Γενικές Πληροφορίες

Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+.  Στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχεται η ευκαιρία στο σχολείο, στο ίδρυμα ή στον οργανισμό ΕΕΚ που εργάζεστε να αιτηθεί για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα,  με στόχο να αποστείλει το προσωπικό του για επιμόρφωση και κατάρτιση στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση  του οργανισμού σας, τότε δίνεται η ευκαιρία σε εσάς ως εκπαιδευτή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, να ταξιδέψετε στο εξωτερικό για να συμμετάσχετε στις πιο κάτω δραστηριότητες:

Άλλες επιχορηγημένες δραστηριότητες:

 • Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (2 έως 60 ημέρες): Μπορείτε να φιλοξενήσετε στον οργανισμό σας εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό ή εσείς οι ίδιοι να φιλοξενηθείτε από κάποιον οργανισμό του εξωτερικού που υλοποιεί σχέδιο Εrasmus.
 • Φιλοξενία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση (10 έως 365 ημέρες): Μπορείτε να φιλοξενήσετε στον οργανισμό σας φοιτητές/πρόσφατα απόφοιτους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να περάσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: O οργανισμός σας μπορεί να διοργανώσει προπαρασκευαστική επίσκεψη στον οργανισμό υποδοχής με στόχο να διασαφηνιστεί ο σκοπός και η ποιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Είστε επιλέξιμοι συμμετέχοντες στις πιο πάνω δραστηριότητες;

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι καθηγητές, εκπαιδευτές και όλο το μη διδακτικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες, που εργάζονται στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (iVET)[1] και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (cVET)[2].

[1] Είναι η γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος αρχικής εκπαίδευσης, συνήθως πριν από την έναρξη της επαγγελματικής ζωής. Στην αρχική κατάρτιση εμπίπτουν και ορισμένες περιπτώσεις κατάρτισης μετά την έναρξη της επαγγελματικής ζωής (π.χ. επανακατάρτιση). Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της γενικής ή της επαγγελματικής εκπαιδευτικής (είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση σε σχολή είτε για εναλλασσόμενη κατάρτιση) πορείας ή μαθητείας. (Cedefop, 2008)

[2] Εκπαίδευση ή κατάρτιση που πραγματοποιείται μετά την Αρχική Εκπαίδευση ή την ένταξη στην εργασία, και η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση ή την αναβάθμιση γνώσεων ή/και ικανοτήτων, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την αλλαγή καριέρας ή την επανακατάρτιση και στη συνέχιση της προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης. H συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μέρος της δια βίου μάθησης και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης (γενική, εξειδικευμένη ή επαγγελματική, τυπική ή μη τυπική, κτλ.). Είναι ουσιώδους σημασίας για την απασχολησιμότητα των ατόμων. (Cedefop, 2004)

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Erasmus+;

Εάν σας ενδιαφέρει να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα για επιμόρφωση, διεύρυνση των γνώσεών σας και ανάπτυξη των ικανοτήτων σας, τότε απευθυνθείτε στο σχολείο/ίδρυμα/οργανισμό ΕΕΚ που εργάζεστε, ενημερώστε τους για τις δυνατότητες του προγράμματος και ξεκινήστε να ετοιμάζετε μαζί την αίτησή σας σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού Αποστολής.

Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από νομικές οντότητες και όχι από φυσικά πρόσωπα.

Πώς μπορείτε να βρείτε οργανισμό υποδοχής;

 Η εξεύρεση χώρου υποδοχής ή σεμιναρίου κατάρτισης μπορεί να διευθετηθεί με τους εξής τρόπους:

 • eTwinning
 • EPALE
 • School Education Gateway
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες

Τι έξοδα σας καλύπτει το πρόγραμμα;

Αν σας ενδιαφέρει να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία, να έχετε υπόψη τα πιο κάτω έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα, αφού ο οργανισμός αποστολής λαμβάνει χρηματοδότηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας:

  • Ταξιδιωτικά έξοδα
  • Έξοδα διαβίωσης
  • Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
  • Έξοδα για Προπαρασκευαστικές επισκέψεις
  • Κόστος συμμετοχής σε σεμινάριο
  • Κόστος γλωσσικής προετοιμασίας
  • Έκτακτες δαπάνες

Πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής;

Γλωσσική Διαδικτυακή Προετοιμασία (Online Linguistic Support)

Για την εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά.

Οι άδειες δίνονται από τον Οργανισμό Αποστολής στους συμμετέχοντες που πρόκειται να στείλουν στο εξωτερικό, με βασική προϋπόθεση η κινητικότητα να είναι πέραν των 31 ημερών.

 • Για γλώσσες που δεν προσφέρονται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, δίδεται υποστήριξη 150 ευρώ ανά συμμετέχοντα για την εκμάθησή της.

 

 

Πως μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη γλώσσα;

Γλωσσική Διαδικτυακή Προετοιμασία (Online Linguistic Support)

Για τη βοήθεια των φοιτητών στην εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά. Οι άδειες δίνονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους φοιτητές που πρόκειται να στείλουν στο εξωτερικό.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ