Γενικές Πληροφορίες

H πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης ενός ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό, επιφέροντας αποδεδειγμένα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία για διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου, για βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, για απόκτηση αυτοπεποίθησης αλλά και για ανακάλυψη νέων κουλτούρων και χωρών.

Εάν είστε μαθητής, απόφοιτος* ή εκπαιδευόμενος στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (iVET) ή στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (cVET), τότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το σχολείο ή τον οργανισμό σας και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα.

Σημείωση: Πρόσφατοι απόφοιτοι (συμπεριλαμβανομένων πρώην μαθητευομένων) των επιλέξιμων προγραμμάτων iVET και cVET έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως και 12 μήνες μετά την αποφοίτησή τους. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν εκπληρώσει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μετά την αποφοίτησή του, η περίοδος επιλεξιμότητας θα μπορεί να παρατείνεται.

Περισσότερες Πληροφορίες για την Κινητικότητα Εκπαιδευομένων

 • Μικρής Διάρκειας Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων ΕΕΚ (10 έως 89 ημέρες)
 • Μεγάλης Διάρκειας Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων ΕΕΚ (ErasmusPro) (90 έως 365 ημέρες)
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων (1 έως 10 ημέρες)

Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ έχετε την ευκαιρία να περάσετε μια περίοδο εκμάθησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ, σε εταιρεία ή σε άλλο οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας.

Η μαθησιακή περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση και ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, η κινητικότητα μπορεί να οργανωθεί με ελάχιστη διάρκεια 2 ημερών, εάν δικαιολογείται.

Επιπλέον, έχετε την δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων στο εξωτερικό με τη συνοδεία του καθηγητή, του μέντορα ή του εμπειρογνώμονα που σας καθοδηγεί.

Τέλος, εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσετε μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες!

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Erasmus+

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι καθηγητές, εκπαιδευτές και όλο το μη διδακτικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες, που εργάζονται στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (iVET)[1] και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (cVET)[2].

[1] Είναι η γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος αρχικής εκπαίδευσης, συνήθως πριν από την έναρξη της επαγγελματικής ζωής. Στην αρχική κατάρτιση εμπίπτουν και ορισμένες περιπτώσεις κατάρτισης μετά την έναρξη της επαγγελματικής ζωής (π.χ. επανακατάρτιση). Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της γενικής ή της επαγγελματικής εκπαιδευτικής (είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση σε σχολή είτε για εναλλασσόμενη κατάρτιση) πορείας ή μαθητείας. (Cedefop, 2008)

[2] Εκπαίδευση ή κατάρτιση που πραγματοποιείται μετά την Αρχική Εκπαίδευση ή την ένταξη στην εργασία, και η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση ή την αναβάθμιση γνώσεων ή/και ικανοτήτων, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την αλλαγή καριέρας ή την επανακατάρτιση και στη συνέχιση της προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης. H συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μέρος της δια βίου μάθησης και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης (γενική, εξειδικευμένη ή επαγγελματική, τυπική ή μη τυπική, κτλ.). Είναι ουσιώδους σημασίας για την απασχολησιμότητα των ατόμων. (Cedefop, 2004)

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Erasmus+;

Εάν σας ενδιαφέρει να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα για επιμόρφωση, διεύρυνση των γνώσεών σας και ανάπτυξη των ικανοτήτων σας, τότε απευθυνθείτε στο σχολείο/ίδρυμα/οργανισμό ΕΕΚ που συνδέεστε, και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από νομικές οντότητες και όχι από φυσικά πρόσωπα.

Πως μπορείτε να βρείτε οργανισμό υποδοχής για τοποθέτηση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας;

Η εξεύρεση χώρου υποδοχής μπορεί να διευθετηθεί με διάφορους τρόπους. Πέραν της βοήθειας που μπορείτε να λάβετε από το σχολείο, το ίδρυμα ή τον οργανισμό σας, υπάρχουν και πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ μπορείτε να αξιοποιήσετε και προσωπικές επαφές σας.

 • eTwinning
 • EPALE
 • School Education Gateway
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες

Τι έξοδα σας καλύπτει το πρόγραμμα;

Αν σας ενδιαφέρει να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι τα πιο κάτω έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα, αφού ο οργανισμός αποστολής λαμβάνει χρηματοδότηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας:

 • Ταξιδιωτικά έξοδα
 • Έξοδα διαβίωσης
 • Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
 • Έξοδα για Προπαρασκευαστικές επισκέψεις
 • Κόστος συμμετοχής σε σεμινάριο
 • Κόστος γλωσσικής προετοιμασίας
 • Έκτακτες δαπάνες

Πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής;

Για την εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά.

Οι άδειες δίνονται από τον Οργανισμό Αποστολής στους συμμετέχοντες που πρόκειται να στείλουν στο εξωτερικό.

 • Για γλώσσες που δεν προσφέρονται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, δίδεται υποστήριξη 150 ευρώ ανά συμμετέχοντα για την εκμάθησή της.
 • Για Κινητικότητα Μεγάλης Διάρκειας (Erasmus Pro) δίδεται επιπλέον υποστήριξη 150 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

 

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ