Γενικές Πληροφορίες

H επιμόρφωση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα μέσω της Βασικής Δράσης 1, στον τομέα της εκπαίδευσης Ενηλίκων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης ενός ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό, επιφέροντας αποδεδειγμένα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, για απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων, για απόκτηση αυτοπεποίθησης και για βελτίωση της ποιότητας της ζωής, αλλά ταυτόχρονα και για ανακάλυψη νέων κουλτούρων και χωρών.

Εάν είστε εκπαιδευόμενος με λιγότερες ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, τότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το ίδρυμα/οργανισμό σας και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Σημείωση: Για την Κύπρο, οι εκπαιδευόμενοι με λιγότερες ευκαιρίες θεωρούνται οι εξης:

Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι Εσπερινών Γυμνασίων – Λυκείων (εξαιρούνται Εσπερινές Τεχνικές Σχολές).

Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι κέντρων/ινστιτούτων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης ενηλίκων/ΜΚΟ/ανθρωπιστικών οργανώσεων που εστιάζουν στην εκπαίδευση ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ατόμων: π.χ. μετανάστες, αιτητές ασύλου, άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, αναλφάβητοι, ηλεκτρονικά αναλφάβητοι ενήλικες, άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της κατώτερης δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης επίπεδο ISCED 0-2, που σημαίνει ότι δεν έχουν ολοκληρώσει ούτε το γυμνάσιο, πρώην φυλακισμένοι.

Αλλόγλωσσοι που φοιτούν σε σχολεία γλωσσών με σκοπό την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία/κουλτούρα.

Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι σωματείων/ομοσπονδιών/ιδρυμάτων για ευάλωτες ομάδες στόχου (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι επιδομάτων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων κ.ά.).

Μαθητευόμενοι/Εκπαιδευόμενοι σε Κέντρα απασχόλησης ενηλίκων/ιδρύματα με ειδικές ανάγκες με σκοπό την εκπαίδευσή τους για ένταξη στο κοινωνικό σύνολο/απασχόληση.

Περισσότερες Πληροφορίες για την Κινητικότητα Εκπαιδευομένων με λιγότερες ευκαιρίες

 • Ομαδική κινητικότητα εκπαιδευομένων: Μια ομάδα εκπαιδευομένων ενηλίκων  από τον οργανισμό αποστολής μπορεί να περάσει χρόνο σε άλλη χώρα για να επωφεληθεί από  δραστηριότητες καινοτόμου μάθησης που διοργανώνει ένας οργανισμός υποδοχής. Οι  δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν συνδυασμό διαφόρων μεθόδων τυπικής, άτυπης  και μη τυπικής μάθησης, όπως η αλληλοδιδαχή από ομοτίμους, η μάθηση στον χώρο εργασίας, ο εθελοντισμός και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις. Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από τον οργανισμό αποστολής πρέπει να συνοδεύουν τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της  δραστηριότητας. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων ομαδικής κινητικότητας πρέπει να επικεντρώνεται στις βασικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων ενηλίκων ή στην ένταξη και την  πολυμορφία, στην ψηφιακή διάσταση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη συμμετοχική διάσταση του προγράμματος (2 έως 30 ημέρες, τουλάχιστον 2 εκπαιδευόμενοι ανά ομάδα).
 • Ατομική Μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό σε οργανισμό υποδοχής για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Για κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να ορίζεται ατομικό  πρόγραμμα μάθησης. Το πρόγραμμα μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό διαφόρων  μεθόδων τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της ενδοσχολικής  μάθησης, της μάθησης στον χώρο εργασίας, της παρακολούθησης της εργασίας, της παρατήρησης και άλλων καινοτόμων προσεγγίσεων. (2 έως 30 ημέρες).

Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευομένων μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες.

Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Erasmus+;

Εάν σας ενδιαφέρει να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα για επιμόρφωση, ανάπτυξη των γνώσεών σας και των ικανοτήτων σας, τότε απευθυνθείτε στο ίδρυμα/οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων που συνδέεστε, και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από νομικές οντότητες και όχι από φυσικά πρόσωπα.

Πώς μπορείτε να βρείτε οργανισμό υποδοχής;

Η εξεύρεση χώρου υποδοχής μπορεί να διευθετηθεί με διάφορους τρόπους. Πέραν της βοήθειας που μπορείτε να λάβετε από το ίδρυμα ή τον οργανισμό σας, υπάρχουν και πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ μπορείτε να αξιοποιήσετε και προσωπικές επαφές σας.

 • EPALE
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες

Τι έξοδα σας καλύπτει το πρόγραμμα;

Αν σας ενδιαφέρει να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι τα πιο κάτω έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα, αφού ο οργανισμός αποστολής λαμβάνει χρηματοδότηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας:

 • Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα
 • Κονδύλι για έξοδα διαβίωσης
 • Κονδύλι συμπερίληψης
 • Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
 • Κόστος για προπαρασκευαστικές επισκέψεις
 • Κόστος συμμετοχής σε σεμινάριο (όπου υφίσταται)
 • Κόστος για γλωσσική προετοιμασία
 • Κόστος για δαπάνες κατ ’εξαίρεση

Πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής;

Γλωσσική Διαδικτυακή Προετοιμασία (Online Linguistic Support)

Για την εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά.

Οι άδειες δίνονται από τον Οργανισμό Αποστολής στους συμμετέχοντες που πρόκειται να στείλουν στο εξωτερικό, με βασική προϋπόθεση η κινητικότητα να είναι πέραν των 31 ημερών.

 • Για γλώσσες που δεν προσφέρονται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, δίδεται υποστήριξη 150 ευρώ ανά συμμετέχοντα για την εκμάθησή της.

 

 

Πως μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη γλώσσα;

Γλωσσική Διαδικτυακή Προετοιμασία (Online Linguistic Support)

Για τη βοήθεια των φοιτητών στην εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά. Οι άδειες δίνονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους φοιτητές που πρόκειται να στείλουν στο εξωτερικό.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ