Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης;

Συμμετέχοντες σε κινητικότητα – Διάρκεια Σχεδίου

Τα σχέδια κινητικότητας στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης παρέχουν την ευκαιρία στα σχολεία και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης να διοργανώνουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό και για τους μαθητές σχολείων. Στόχος των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες ευκαιρίες μάθησης και να συμβάλλουν στη διεθνοποίηση και την ανάπτυξη των Σχολείων και των άλλων οργανισμών στη σχολική εκπαίδευση. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία και οι οργανισμοί αναλαμβάνουν να υποβάλουν αίτηση, βάσει των αναγκών τους και των μελλοντικών τους στόχων. Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από δύο διαφορετικές χώρες, ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής.

Πώς μπορεί ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στη Σχολική Εκπαίδευση ή ένα σχολείο να αξιοποιήσει το Πρόγραμμα;

Σημειώνεται ότι τα σχολεία και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως οργανισμοί αποστολής για χρηματοδότηση με τους εξής δύο τρόπους:

 • Συμμετοχή σε μικρής διάρκειας σχέδια κινητικότητας μαθητών και προσωπικού: Αφορούν κυρίως νεοεισερχόμενους οργανισμούς και σχολεία που θέλουν να υλοποιήσουν μικρό αριθμό κινητικοτήτων.
 • Συμμετοχή σε Διαπιστευμένα σχέδια για την κινητικότητα μαθητών και προσωπικού Αφορούν μόνο διαπιστευμένους οργανισμούς και σχολεία στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα σχέδια, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Διαπίστευση Οργανισμού. Επιπλέον, ένας οργανισμός ή ένα σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα χωρίς να υποβάλει αίτηση με τους εξής τρόπους:
 • Συμμετοχή ως μέλος σε μια υπάρχουσα κοινοπραξία με επικεφαλής ένα διαπιστευμένο συντονιστή κοινοπραξίας, ο οποίος αποδέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία του.
 • Φιλοξενία Συμμετεχόντων από άλλη χώρα: Οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να γίνει οικοδεσπότης οργανισμός για εκπαιδευομένους ή προσωπικό που προέρχονται από συνεργαζόμενους οργανισμούς στο εξωτερικό.

Αιτητές

Οι αιτήσεις υποβάλλονται πάντοτε από σχολεία και οργανισμούς που ανήκουν στη Σχολική εκπαίδευση και είναι νομικές οντότητες και όχι φυσικά πρόσωπα. Στη σχολική εκπαίδευση επιλέξιμοι οργανισμοί θεωρούνται τα επίσημα εγγεγραμμένα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο, καθώς επίσης και οι Τοπικές και Περιφερειακές δημόσιες αρχές, φορείς συντονισμού και άλλοι οργανισμοί με εμπλοκή στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (ΥΠΠΑΝ, Κέντρο εκπαιδευτικής Έρευνας και αξιολόγησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια).

Αναλυτικός κατάλογος επιλέξιμων οργανισμών για υποβολή αίτησης ανά τομέα

Συμμετέχοντες σε κινητικότητα

Α. Προσωπικό Οργανισμού

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές σχολείων και άλλο μη διδακτικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες στη σχολική εκπαίδευση. Το επιλέξιμο μη διδακτικό προσωπικό πρέπει να εργάζεται στα σχολεία και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και μπορεί να είναι:

 • βοηθοί διευθυντές
 • παιδαγωγικοί σύμβουλοι
 • ψυχολόγοι
 • Επιθεωρητές σχολείων
 • Σύμβουλοι
 • Συντονιστές πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για τη σχολική εκπαίδευση κ.α.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργασίες που συνδέουν τον συμμετέχοντα με τον οργανισμό αποστολής πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

Β. Μαθητες Σχολείων

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στα επίσημα εγγεγραμμένα σχολεία στην Κύπρο (Ιδιωτικά και Δημόσια Σχολεία).

Άλλες Δραστηριότητες

Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες

Μπορούν να είναι οποιοδήποτε άτομο από άλλη χώρα του Προγράμματος με εμπειρία στη σχολική εκπαίδευση.

Φιλοξενία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση

Για συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι ή αποφοίτησαν πρόσφατα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών(ή από ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικούς) σε άλλη χώρα του Προγράμματος.

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Μπορούν να πραγματοποιηθούν από άτομα που είναι επιλέξιμα για δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού και εμπλέκονται στην οργάνωση του σχεδίου. Κατ ‘εξαίρεση, οι μαθητές που θα λάβουν μέρος σε μεγάλης διάρκειας μαθησιακή κινητικότητα και οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες σε οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας μπορούν να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις για τις δραστηριότητές τους.

Διάρκεια Σχεδίου

 • Σχέδιο Μικρής Διάρκειας: 6-18 μήνες
 • Σχέδιο Διαπιστευμένο: 15 μήνες, με δυνατότητα να ληφθεί παράταση και το Σχέδιο να έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες

Διαπίστευση οργανισμού

Η Διαπίστευση Erasmus είναι ένα εργαλείο πιστοποίησης των οργανισμών Σχολικής Εκπαίδευσης που αποδεικνύουν μέσω της αίτησής τους ότι έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν σε ποιοτικές διασυνοριακές κινητικότητες στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του νέου Προγράμματος Εrasmus (2021-2027). Η διαπίστευση Erasmus δίνει την ευκαιρία στους οργανισμούς και τα σχολεία να λαμβάνουν τακτικά χρηματοδότηση για δραστηριότητες κινητικότητας για όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί Erasmus αν και θα υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση κάθε χρόνο, λόγω της πιστοποίησης τους σε θέματα ποιότητας, θα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και θα ακολουθούν πιο απλουστευμένες διαδικασίες αίτησης. Σημειώνεται ότι ένας οργανισμός ή σχολείο δεν απαιτείται να έχει προηγούμενη εμπειρία στο πρόγραμμά Erasmus+ για να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση, αλλά απαιτείται τουλάχιστον διετής εμπειρία σχετική με τον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν δύο είδη αιτήσεων Διαπίστευσης Erasmus. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο τομέα της σχολικής εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Διαπίστευση Erasmus για τον οργανισμό τους (εξατομικευμένη διαπίστευση) ή για Διαπίστευση Erasmus Συντονιστή Κοινοπραξίας κινητικότητας. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για τους δύο τύπους διαπίστευσης στον ίδιο τομέα. Σχετικά με την εξατομικευμένη διαπίστευση Erasmus, το σχολείο ή ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση για κινητικότητες που αφορούν το προσωπικό ή και τους μαθητές του (εφόσον είναι σχολείο). Όσον αφορά την Κοινοπραξία κινητικότητας, το σχολείο ή ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση εκ μέρους μιας ομάδας οργανισμών από την ίδια χώρα που υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου Erasmus. Ο αιτών οργανισμός ή σχολείο που είναι ο επικεφαλής οργανισμός ονομάζεται διαπιστευμένος συντονιστής κοινοπραξίας κινητικότητας. Μια κοινοπραξία κινητικότητας έχει ειδικούς κανόνες που είναι οι εξής:

 • Όλοι οι συντονιστές της κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να έχουν διαπίστευση Erasmus στο μελλοντικό Πρόγραμμα.
 • Τα μέλη της κοινοπραξίας δεν χρειάζεται να έχουν διαπίστευση Erasmus.
 • Όλοι οι οργανισμοί μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο τομέα εκπαίδευσης και από την ίδια χώρα με τον συντονιστή.
 • Ο συντονιστής κοινοπραξίας έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει νέους οργανισμούς-μέλη στην κοινοπραξία.
 • Οι κοινοπραξίες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σχέδια μικρής διάρκειας

Αναφορικά με την Πρόσκληση του 2021 για υποβολή αιτήσεων για διαπίστευση των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το ΙΔΕΠ έχει δεν έχει θέσει κάποιον περιορισμό στον αριθμό των Οργανισμών που θα διαπιστευτούν. Ο ι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνονται από τη σελίδα του ΙΔΕΠ γιατί οι περιορισμοί στον αριθμό μπορεί να διαφέρουν ετησίως.

Στα πλαίσια της προαναφερθείσας κοινοπραξίας κινητικότητας, σε περίπτωση που το σχολείο ή ο οργανισμός δεν επιθυμεί να υποβάλει την αίτηση και να ηγείται της κοινοπραξίας, μπορεί να επιλέξει να είναι απλό μέλος της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Διάρκεια δραστηριότητας κινητικότητας στα πλαίσια ενός Σχεδίου

Για το προσωπικό:

 • Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας (2 έως 365 ημέρες).
 • Επιμόρφωση προσωπικού η οποία μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές:
  • Συμμετοχή σε δομημένα σεμινάρια/προγράμματα κατάρτισης (2 ημέρες έως 30 ημέρες).
  • Περίοδος παρακολούθησης ή «σκιώδης εργασία (2 ς έως 60 ημέρες).
Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες. Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.

Για τους μαθητές:

 • Ομαδική κινητικότητα μαθητών:

Μια ομάδα μαθητών από το σχολείο αποστολής πηγαίνει σε σχολείο υποδοχής στο εξωτερικό για να συνεργαστεί με άλλους συνομηλίκους του. Τονίζεται ότι οι μαθητές συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας (Διάρκεια από 2 ημέρες έως 30 ημέρες, τουλάχιστον 2 μαθητές ανά ομάδα). Μικρής διάρκειας μαθησιακή κινητικότητα μαθητών: Οι μαθητές μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό για να φοιτήσουν σε ένα συνεργαζόμενο σχολείο ή για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ένα άλλο σχετικό οργανισμό στο εξωτερικό (Διάρκεια από 10 ημέρες έως 29 ημέρες). Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, η κινητικότητα μπορεί να οργανωθεί με ελάχιστη διάρκεια 2 ημερών, εάν δικαιολογείται.

 • Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών:

Οι μαθητές μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό για να φοιτήσουν σε ένα συνεργαζόμενο σχολείο ή για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ένα άλλο σχετικό οργανισμό στο εξωτερικό (Διάρκεια από 30 ημέρες έως 365 ημέρες). Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες. Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για τη φυσική κινητικότητα.

Σημαντική Σημείωση: Στα σχέδια μικρής διάρκειας ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις και των συνοδών.

Άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια ενός σχεδίου:

Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες:

Τα σχολεία και οι οργανισμοί μπορούν να προσκαλέσουν εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, ειδικούς σε θέματα πολιτικής ή άλλους επαγγελματίες από το εξωτερικό που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο/οργανισμό τους (2 έως 60 ημέρες).

Φιλοξενία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εκπαίδευση:

Οι οργανισμοί/σχολεία μπορούν να φιλοξενήσουν μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό. Τα σχολεία και οι οργανισμοί λαμβάνουν χρηματοδότηση για τη διοργάνωση της δραστηριότητας, ενώ τα ταξιδιωτικά έξοδα και τα έξοδα διαβίωσης παρέχονται από τον οργανισμό αποστολής. (10 έως 365 ημέρες).

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις:

Τα σχολεία και οι οργανισμοί μπορούν να διοργανώσουν προπαρασκευαστική επίσκεψη στον οργανισμό υποδοχής, πριν από την διεξαγωγή της κινητικότητας με στόχο να διασαφηνιστεί ο σκοπός και η ποιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Δεν μπορούν να οργανωθούν προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την προετοιμασία ενός σεμιναρίου ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας για το προσωπικό ενός οργανισμού.

Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ένα Σχέδιο κινητικότητας είναι ανάλογο με τις δραστηριότητες που εγκρίνονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου Σχεδίου και καθορίζεται από:

 • Τον αριθμό των συμμετεχόντων.
 • Τη χώρας ή τις χώρες προς τις οποίες θα γίνει η κινητικότητα.
 • Τη διάρκεια της τοποθέτησης κάθε συμμετέχοντα.

Συγκεκριμένες παράμετροι λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή του κονδυλίου που αφορά τους διαπιστευμένους οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες

Λαμβάνεται υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι της Κύπρου για τη δράση αυτή.

Η αιτούμενη επιχορήγηση για τα μικρής διάρκειας σχέδια κινητικότητας και για τα Διαπιστευμένα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Κονδύλι για οργανωτικά έξοδα:

Στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κινητικότητα και τη δραστηριότητα κινητικότητας.

Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα:

Στη βάση μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των πόλεων αναχώρησης και προορισμού και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Κονδύλι για έξοδα διαβίωσης:

Στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και τη χώρα κατάρτισης ή διδασκαλίας.

Κονδύλι συμπερίληψης:

Υποστήριξη στη βάση μοναδιαίου κόστους που σχετίζεται με την οργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες που απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη με βάση το πραγματικό κόστος.

Στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες:

Στη βάση πραγματικών εξόδων για επιπρόσθετες ανάγκες.

Κόστος για προπαρασκευαστικές επισκέψεις:

Στη βάση μοναδιαίου κόστους συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων και των εξόδων διαβίωσης.

Κόστος συμμετοχής σε σεμινάριο (όπου υφίσταται):

Στη βάση μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Κόστος για γλωσσική προετοιμασία:

Στη βάση μοναδιαίου κόστους ανά συμμετέχοντα σε κινητικότητα για γλώσσες που δεν προσφέρεται εκπαίδευση από την σχετική πλατφόρμα OLS, εξαιρουμένης της κινητικότητας προσωπικού που είναι διάρκειας μικρότερης από 31 ημέρες. Οι μαθητές σε ομαδικές κινητικότητες δεν δικαιούνται κόστος για γλωσσική προετοιμασία.

Επιπρόσθετα παρέχονται 150 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών.

Έκτακτες δαπάνες:

Που ενδέχεται να προκύψουν για εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής (80%) ή για ακριβά ταξίδια σε δύσβατες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Υποβολή αίτησης

 • Ένας οργανισμός/Σχολείο μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ μία αίτηση στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης σε κάθε προκήρυξη.
 • Οργανισμοί/Σχολεία που λαμβάνουν χρηματοδότηση για σχέδια μικρής διάρκειας κατά την πρώτη προκήρυξη ενός έτους δεν μπορούν να υποβάλουν δεύτερη αίτηση κατά τη δεύτερη προκήρυξη του ίδιου έτους.
 • Στα πλαίσια 5 διαδοχικών ετών από προκηρύξεις για υποβολή αιτήσεων, ένας οργανισμός/σχολείο μπορεί να λάβει μέχρι τρεις επιχορηγήσεις για την υλοποίηση σχεδίων μικρής διάρκειας στον τομέα της Σχολικής εκπαίδευσης.

Καταληκτικές Ημερομηνίες:

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην Επίσημη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που δημοσιεύεται στις Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων της παρούσας ιστοσελίδας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Προσκλήσεις ανακοινώνονται μία φορά το χρόνο.

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσκληση 2022

Γενική Παρουσίαση Πρόσκλησης (Παρουσίαση και Βίντεο), Παρουσίαση Δράσης και Βίντεο

Άλλα Σχέδια