Γενικές Πληροφορίες

Η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτών, η διεθνοποίηση και η θεσμική ανάπτυξη των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων  και των άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+.

Ως εκ τούτου, μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα  στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, παρέχεται η ευκαιρία στον οργανισμό σας να αιτηθεί για συμμετοχή στην εν λόγω δράση με στόχο να αποστείλει το προσωπικό του για επιμόρφωση και κατάρτιση στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση  του οργανισμού σας, τότε δίνεται η ευκαιρία σε σας ως εκπαιδευτής, να ταξιδέψετε στο εξωτερικό για να συμμετάσχετε στις πιο κάτω δραστηριότητες:

Περισσότερες Πληροφορίες για την Κινητικότητα Εκπαιδευτών:

 • Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας (2 έως 365 ημέρες).
 • Επιμόρφωση προσωπικού η οποία μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές:
  • Συμμετοχή σε δομημένα σεμινάρια/προγράμματα κατάρτισης (2 έως 30 ημέρες).
  • Περίοδος παρακολούθησης ή «σκιώδης εργασία» (2 έως 60 ημέρες).

Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες.

Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.

Άλλες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να επιχορηγηθούν στα πλαίσια ενός Σχεδίου Κινητικότητας

Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες: Ο οργανισμός σας μπορεί να προσκαλέσει εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες από το εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης. Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορεί να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό του οργανισμού, να παρουσιάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας ή να βοηθούν στη διάδοση ορθών πρακτικών στους τομείς της οργάνωσης και της διοίκησης.

Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης: Ο οργανισμός σας μπορεί να υποδέχεται εκπαιδευτικούς για σκοπούς κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Ο οργανισμός σας θα λάβει στήριξη για την οργάνωση της δραστηριότητας, ενώ η επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και των ατομικών δαπανών του συμμετέχοντα θα πρέπει να παρέχεται από το ίδρυμα αποστολής.

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: Ο οργανισμός σας μπορεί να διοργανώσει προπαρασκευαστική επίσκεψη στον οργανισμό υποδοχής πριν πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα κινητικότητας. Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις δεν αποτελούν αυτοτελή δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατή η οργάνωση προπαρασκευαστικών επισκέψεων για την προετοιμασία σεμιναρίου ή δραστηριότητας κατάρτισης προσωπικού.

Τι έξοδα σας καλύπτει το πρόγραμμα;

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην προαναφερθείσα δράση, πληροφορείστε ότι παρέχεται επιχορήγηση  στους εγκεκριμένους οργανισμούς για να υλοποιήσουν τις πιο πάνω δραστηριότητες. Συγκεκριμένα παρέχονται τα πιο κάτω κονδύλια για τις δραστηριότητες κινητικότητας.

 • Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα
 • Κονδύλι για έξοδα διαβίωσης
 • Κονδύλι συμπερίληψης
 • Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
 • Κόστος για προπαρασκευαστικές επισκέψεις
 • Κόστος συμμετοχής σε σεμινάριο
 • Κόστος για γλωσσική προετοιμασία όπου εφαρμόζεται
 • Έκτακτες δαπάνες

Πού θα βρείτε οργανισμούς υποδοχής και σεμινάρια επιμόρφωσης;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρείτε οργανισμούς υποδοχής και σεμινάρια επιμόρφωσης:

EPALE – Η EPALE είναι μία ανοικτή κοινότητα μελών που είναι σχεδιασμένη για να αφορά καθηγητές, εκπαιδευτές ακαδημαϊκούς, άτομα χάραξης πολιτικής και οποιονδήποτε με επαγγελματικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση ενηλίκων με δυνατότητα αναζήτησης εταίρων.

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες – Μια άλλη επιλογή εξεύρεσης εταίρων είναι κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε εργαλεία όπως είναι το LinkedIn ή το Facebook κ.ά.

Προσωπικές Επαφές – Οι προσωπικές επαφές θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί, λόγω της προηγούμενης συμμετοχής σε κάποια Δράση του Προγράμματος Erasmus+ ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Ο οργανισμός υποδοχής που θα επιλεγεί πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standardscourses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση 1 στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μπορείτε να βρείτε στις Δράσεις στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε αν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες του τις δραστηριότητες. Η συμμετοχή τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού με ειδικές ανάγκες σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος ενθαρρύνεται με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από τη στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες, παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως τα έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης κλπ.

 

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση  για αυτό το κονδύλι στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης μέσω της συνήθους διαδικασίας υποβολής αίτησης για σχέδιο κινητικότητας, προσθέτοντας αυτό το κεφάλαιο κόστους στην αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ιδιαίτερες ανάγκες, θα πρέπει να απευθύνονται με αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Erasmus των Ιδρυμάτων τους.

Τα άτομα που θα εξασφαλίσουν τέτοια πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ποσά αυτά διατίθενται στη βάση πραγματικού κόστους, επομένως με την επιστροφή τους θα πρέπει να υποβάλουν στο ίδρυμά τους όλα τα αποδεικτικά για τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν. Με βάση το τελικό επιλέξιμο ποσό που θα εγκριθεί από το ίδρυμα στη βάση των αποδεικτικών που θα υποβληθούν θα καθοριστεί και το τελικό ποσό της χρηματοδότησης.

Τι σας καλύπτει η χρηματοδότηση;

Η αιτήσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται μία φορά το χρόνο εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται στην Ετήσια Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Για λεπτομέρειες αναφορικά με τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες έναρξης των σχεδίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον Οδηγό Προγράμματος της Πρόσκλησης στα πλαίσια της οποίας θα υποβάλουν αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε στην Εθνική Υπηρεσία όπου εδρεύει ο οργανισμός  του συντονιστή-εταίρου.

Ανά Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων, η ίδια κοινοπραξία εταίρων επιτρέπεται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε μία μόνο Εθνική Υπηρεσία

Οι αιτήσεις είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας Erasmus Plus and European Solidarity Corps Platform και είναι διαθέσιμες για κάθε τομέα εκπαίδευσης/κατάρτισης ξεχωριστά, με την εξής αρίθμηση:

220-SCH : Αιτήσεις σχολικής εκπαίδευσης

220-VET : Αιτήσεις Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης

220-HED : Αιτήσεις Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

220-ADU : Αιτήσεις εκπαίδευσης Ενηλίκων

Πως μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη γλώσσα;

Γλωσσική Διαδικτυακή Προετοιμασία (Online Linguistic Support)

Για τη βοήθεια των φοιτητών στην εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά. Οι άδειες δίνονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους φοιτητές που πρόκειται να στείλουν στο εξωτερικό.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ