Ευρωπαϊκά Εργαστήρια eTwinning

Τα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια eTwinning διοργανώνονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης (NSSs) και την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης (CSS) με βάση συγκεκριμένες ειδικότητες, θεματικές ενότητες ή ηλιακές ομάδες. Κύριος στόχος των Εργαστηρίων είναι η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών: η επιμόρφωση τους σε θέματα ΤΠE, συνεργατικής μάθησης μέσω του eTwinning και άλλα.

Για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια, η Εθνική Υπηρεσία δίνει προτεραιότητα σε άτομα που έχουν πείρα στο eTwinning, αλλά δε συμμετείχαν σε δραστηριότητα eTwinning στο εξωτερικό.

Σεμινάρια Επαφών eTwinning

Oι Εθνικές Υπηρεσίες στην προσπάθεια τους να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη δράση, διοργανώνουν Σεμινάρια Επαφών για εξεύρεση εταίρων. Στα σεμινάρια αυτά οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν για τα εργαλεία του eTwinning και άλλα εργαλεία, να μάθουν πώς να οργανώνουν ένα συνεργατικό έργο και το κυριότερο να συναντήσουν και να συνάψουν συνεργασίες με συναδέλφους από άλλες χώρες.

Για συμμετοχή σε Σεμινάρια Επαφών, η Εθνική Υπηρεσία δίνει προτεραιότητα σε άτομα τα οποία είναι αρχάριοι στο eTwinning και δε συμμετείχαν στο παρελθόν σε δραστηριότητα eTwinning στο εξωτερικό. 

Eυρωπαϊκά Εργαστήρια/Σεμινάρια Επαφών 2023

Δηλώσεις Συμμετοχής

 

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά έπειτα από Πρόσκληση του ΙΔΕΠ. Kατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν συνήθως δυο Προσκλήσεις (Πρόσκληση Σεπτεμβρίου και Πρόσκληση Ιανουαρίου).

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων     

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του eTwinning: www.etwinning.net (Να διαθέτουν προσωπικό προφίλ στο eTwinningDesktop)
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διδάσκουν στη βαθμίδα εκπαίδευσης και στη συγκεκριμένη ειδικότητα στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Εργαστήρι (όπου αυτό εφαρμόζεται).
  3. Πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Εργαστήρι.
  4. Πολύ καλή γνώση των Word, Excel, PowerPoint και των εφαρμογών του Διαδικτύου (αναζήτηση πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
  5. Δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε δραστηριότητα της Δράσης eTwinning στο εξωτερικό.
  6. Δίνεται προτεραιότητα σε σχολεία τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στη Δράση eTwinning.
  7. Για τα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια δίνεται προτεραιότητα σεεκπαιδευτικούςοι οποίοι έχουν εμπλακεί ή εμπλέκονται σε έργο eTwinning (project).
  8. Για Σεμινάρια Επαφών δίνεται προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί ή δεν εμπλέκονται σε έργο eTwinning (project) κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης.
  9. Λαμβάνεται υπόψη η επαρχία/βαθμίδα στην οποία οι υποψήφιοι απασχολούνται, ούτως ώστε να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση στα όλων των επαρχιών/βαθμίδων στα πλαίσια κάθε πρόσκλησης.

Eπιχορήγηση    

Η επιχορήγηση καλύπτει:

Τα τέλη συμμετοχής του Εργαστηρίου τα οποία πληρώνονται από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης απευθείας στους διοργανωτές. Στα τέλη συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα διαμονής και διατροφής για τις ημέρες που διεξάγεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Επίδομα διαβίωσης για μια επιπλέον ημέρα σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ο υποψήφιος να μεταβεί ή να επιστρέψει μια ημέρα νωρίτερα ή αργότερα στον/από τον τόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου.

Πίνακας με ανώτατο επιχορηγούμενο ποσό κατά άτομο για έξοδα διαβίωσης

Έξοδα ταξιδίου

Αυτή η κατηγορία εξόδων αφορά τόσο έξοδα αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου όσο και έξοδα μετάβασης από και προς τα αεροδρόμια Κύπρου και χώρας προορισμού.

Τα Έξοδα ταξιδίου υπολογίζονται βάσει χιλιομετρικής απόστασης από την πόλη του οργανισμού αποστολής μέχρι την πόλη υλοποίησης του σεμιναρίου/εργαστηρίου. Ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται με το εργαλείο υπολογισμού απόστασης της ΕΕ Distance Calculator. Κάθε εύρος χιλιομετρικής απόστασης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο μοναδιαίο  κόστος, όπως φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας με μέγιστο ποσό για ταξιδιωτικά έξοδα ανά χώρα

 

Δηλώσεις Συμμετοχής 

Προσκλήσεις 2015          

Προσκλήσεις 2016  

Προσκλήσεις 2017          

Προσκλήσεις 2018          

Προσκλήσεις 2019          

Προσκλήσεις 2020         

Προσκλήσεις 2021

Προσκλήσεις 2022

Έντυπο Τελικής Έκθεσης

Περισσότερες Πληροφορίες