Γενικές Πληροφορίες

Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι σημαντικό κομμάτι του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί να έχει θετικά αποτελέσματα στα άτομα που συμμετέχουν σε ότι αφορά προοπτικές εργασίας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες, να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να ανακαλύψετε νέες κουλτούρες.

Το Erasmus+ σας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να συνδυάσετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό με πρακτική άσκηση.

Οι ευκαιρίες είναι διαθέσιμες για φοιτητές σε επίπεδο Bachelor, Master ή Doctoral από το δεύτερο έτος σπουδών και έπειτα.

Πόση είναι η διάρκεια της Κινητικότητας φοιτητών;

  • Περίοδος σπουδών μεταξύ 3 και 12 μηνών (από το δεύτερο έτος σπουδών και έπειτα)
  • Περίοδος πρακτικής άσκησης μεταξύ 2 και 12 μηνών

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας διάρκειας μέχρι και 12 μηνών για κάθε κύκλο σπουδών τους (δηλ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια του πρώτου τους πτυχίου, 12 μήνες κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού τους κλπ). Η κάθε περίοδος 12 μηνών μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό επιλέξιμων δραστηριοτήτων σπουδών ή τοποθέτησης στο εξωτερικό για κατάρτιση. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας για τοποθέτηση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας αλλά πρέπει να επιλεγούν για συμμετοχή από το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους ενώ η δραστηριότητα πρέπει να λάβει χώρα εντός 12 μηνών από την αποφοίτηση.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Erasmus+

Πρέπει να επικοινωνήσετε με το πανεπιστήμιο ή κολλέγιο σας για να πληροφορηθείτε για τη Δράση και για να υποβάλετε τη σχετική αίτηση στο γραφείο Erasmus του ιδρύματός σας. Δείτε τις λεπτομέρειες επικοινωνίας εδώ:

Το ίδρυμά σας μπορεί να διακινεί φοιτητές εάν είναι κάτοχος έγκυρου Χάρτη Κινητικότητας. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το ίδρυμά σας είναι κάτοχος του Χάρτη στον ακόλουθο σύνδεσμο: Cyprus Higher Education Institutions which are holders of a Valid ECHE

Πώς μπορείτε να βρείτε Πανεπιστήμια Υποδοχής:

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές: ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι κάτοχος του Erasmus Charter και να έχει συνάψει δι-ιδρυματική συμφωνία με το ίδρυμά σας. Για τον συγκεκριμένο κατάλογο ιδρυμάτων αποταθείτε στο γραφείο Erasmus του ιδρύματός σας.

Πως μπορείτε να βρείτε οργανισμό υποδοχής για τοποθέτηση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας;

Η εξεύρεση χώρου υποδοχής για τους φοιτητές μπορεί να διευθετηθεί με διάφορους τρόπους. Πέραν της βοήθειας που μπορεί να λάβει ένας φοιτητής από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου του και τους ακαδημαϊκούς του, υπάρχουν και πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Erasmus Intern κλπ

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε αν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες του τις δραστηριότητες. Η συμμετοχή τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού με ειδικές ανάγκες σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος ενθαρρύνεται με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από τη στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες, παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως τα έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης κλπ.

 

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση  για αυτό το κονδύλι στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης μέσω της συνήθους διαδικασίας υποβολής αίτησης για σχέδιο κινητικότητας, προσθέτοντας αυτό το κεφάλαιο κόστους στην αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ιδιαίτερες ανάγκες, θα πρέπει να απευθύνονται με αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Erasmus των Ιδρυμάτων τους.

Τα άτομα που θα εξασφαλίσουν τέτοια πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ποσά αυτά διατίθενται στη βάση πραγματικού κόστους, επομένως με την επιστροφή τους θα πρέπει να υποβάλουν στο ίδρυμά τους όλα τα αποδεικτικά για τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν. Με βάση το τελικό επιλέξιμο ποσό που θα εγκριθεί από το ίδρυμα στη βάση των αποδεικτικών που θα υποβληθούν θα καθοριστεί και το τελικό ποσό της χρηματοδότησης.

Τι σας καλύπτει η χρηματοδότηση;

Η αιτήσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται μία φορά το χρόνο εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται στην Ετήσια Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Για λεπτομέρειες αναφορικά με τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες έναρξης των σχεδίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον Οδηγό Προγράμματος της Πρόσκλησης στα πλαίσια της οποίας θα υποβάλουν αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε στην Εθνική Υπηρεσία όπου εδρεύει ο οργανισμός  του συντονιστή-εταίρου.

Ανά Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων, η ίδια κοινοπραξία εταίρων επιτρέπεται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε μία μόνο Εθνική Υπηρεσία

Οι αιτήσεις είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας Erasmus Plus and European Solidarity Corps Platform και είναι διαθέσιμες για κάθε τομέα εκπαίδευσης/κατάρτισης ξεχωριστά, με την εξής αρίθμηση:

220-SCH : Αιτήσεις σχολικής εκπαίδευσης

220-VET : Αιτήσεις Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης

220-HED : Αιτήσεις Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

220-ADU : Αιτήσεις εκπαίδευσης Ενηλίκων

Πως μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη γλώσσα;

Γλωσσική Διαδικτυακή Προετοιμασία (Online Linguistic Support)

Για τη βοήθεια των φοιτητών στην εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά. Οι άδειες δίνονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους φοιτητές που πρόκειται να στείλουν στο εξωτερικό.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ