1. Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ);

Τα Σχέδια Κινητικότητας στο τομέα της ΕΕΚ υποστηρίζουν παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ στη διοργάνωση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους και το προσωπικό τους.
Τα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα/Κέντρα ΕΕΚ αναλαμβάνουν να υποβάλουν αίτηση, βάσει των αναγκών τους και των μελλοντικών τους στόχων. Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής.

Πώς μπορεί ένας οργανισμός ΕΕΚ να αξιοποιήσει το Πρόγραμμα;

Οι πάροχοι ΕΕΚ και άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με δύο τρόπους:
• Σχέδια Μικρής Διάρκειας: Αφορούν κυρίως νεοεισερχόμενους οργανισμούς και οργανισμούς που θέλουν να υλοποιήσουν μικρό αριθμό κινητικοτήτων.
• Σχέδια Διαπιστευμένα: Αφορούν μόνο διαπιστευμένους οργανισμούς στον τομέα της ΕΕΚ.

Επιπλέον, ένας οργανισμός μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα χωρίς να υποβάλει αίτηση με τους εξής τρόπους:

• Συμμετοχή σε υπάρχουσα κοινοπραξία με επικεφαλή έναν διαπιστευμένο συντονιστή κοινοπραξίας, ο οποίος αποδέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία του.
• Φιλοξενία συμμετεχόντων από άλλη χώρα: οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να φιλοξενήσει εκπαιδευομένους ή εκπαιδευτές που προέρχονται από συνεργαζόμενους οργανισμούς στο εξωτερικό.

 

Αναλυτικός κατάλογος επιλέξιμων οργανισμών για υποβολή αίτησης ανά τομέα

Είναι η γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος αρχικής εκπαίδευσης, συνήθως πριν από την έναρξη της επαγγελματικής ζωής. Στην αρχική κατάρτιση εμπίπτουν και ορισμένες περιπτώσεις κατάρτισης μετά την έναρξη της επαγγελματικής ζωής (π.χ. επανακατάρτιση). Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της γενικής ή της επαγγελματικής εκπαιδευτικής (είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση σε σχολή είτε για εναλλασσόμενη κατάρτιση) πορείας ή μαθητείας. (Cedefop, 2008)
Εκπαίδευση ή κατάρτιση που πραγματοποιείται μετά την Αρχική Εκπαίδευση ή την ένταξη στην εργασία, και η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση ή την αναβάθμιση γνώσεων ή/και ικανοτήτων, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την αλλαγή καριέρας ή την επανακατάρτιση και στη συνέχιση της προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το επιλέξιμο μη διδακτικό προσωπικό πρέπει να εργάζεται σε οργανισμούς ΕΕΚ και μπορεί να είναι:

  • διευθυντικό προσωπικό
  • αξιωματικοί διεθνούς κινητικότητας
  • εκπαιδευτές σε τοπικές εταιρείες εταίρους
  • σύμβουλοι
  • συντονιστές πολιτικής που είναι επιφορτισμένοι με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ά.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργασίες που συνδέουν τον συμμετέχοντα με τον οργανισμό αποστολής πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

Β. Εκπαιδευόμενοι Οργανισμού:

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι μαθητές και εκπαιδευόμενοι στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (iVET) και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (cVET).

Ορισμός ΙVET & CVET:

iVET – Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος αρχικής εκπαίδευσης, συνήθως πριν από την έναρξη της επαγγελματικής ζωής. Στην αρχική κατάρτιση εμπίπτουν και ορισμένες περιπτώσεις κατάρτισης μετά την έναρξη της επαγγελματικής ζωής (π.χ. επανακατάρτιση). Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της γενικής ή της επαγγελματικής εκπαιδευτικής (είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση σε σχολή είτε για εναλλασσόμενη κατάρτιση) πορείας ή μαθητείας. (Cedefop, 2008)

cVET – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εκπαίδευση ή κατάρτιση που πραγματοποιείται μετά την Αρχική Εκπαίδευση ή την ένταξη στην εργασία, και η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση ή την αναβάθμιση γνώσεων ή/και ικανοτήτων, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την αλλαγή καριέρας ή την επανακατάρτιση και στη συνέχιση της προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης. H συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μέρος της δια βίου μάθησης και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης (γενική, εξειδικευμένη ή επαγγελματική, τυπική ή μη τυπική, κτλ.). Είναι ουσιώδους σημασίας για την απασχολησιμότητα των ατόμων. (Cedefop, 2004)

Σημείωση: Πρόσφατοι απόφοιτοι (συμπεριλαμβανομένων πρώην μαθητευομένων) των επιλέξιμων προγραμμάτων iVET και cVET έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως και 12 μήνες μετά την αποφοίτησή τους. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν εκπληρώσει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μετά την αποφοίτησή του, η περίοδος επιλεξιμότητας θα μπορεί να παρατείνεται.

Γ. Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες

Δ. Φιλοξενία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση

Για συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι ή αποφοίτησαν πρόσφατα από πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτών σε άλλη χώρα του Προγράμματος.

Ε. Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Μπορούν να πραγματοποιηθούν από άτομα που είναι επιλέξιμα για δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού.

Σημείωση: Κατ ‘εξαίρεση, οι μαθητές που θα λάβουν μέρος σε μεγάλης διάρκειας μαθησιακή κινητικότητα (Εrasmus Pro) και οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες σε οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας μπορούν να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις για τις δραστηριότητές τους.

Διάρκεια Σχεδίου:

• Σχέδιο Μικρής Διάρκειας: 6-18 μήνες
• Σχέδιο Διαπιστευμένο: 15 μήνες, με δυνατότητα να ληφθεί παράταση και το Σχέδιο ώστε να έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες

2. Δικαιούχοι Αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν:

(1) Οργανισμοί που παρέχουν αρχική ή συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(2) Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, φορείς συντονισμού και άλλοι οργανισμοί με εμπλοκή στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(3) Εταιρείες και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που φιλοξενούν, εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με εκπαιδευομένους και εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Όσον αφορά τους Συντονιστές Κοινοπραξίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
• Όλοι οι Συντονιστές Κοινοπραξίας θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διαπίστευσης Εrasmus.
• Τα μέλη της κοινοπραξίας δεν χρειάζεται να έχουν Διαπίστευση Erasmus.
• Όλοι οι οργανισμοί μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο τομέα εκπαίδευσης και από την ίδια χώρα με τον συντονιστή.
• Ο συντονιστής κοινοπραξίας έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει νέους οργανισμούς-μέλη στην κοινοπραξία.
• Οι κοινοπραξίες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σχέδια μικρής διάρκειας ΚΑ1

H συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μέρος της δια βίου μάθησης και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης (γενική, εξειδικευμένη ή επαγγελματική, τυπική ή μη τυπική, κτλ.). Είναι ουσιώδους σημασίας για την απασχολησιμότητα των ατόμων. (Cedefop, 2004)

3. Διαπίστευση οργανισμού

Η Διαπίστευση Erasmus είναι ένα εργαλείο για τους οργανισμούς της ΕΕΚ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για συνεχή διασυνοριακή ανταλλαγή και συνεργασία προς επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού.

Η κατοχή της Διαπίστευσης επιβεβαιώνει ότι ο αιτών οργανισμός έχει εκπονήσει ένα πλάνο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάπτυξή του. Το πλάνο Erasmus αποτελεί βασικό μέρος της αίτησης για Διαπίστευση Erasmus.

Ο αιτών οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση για Διαπίστευση Erasmus για τον οργανισμό του ή για Διαπίστευση Erasmus Συντονιστή Κοινοπραξίας. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για τους δύο τύπους διαπίστευσης στον ίδιο τομέα.

Για συμμετοχή στη Διαπίστευση δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο Πρόγραμμα αλλά απαιτείται τουλάχιστον διετής εμπειρία σχετική με τον τομέα της ΕΕΚ.

Οι οργανισμοί που θα εγκριθούν για Διαπίστευση Erasmus θα έχουν τη δυνατότητα απλοποιημένης πρόσβασης στις ευκαιρίες χρηματοδότησης της Βασικής Δράσης 1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Αναφορικά με την Πρόσκληση του 2021 για υποβολή αιτήσεων για διαπίστευση των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το ΙΔΕΠ έχει θέσει ως περιορισμό τον αριθμό των 8 οργανισμών ως μέγιστο αριθμό οργανισμών που θα εγκριθούν για διαπίστευση. Ο ι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνονται ετησίως από τη σελίδα του ΙΔΕΠ γιατί οι περιορισμοί στον αριθμό μπορεί να διαφέρουν ετησίως.

4. Επιλέξιμες δραστηριότητες

Προσωπικό :
• Σκιώδης εργασία (2 έως 60 ημέρες)
• Εργασίες διδασκαλίας ή εκπαίδευσης (2 έως 365 ημέρες)
• Συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις (2 έως 30 ημέρες)
Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες.
Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.

Ο οργανισμός υποδοχής που θα επιλεγεί θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standardscourses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Εκπαιδευόμενοι:
• Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων (1 έως 10 ημέρες): Χρηματοδότηση παρέχεται επίσης για προσωπικό, μέντορες ή εμπειρογνώμονες που συνοδεύουν τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής.

• Μικρής Διάρκειας Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων ΕΕΚ (10 έως 89 ημέρες): Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ μπορούν να περάσουν μια περίοδο εκμάθησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ, σε εταιρεία ή σε άλλο οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας. Η μαθησιακή περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση και ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε συμμετέχοντα. Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, η κινητικότητα μπορεί να οργανωθεί με ελάχιστη διάρκεια 2 ημερών, εάν δικαιολογείται.

• Μεγάλης Διάρκειας Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων ΕΕΚ (ErasmusPro) (90 έως 365 ημέρες): Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ μπορούν να περάσουν μεγαλύτερη περίοδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ, σε εταιρεία ή σε άλλο οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή της αγοράς εργασίας. Η μαθησιακή περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση και ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε συμμετέχοντα. Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, η κινητικότητα μπορεί να οργανωθεί με ελάχιστη διάρκεια 2 ημερών, εάν δικαιολογείται.
Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευομένων μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες.
Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.
Οι οργανισμοί που διαθέτουν Διαπίστευση Erasmus μπορούν να στείλουν τους συμμετέχοντές τους και σε χώρες εταίρους.
Σημαντική Σημείωση: Στα σχέδια μικρής διάρκειας ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις και των συνοδών.
Άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες:
• Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (2 έως 60 ημέρες): οι οργανισμοί μπορούν να προσκαλέσουν εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, ειδικούς σε θέματα πολιτικής ή άλλους ειδικευμένους επαγγελματίες από το εξωτερικό που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης στον οργανισμό τους.
• Φιλοξενία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση (10 έως 365 ημέρες): οι οργανισμοί μπορούν να φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που θέλουν να περάσουν μια περίοδο άσκησης στο εξωτερικό
• Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: οι οργανισμοί μπορούν να οργανώσουν μια προπαρασκευαστική επίσκεψη στον οργανισμό φιλοξενίας πριν η κινητικότητα του εκπαιδευομένου ή του εκπαιδευτή λάβει χώρα με στόχο να διασαφηνιστεί ο σκοπός και η ποιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Δεν μπορούν να οργανωθούν προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την προετοιμασία ενός σεμιναρίου ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας για το προσωπικό ενός οργανισμού.

5. Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ένα Σχέδιο κινητικότητας είναι ανάλογο με τις δραστηριότητες που εγκρίνονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου Σχεδίου και καθορίζεται από:

– τον αριθμό των συμμετεχόντων
– τη χώρας ή τις χώρες προς τις οποίες θα γίνει η κινητικότητα
– τη διάρκεια της τοποθέτησης κάθε συμμετέχοντα

Λαμβάνεται υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι της Κύπρου για τη δράση αυτή.

Η αιτούμενη επιχορήγηση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Έξοδα Διαχείρισης και Διάδοσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κινητικότητα και τη δραστηριότητα κινητικότητας.
• Ταξιδιωτικά έξοδα στη βάση μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των πόλεων αναχώρησης και προορισμού και τον αριθμό των συμμετεχόντων.
• Έξοδα διαβίωσης στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και τη χώρα κατάρτισης ή διδασκαλίας.
• Έξοδα συμπερίληψης: υποστήριξη στη βάση μοναδιαίου κόστους που σχετίζεται με την οργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες που απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη με βάση το πραγματικό κόστος.
• Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες: στη βάση πραγματικών εξόδων για επιπρόσθετες ανάγκες.
• Έξοδα για Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: στη βάση μοναδιαίου κόστους συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων και των εξόδων διαβίωσης.
• Κόστος συμμετοχής σε σεμινάριο: στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τον αριθμό των συμμετεχόντων.
• Κόστος γλωσσικής προετοιμασίας: στη βάση μοναδιαίου κόστους ανά συμμετέχοντα σε κινητικότητα διάρκειας πέραν των 19 ημερών για γλώσσες που δεν προσφέρεται εκπαίδευση από την σχετική πλατφόρμα OLS.
• Έκτακτες δαπάνες: που ενδέχεται να προκύψουν για εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής (80%) ή για ακριβά ταξίδια σε δύσβατες ή απομακρυσμένες περιοχές.

 

Συγκεκριμένες παράμετροι λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή του κονδυλίου στους διαπιστευμένους οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες

6. Υποβολή αίτησης

• Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ μία αίτηση στον τομέα της ΕΕΚ σε κάθε προκήρυξη.
• Οργανισμοί που λαμβάνουν χρηματοδότηση για σχέδια μικρής διάρκειας κατά την πρώτη προκήρυξη ενός έτους δεν μπορούν να υποβάλουν δεύτερη αίτηση κατά τη δεύτερη προκήρυξη του ίδιου έτους.
• Στα πλαίσια 5 διαδοχικών ετών από προκηρύξεις για υποβολή αιτήσεων, ένας οργανισμός μπορεί να λάβει μέχρι τρεις επιχορηγήσεις για την υλοποίηση σχεδίων μικρής διάρκειας στον τομέα της ΕΕΚ.
Καταληκτικές Ημερομηνίες:
Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην Επίσημη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που δημοσιεύεται στις Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων της παρούσας ιστοσελίδας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Προσκλήσεις ανακοινώνονται μία φορά το χρόνο. ??

Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2021, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι:
• Για τα Σχέδια Μικρής Διάρκειας και Τα Διαπιστευμένα έργα:
11 Μαΐου 2021, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου)

• Για υποβολή αίτησης για Διαπίστευση Erasmus:
19 Οκτωβρίου 2021, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου)
Αιτήσεις
• Αίτηση για Διαπίστευση Erasmus

Αίτηση ΚΑ120 – Μαθησιακή Κινητικότητα – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

• Αίτηση για Μικρής Διάρκειας Μαθησιακή Κινητικότητα ΕΕΚ

Αίτηση ΚΑ121 – Μαθησιακή Κινητικότητα – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

• Αίτηση για Διαπιστευμένα Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας ΕΕΚ

Αίτηση ΚΑ122 – Μαθησιακή Κινητικότητα – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για κατόχους Διαπίστευσης ΕΕΚ

7. Παραδείγματα καλής πρακτικής
Μπορείτε να βρείτε Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στα:
• Projects Results Platform
• Ετήσιο Βιβλιαράκι ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και Δείγματα Καλής Πρακτικής τα οποία βρίσκονται στις Εκδόσεις

7. Παραδείγματα καλής πρακτικής

Μπορείτε να βρείτε Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στα:
• Projects Results Platform
• Ετήσιο Βιβλιαράκι ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και Δείγματα Καλής Πρακτικής τα οποία βρίσκονται στις Εκδόσεις

8. Υποστήριξη

• Εξεύρεση οργανισμού υποδοχής
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρει ένας Oργανισμός/Ίδρυμα Εκπαίδευσης φορείς υποδοχής.
EPALE – Η EPALE είναι μία ανοικτή κοινότητα μελών που είναι σχεδιασμένη για να αφορά καθηγητές, εκπαιδευτές ακαδημαϊκούς, άτομα χάραξης πολιτικής και οποιονδήποτε με επαγγελματικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση ενηλίκων με δυνατότητα αναζήτησης εταίρων.
ETwinning – Το eTwinning είναι ένα εργαλείο το οποίο στοχεύει στη διαδικτυακή συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης. Εκτός από αυτό, το eTwinning είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την αναζήτηση εταίρων, καθώς παρέχει την ικανότητα εξεύρεσης συνεργατών. Μόνο σχολεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του eTwinning.
School Education Gateway – Το School Education Gateway είναι μία Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, μέσω της οποίας είναι διαθέσιμα εργαλεία αναζήτησης για τα πιο κάτω που αφορούν τα Σχέδια Κινητικότητας στα πλαίσια της Σχολική Εκπαίδευσης.
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες – Μια άλλη επιλογή εξεύρεσης εταίρων είναι κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε εργαλεία όπως είναι το LinkedIn ή το Facebook κ.ά.
Προσωπικές Επαφές – Οι προσωπικές επαφές θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί, λόγω της προηγούμενης συμμετοχή κάποια Δράση του Προγράμματος Erasmus+ ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
• Χρήσιμη πληροφόρηση
Οδηγός Προγράμματος για γενική ενημέρωση
Πρότυπα ποιότητας του Προγράμματος Erasmus (Annex I)
Επιλέξιμοι οργανισμοί για Διαπίστευση Erasmus Accreditation
Γενικές Οδηγίες Διαχείρισης Σχεδίων
Χρήσιμα Εργαλεία
Distance Calculator – Για την υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών, ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται χρησιμοποιώντας τον Μετρητή Απόστασης. Η απόσταση υπολογίζεται από την πόλη εκκίνησης έως την πόλη στην οποία θα διεξαχθεί η δραστηριότητα χωρίς την προσθήκη ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών. Επιπρόσθετα, ο υπολογισμός θα αφορά την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων και όχι το ταξίδι μετ’ επιστροφής.
Online Linguistic Support Tool – Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) του προγράμματος Erasmus+ βοηθά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, έτσι ώστε να επωφεληθούν κατά το μέγιστο από αυτή την εμπειρία.
• Επικοινωνία με ΙΔΕΠ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη Λειτουργό για τον τομέα της ΕΕΚ κα Στέφανη Αψερού.
Εmail: [email protected]
Tηλ. Επικοινωνίας: 22448892

Άλλα Σχέδια

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ