαίδευση Ενηλίκων.

Το επιλέξιμο μη διδακτικό προσωπικό πρέπει να εργάζεται σε παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων ή και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων και μπορεί να είναι:

 • Διοικητικό προσωπικό
 • Εθελοντές
 • Σύμβουλοι
 • Συντονιστές πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση Ενηλίκων

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργασίες που συνδέουν τον συμμετέχοντα με τον οργανισμό αποστολής πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

Β. Εκπαιδευόμενοι Οργανισμού:

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στον οργανισμό αποστολής. Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευόμενοι με λιγότερες ευκαιρίες, ειδικότερα ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και συγκεκριμένα:

Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι Εσπερινών Γυμνασίων – Λυκείων (εξαιρούνται Εσπερινές Τεχνικές Σχολές).

 • Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι κέντρων/ινστιτούτων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης ενηλίκων/ΜΚΟ/ανθρωπιστικών οργανώσεων που εστιάζουν στην εκπαίδευση ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ατόμων: π.χ. μετανάστες, αιτητές ασύλου, άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, αναλφάβητοι, ηλεκτρονικά αναλφάβητοι ενήλικες, άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της κατώτερης  δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης επίπεδο ISCED 0-2, που σημαίνει ότι δεν έχουν ολοκληρώσει ούτε το γυμνάσιο, πρώην φυλακισμένοι.
 • Αλλόγλωσσοι που φοιτούν σε σχολεία γλωσσών με σκοπό την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία/κουλτούρα.
 • Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι σωματείων/ομοσπονδιών/ιδρυμάτων για ευάλωτες ομάδες στόχου (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι επιδομάτων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων κ.ά.).
 • Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι σε Κέντρα απασχόλησης ενηλίκων/ιδρύματα με ειδικές ανάγκες με σκοπό την εκπαίδευσή τους για ένταξη στο κοινωνικό σύνολο/απασχόληση.

Γ. Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες: μπορούν να είναι οποιοδήποτε άτομο από άλλη χώρα του Προγράμματος με εμπειρία στην εκπαίδευση Ενηλίκων.

Δ. Φιλοξενία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση: για συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι ή αποφοίτησαν πρόσφατα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ή από ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικούς) σε άλλη χώρα του Προγράμματος.

Ε. Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: μπορούν να πραγματοποιηθούν από προσωπικό που εμπλέκεται στην οργάνωση του σχεδίου, που έχει σχέση εργασίας με τον οργανισμό αποστολής ή το συντονιστή μιας κοινοπραξίας κινητικότητας.

Σημείωση:  Κατ ‘εξαίρεση, δυνητικοί συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις για τις δραστηριότητές τους.

Διαπίστευση οργανισμού

Η Διαπίστευση Erasmus είναι ένα εργαλείο πιστοποίησης των οργανισμών εκπαίδευσης Ενηλίων που αποδεικνύουν μέσω της αίτησής τους ότι έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν σε ποιοτικές διασυνοριακές κινητικότητες στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του νέου Προγράμματος Εrasmus (2021-2027).

Η διαπίστευση Erasmus δίνει την ευκαιρία στους οργανισμούς να λαμβάνουν τακτικά χρηματοδότηση για δραστηριότητες κινητικότητας για όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί Erasmus αν και θα υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση κάθε χρόνο, λόγω της πιστοποίησης τους σε θέματα ποιότητας, θα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και θα ακολουθούν πιο απλουστευμένες διαδικασίες αίτησης.

Σημειώνεται ότι ένας οργανισμός δεν απαιτείται να έχει προηγούμενη εμπειρία στο πρόγραμμά  Erasmus+ για να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση, αλλά απαιτείται τουλάχιστον διετής εμπειρία σχετική με τον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων. Υπάρχουν δύο είδη αιτήσεων Διαπίστευσης Erasmus.

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Διαπίστευση Erasmus για τον οργανισμό τους (εξατομικευμένη διαπίστευση) ή για Διαπίστευση Erasmus Συντονιστή Κοινοπραξίας κινητικότητας.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για τους δύο τύπους διαπίστευσης στον ίδιο τομέα.

Σχετικά με την εξατομικευμένη διαπίστευση Erasmus, ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση για κινητικότητες που αφορούν το προσωπικό ή και τους εκπαιδευομένους του με λιγότερες ευκαιρίες.

Όσον αφορά την Κοινοπραξία κινητικότητας,  ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση εκ μέρους μιας ομάδας οργανισμών από την ίδια χώρα που υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου Erasmus. Ο αιτών οργανισμός που είναι ο επικεφαλής οργανισμός ονομάζεται διαπιστευμένος συντονιστής κοινοπραξίας κινητικότητας.

Μια κοινοπραξία κινητικότητας έχει ειδικούς κανόνες που είναι οι εξής:

 • Όλοι οι συντονιστές της κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να έχουν διαπίστευση Erasmus στο μελλοντικό Πρόγραμμα.
 • Τα μέλη της κοινοπραξίας δεν χρειάζεται να έχουν διαπίστευση Erasmus.
 • Όλοι οι οργανισμοί μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο τομέα εκπαίδευσης και από την ίδια χώρα με τον συντονιστή.
 • Ο συντονιστής κοινοπραξίας έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει νέους οργανισμούς-μέλη στην κοινοπραξία.
 • Οι κοινοπραξίες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σχέδια μικρής διάρκειας ΚΑ1

Στα πλαίσια της προαναφερθείσας κοινοπραξίας κινητικότητας, σε περίπτωση που ο πάροχος ή ο οργανισμός δεν επιθυμεί να υποβάλει την αίτηση και να ηγείται της κοινοπραξίας, μπορεί να επιλέξει να είναι απλό μέλος της κοινοπραξίας.

Αναφορικά με την Πρόσκληση του 2021 για υποβολή αιτήσεων για διαπίστευση των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το ΙΔΕΠ έχει δεν έχει θέσει κάποιον περιορισμό στον αριθμό των Οργανισμών που θα διαπιστευτούν. Ο ι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνονται από τη σελίδα του ΙΔΕΠ γιατί οι περιορισμοί στον αριθμό μπορεί να διαφέρουν ετησίως.

Διάρκεια Σχεδίου

 • Σχέδιο Μικρής Διάρκειας: 6-18 μήνες
 • Σχέδιο Διαπιστευμένο: 15 μήνες, με δυνατότητα να ληφθεί παράταση και το Σχέδιο να έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Διάρκεια δραστηριότητας κινητικότητας στα πλαίσια ενός Σχεδίου

Προσωπικό:

 1. Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας (2 έως 365 ημέρες).
 2. Επιμόρφωση προσωπικού η οποία μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές:
 • Συμμετοχή σε δομημένα σεμινάρια/προγράμματα κατάρτισης (2 έως 30 ημέρες).
 • Περίοδος παρακολούθησης ή «σκιώδης εργασία» (2 έως 60 ημέρες).

Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες.

Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.

Εκπαιδευόμενοι:

1. Ομαδική κινητικότητα εκπαιδευομένων: Μια ομάδα εκπαιδευομένων από τον οργανισμό αποστολής περνά ένα χρονικό διάστημα σε οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό για να επωφεληθεί από την καινοτόμα μάθηση που διοργανώνεται από ένα οργανισμό φιλοξενίας Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν συνδυασμό διαφόρων τυπικών, άτυπων και μη τυπικών μεθόδων μάθησης, όπως ομότιμη μάθηση, εθελοντισμό και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις. Τονίζεται ότι οι εκπαιδευόμενοι συνοδεύονται από εκπαιδευτές καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας (2 έως 30 ημέρες, τουλάχιστον 2 εκπαιδευόμενοι ανά ομάδα).

2. Ατομική Μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό για να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους.( 2 έως 30 ημέρες).

Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευομένων μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες.

Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.

Σημαντική Σημείωση: Στα σχέδια μικρής διάρκειας ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις και των συνοδών.

Άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια ενός σχεδίου:

 • Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες: Οι οργανισμοί μπορούν να προσκαλέσουν εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, ειδικούς σε θέματα πολιτικής ή άλλους επαγγελματίες από το εξωτερικό που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στο οργανισμό τους (2 έως 60 ημέρες).
 • Φιλοξενία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση: οι οργανισμοί μπορούν να φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που θέλουν να περάσουν μια περίοδο άσκησης στο εξωτερικό (10 έως 365 ημέρες).
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: Οι οργανισμοί μπορούν να διοργανώσουν προπαρασκευαστική επίσκεψη στον οργανισμό υποδοχής, πριν από την διεξαγωγή της κινητικότητας με στόχο να διασαφηνιστεί ο σκοπός και η ποιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Δεν μπορούν να οργανωθούν προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την προετοιμασία ενός σεμιναρίου ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας για το προσωπικό ενός οργανισμού.

Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ένα Σχέδιο κινητικότητας είναι ανάλογο με τις δραστηριότητες που εγκρίνονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου Σχεδίου και καθορίζεται από:

 • τον αριθμό των συμμετεχόντων
 • τη χώρας ή τις χώρες προς τις οποίες θα γίνει η κινητικότητα
 • τη διάρκεια της τοποθέτησης κάθε συμμετέχοντα

Λαμβάνεται υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι της Κύπρου για τη δράση αυτή

Η αιτούμενη επιχορήγηση για τα μικρής διάρκειας σχέδια κινητικότητας και για τα Διαπιστευμένα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Κονδύλι για οργανωτικά έξοδα: στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κινητικότητα και τη δραστηριότητα κινητικότητας.

Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα: στη βάση μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των πόλεων αναχώρησης και προορισμού και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Κονδύλι για έξοδα διαβίωσης: στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και τη χώρα κατάρτισης ή διδασκαλίας

Κονδύλι συμπερίληψης: υποστήριξη στη βάση μοναδιαίου κόστους που σχετίζεται με την οργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες που απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη με βάση το πραγματικό κόστος.

Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες: στη βάση πραγματικών εξόδων για επιπρόσθετες ανάγκες.

Κόστος για προπαρασκευαστικές επισκέψεις: στη βάση μοναδιαίου κόστους συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων και των εξόδων διαβίωσης.

Κόστος συμμετοχής σε σεμινάριο (όπου υφίσταται): στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τον αριθμό των συμμετεχόντων

Κόστος για γλωσσική προετοιμασία: στη βάση μοναδιαίου κόστους ανά συμμετέχοντα σε κινητικότητα για γλώσσες που δεν προσφέρεται εκπαίδευση από την σχετική  πλατφόρμα OLS, εξαιρουμένης της κινητικότητας προσωπικού που είναι διάρκειας μικρότερης από 31 ημέρες Οι εκπαιδευόμενοι σε ομαδικές κινητικότητες δεν δικαιούνται κόστος για γλωσσική προετοιμασία.

Κόστος για δαπάνες κατ ’εξαίρεση: που ενδέχεται να προκύψουν για εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής (80%) ή για ακριβά ταξίδια σε δύσβατες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Συγκεκριμένες παράμετροι λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή του κονδυλίου στους διαπιστευμένους οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες

Υποβολή αίτησης

 • Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ μία αίτηση στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε κάθε προκήρυξη.
 • Οργανισμοί που λαμβάνουν χρηματοδότηση για σχέδια μικρής διάρκειας κατά την πρώτη προκήρυξη ενός έτους δεν μπορούν να υποβάλουν δεύτερη αίτηση κατά τη δεύτερη προκήρυξη του ίδιου έτους.
 • Στα πλαίσια 5 διαδοχικών ετών από προκηρύξεις για υποβολή αιτήσεων, ένας οργανισμός μπορεί να λάβει μέχρι τρεις επιχορηγήσεις για την υλοποίηση σχεδίων μικρής διάρκειας στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες πληροφορίες

Επιλέξιμοι οργανισμοί για συμμετοχή στη Βασική Δράση 1 ανά τομέα

 

Ορισμός ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσκληση 2022

Γενική Παρουσίαση Πρόσκλησης (Παρουσίαση και Βίντεο), Παρουσίαση Δράσης και Βίντεο

Άλλα Σχέδια