1. Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ);

Τα Σχέδια Κινητικότητας στο τομέα της ΕΕΚ υποστηρίζουν παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ στη διοργάνωση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους και το προσωπικό τους. Τα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα/Κέντρα ΕΕΚ αναλαμβάνουν να υποβάλουν αίτηση, βάσει των αναγκών τους και των μελλοντικών τους στόχων. Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής.

2. Πώς μπορεί ένας οργανισμός ΕΕΚ να αξιοποιήσει το Πρόγραμμα;

Οι πάροχοι ΕΕΚ και άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με δύο τρόπους:

 • Σχέδια Μικρής Διάρκειας: Αφορούν κυρίως νεοεισερχόμενους οργανισμούς και οργανισμούς που θέλουν να υλοποιήσουν μικρό αριθμό κινητικοτήτων.
 • Σχέδια Διαπιστευμένα: Αφορούν μόνο διαπιστευμένους οργανισμούς στον τομέα της ΕΕΚ.

Επιπλέον, ένας οργανισμός μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα χωρίς να υποβάλει αίτηση με τους εξής δύο τρόπους:

 • Συμμετοχή σε υπάρχουσα κοινοπραξία: με επικεφαλής ένα διαπιστευμένο συντονιστή κοινοπραξίας, ο οποίος αποδέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία του.
 • Φιλοξενία συμμετεχόντων από άλλη χώρα: οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να φιλοξενήσει εκπαιδευομένους ή εκπαιδευτές που προέρχονται από συνεργαζόμενους οργανισμούς στο εξωτερικό.

3. Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Α. Προσωπικό Οργανισμού:

 • Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ)
 • Εκπαιδευτές σε ιδρύματα/κέντρα αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ
 • Μη διδακτικό προσωπικό ΤΕΣΕΚ και ιδρυμάτων/κέντρων αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ:
 • Διοικητικό/Διευθυντικό Προσωπικό
 • Λειτουργοί Διεθνούς Κινητικότητας (International Mobility Officers)
 • Σύμβουλοι κ.τ.λ.
 • Άτομα που συνεργάζονται σε μόνιμη βάση με οργανισμούς που είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε Σχέδια ΕΕΚ, π.χ. εξωτερικοί εμπειρογνώμονες

! Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργασίες που συνδέουν τον συμμετέχοντα με τον οργανισμό αποστολής πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

Β. Εκπαιδευόμενοι Οργανισμού:

 • Εκπαιδευόμενοι και Μαθητευόμενοι αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ (εγγεγραμμένοι σε επιλέξιμο πρόγραμμα αρχικής ή συνεχούς ΕΕΚ)
 • Πρόσφατοι απόφοιτοι επιλέξιμων προγραμμάτων αρχικής ή συνεχούς ΕΕΚ, εντός 12 μηνών μετά την αποφοίτησή τους

! Στην περίπτωση αποφοίτων που εκτίουν τη στρατιωτική τους θητεία, η περίοδος των 12 μηνών ξεκινά να μετρά με τη λήξη της θητείας τους.

Ορισμός iVET & cVET:

iVET – Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος αρχικής εκπαίδευσης, συνήθως πριν από την έναρξη της επαγγελματικής ζωής. Στην αρχική κατάρτιση εμπίπτουν και ορισμένες περιπτώσεις κατάρτισης μετά την έναρξη της επαγγελματικής ζωής (π.χ. επανακατάρτιση). Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της γενικής ή της επαγγελματικής εκπαιδευτικής (είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση σε σχολή είτε για εναλλασσόμενη κατάρτιση) πορείας ή μαθητείας. (Cedefop, 2008)

cVET – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εκπαίδευση ή κατάρτιση που πραγματοποιείται μετά την αρχική Εκπαίδευση ή την ένταξη στην εργασία, και η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση ή την αναβάθμιση γνώσεων ή/και ικανοτήτων, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την αλλαγή καριέρας ή την επανακατάρτιση και στη συνέχιση της προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης. H συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μέρος της δια βίου μάθησης και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης (γενική, εξειδικευμένη ή επαγγελματική, τυπική ή μη τυπική, κτλ.). Είναι ουσιώδους σημασίας για την απασχολησιμότητα των ατόμων. (Cedefop, 2004)

4. Διάρκεια Σχεδίου

 • Σχέδιο Μικρής Διάρκειας: 6-18 μήνες
 • Σχέδιο Διαπιστευμένο: 15 μήνες, με δυνατότητα να ληφθεί παράταση ώστε το σχέδιο να έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες

5. Ποιοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση;

(1) Οργανισμοί που παρέχουν αρχική ή συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(2) Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, φορείς συντονισμού και άλλοι οργανισμοί με εμπλοκή στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(3) Εταιρείες και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που φιλοξενούν, εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με εκπαιδευομένους και εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Αναλυτικός κατάλογος επιλέξιμων οργανισμών για υποβολή αίτησης ανά τομέα

Όσον αφορά τους Συντονιστές Κοινοπραξίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 • Όλοι οι Συντονιστές Κοινοπραξίας θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διαπίστευσης Εrasmus.
 • Τα μέλη της κοινοπραξίας δεν χρειάζεται να έχουν Διαπίστευση Erasmus.
 • Όλοι οι οργανισμοί μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο τομέα εκπαίδευσης και από την ίδια χώρα με τον συντονιστή.
 • Ο συντονιστής κοινοπραξίας έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει νέους οργανισμούς-μέλη στην κοινοπραξία.
 • Οι κοινοπραξίες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σχέδια μικρής διάρκειας ΚΑ1.

6. Διαπίστευση οργανισμού

Η Διαπίστευση Erasmus είναι ένα εργαλείο για τους οργανισμούς της ΕΕΚ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για συνεχή διασυνοριακή ανταλλαγή και συνεργασία προς επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού.

Η κατοχή της Διαπίστευσης επιβεβαιώνει ότι ο αιτών οργανισμός έχει εκπονήσει ένα πλάνο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάπτυξή του. Το πλάνο Erasmus αποτελεί βασικό μέρος της αίτησης για Διαπίστευση Erasmus.

Ο αιτών οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση για Διαπίστευση Erasmus για τον οργανισμό του ή για Διαπίστευση Erasmus Συντονιστή Κοινοπραξίας. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για τους δύο τύπους διαπίστευσης στον ίδιο τομέα.

Για συμμετοχή στη Διαπίστευση δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο Πρόγραμμα αλλά απαιτείται τουλάχιστον διετής εμπειρία σχετική με τον τομέα της ΕΕΚ.

Οι οργανισμοί που θα εγκριθούν για Διαπίστευση Erasmus θα έχουν τη δυνατότητα απλοποιημένης πρόσβασης στις ευκαιρίες χρηματοδότησης της Βασικής Δράσης 1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Συγκεκριμένες παράμετροι λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή του κονδυλίου στους διαπιστευμένους οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες

7. Επιλέξιμες δραστηριότητες

Α. Κινητικότητα Προσωπικού:

 • Σκιώδης εργασία (2 έως 60 ημέρες)
 • Δραστηριότητες διδασκαλίας ή εκπαίδευσης (2 έως 365 ημέρες)
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις (2 έως 30 ημέρες)

Β. Κινητικότητα Εκπαιδευομένων:

 • Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δεξιοτήτων (1 έως 10 ημέρες): Χρηματοδότηση παρέχεται επίσης για προσωπικό, μέντορες ή εμπειρογνώμονες που συνοδεύουν τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής.
 • Συμμετοχή σε Μικρής ή Μεγάλης διάρκειας Κινητικότητα: Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ μπορούν να περάσουν μια περίοδο εκμάθησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ, σε εταιρεία ή σε άλλο οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας. Η μαθησιακή περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση και ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε συμμετέχοντα. Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, η κινητικότητα μπορεί να οργανωθεί με ελάχιστη διάρκεια 2 ημερών, εάν δικαιολογείται.

α. Μικρής Διάρκειας Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων ΕΕΚ (10 έως 89 ημέρες)

β. Μεγάλης Διάρκειας Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων ΕΕΚ (ErasmusPro) (90 έως 365 ημέρες)

Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευομένων και του προσωπικού μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες (μεικτή κινητικότητα).

Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα ενώ όλοι οι υπολογισμοί επιχορήγησης βασίζονται αποκλειστικά στη φυσική κινητικότητα!

Οι οργανισμοί που διαθέτουν Διαπίστευση Erasmus μπορούν να στείλουν τους συμμετέχοντες τους και σε Τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

Ο οργανισμός υποδοχής που θα επιλεγεί θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

Άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (2 έως 60 ημέρες): οι οργανισμοί μπορούν να προσκαλέσουν εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, ειδικούς σε θέματα πολιτικής ή άλλους ειδικευμένους επαγγελματίες από το εξωτερικό που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης στον οργανισμό τους.
 • Φιλοξενία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση (10 έως 365 ημέρες): οι οργανισμοί μπορούν να φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που θέλουν να περάσουν μια περίοδο άσκησης στο εξωτερικό.
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις (1-2 ημέρες, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 3 άτομα): οι οργανισμοί μπορούν να οργανώσουν μια προπαρασκευαστική επίσκεψη στον οργανισμό φιλοξενίας πριν η κινητικότητα του εκπαιδευομένου ή του εκπαιδευτή λάβει χώρα με στόχο να διασαφηνιστεί ο σκοπός και η ποιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Δεν μπορούν να οργανωθούν προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την προετοιμασία ενός σεμιναρίου ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας για το προσωπικό ενός οργανισμού.

8. Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ένα Σχέδιο κινητικότητας είναι ανάλογο με τις δραστηριότητες που εγκρίνονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου Σχεδίου και καθορίζεται από:

 • τον αριθμό των συμμετεχόντων
 • το είδος της κινητικότητας
 • τη χώρα ή τις χώρες προς τις οποίες θα γίνει η κινητικότητα
 • τη διάρκεια της τοποθέτησης κάθε συμμετέχοντα

Λαμβάνεται, επίσης, υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι της Κύπρου για τη δράση αυτή.

Η αιτούμενη επιχορήγηση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Έξοδα διαχείρισης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου
 • Ταξιδιωτικά έξοδα
 • Έξοδα διαβίωσης
 • Έξοδα συμπερίληψης/υποστήριξης για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.
 • Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες
 • Έξοδα για Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις
 • Κόστος συμμετοχής σε δραστηριότητες κατάρτισης
 • Κόστος γλωσσικής προετοιμασίας
 • Έκτακτες δαπάνες για εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής (80%) ή για ακριβά ταξίδια σε δύσβατες ή απομακρυσμένες περιοχές.

9. Συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε όλες του τις δραστηριότητες.

Για τον ορισμό των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη και την Πολυμορφία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η συμμετοχή τόσο των εκπαιδευομένων όσο και του προσωπικού με αναπηρία σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος ενθαρρύνεται με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέραν από τη στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες, παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως τα έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης κλπ.

Οι οργανισμοί ΕΕΚ υποβάλλουν αίτηση  για αυτό το κονδύλι στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης μέσω της συνήθους διαδικασίας υποβολής αίτησης για σχέδιο κινητικότητας, προσθέτοντας αυτό το κεφάλαιο κόστους στην αίτησή τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Περισσότερες Πληροφορίες

10. Εξεύρεση οργανισμού υποδοχής

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρει ένας Oργανισμός/Ίδρυμα Εκπαίδευσης φορείς υποδοχής.

 • EPALE: είναι μία ανοικτή κοινότητα μελών που είναι σχεδιασμένη για να αφορά καθηγητές, εκπαιδευτές ακαδημαϊκούς, άτομα χάραξης πολιτικής και οποιονδήποτε με επαγγελματικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση ενηλίκων με δυνατότητα αναζήτησης εταίρων.
 • European School Education Platform: είναι η πλατφόρμα της ΕΕ για τη Σχολική Εκπαίδευση μέσω της οποίας οι ΤΕΣΕΚ της Κύπρου μπορούν να αναζητήσουν εταίρους και να συνεργαστούν διαδικτυακά με άλλα Τεχνικές Σχολές μέσω του προγράμματος eTwinning.
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες: που διατίθενται ηλεκτρονικά σε εργαλεία όπως είναι το LinkedIn ή το Facebook κ.ά.
 • Προσωπικές Επαφές: από προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

11. Χρήσιμη πληροφόρηση

12. Χρήσιμα Εργαλεία

Distance Calculator – Για την υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών, ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται χρησιμοποιώντας τον Μετρητή Απόστασης. Η απόσταση υπολογίζεται από την πόλη εκκίνησης έως την πόλη στην οποία θα διεξαχθεί η δραστηριότητα χωρίς την προσθήκη ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών. Επιπρόσθετα, ο υπολογισμός θα αφορά την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων και όχι το ταξίδι μετ’ επιστροφής.

Online Linguistic Support Tool – Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) του προγράμματος Erasmus+ βοηθά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, έτσι ώστε να επωφεληθούν κατά το μέγιστο από αυτή την εμπειρία.

13. Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη Λειτουργό για τον τομέα της ΕΕΚ:

Δρ. Στέφανη Αψερού

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης
Εmail: [email protected]
Tηλ. Επικοινωνίας: 22448892

Μπορείτε, επίσης, να εγγραφείτε στον κατάλογο επαφών του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για να λαμβάνετε την πιο πρόσφατη ενημέρωσή μας και υπενθυμίσεις, καθώς επίσης και να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσκληση 2022

Γενική Παρουσίαση Πρόσκλησης (Παρουσίαση και Βίντεο), Παρουσίαση Δράσης και Βίντεο

Άλλα Σχέδια