Τι είναι οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας;

Οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας είναι σχέδια συνεργασίας οργανισμών από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος πάνω σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στόχος της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε φορείς μικρής κλίμακας και σε άτομα με μειωμένες ευκαιρίες για συμμετοχή να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, στα πλαίσια της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Η Δράση δεν υποστηρίζει την υλοποίηση Σχεδίων στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε σύγκριση με τις Συμπράξεις Συνεργασίας, η δράση αυτή είναι πιο εύκολα προσβάσιμη σε οργανισμούς με μικρότερη επιχειρησιακή ικανότητα, όπως λιγότερο έμπειρους και νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα οργανισμούς. Αυτό προκύπτει χάρη στα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης:

 • Μικρότερες επιχορηγήσεις
 • Μικρότερη διάρκεια σχεδίων
 • Απλούστερες διοικητικές απαιτήσεις
 • Ευέλικτες μορφές δραστηριοτήτων

Στόχοι της δράσης

 • Ελκυστική και διευρυμένη πρόσβαση σε νεοεισερχόμενους, λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και σε φορείς μικρής κλίμακας στο πρόγραμμα.
 • Στήριξη της ένταξης ομάδων-στόχων με λιγότερες ευκαιρίες
 • Στήριξη της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά και αναγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στο τοπικό επίπεδο

Επιπλέον, οι βασικοί στόχοι των συμπράξεων συνεργασίας ισχύουν επίσης για τις συμπράξεις μικρής κλίμακας, κατ’ αναλογία προς το εύρος και το μέγεθος κάθε σχεδίου:

 • ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας και των πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών και ιδρυμάτων
 • οικοδόμηση ικανότητας των οργανισμών ώστε να εργάζονται σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο·
 • εκπλήρωση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·
 • ενεργοποίηση του μετασχηματισμού και της αλλαγής (σε επίπεδο ατόμου, οργανισμού ή τομέα).

Τομείς στους οποίους υλοποιούνται οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

 • Σχολική Εκπαίδευση
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που έχει νομική υπόσταση και  είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Ανεξάρτητα από τον τομέα τον οποίο έχει ως αντικείμενο το σχέδιο, οι συμπράξεις μικρής κλίμακας είναι ανοικτές σε κάθε είδους οργανισμό, ενεργό σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται διατομεακά  (π.χ. τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικοί και αθλητικοί οργανισμοί).

Ανάλογα με την προτεραιότητα και τους στόχους του σχεδίου, οι συμπράξεις μικρής κλίμακας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους και διαφορετικούς εταίρους ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες τους, τα προφίλ και η εξειδικευμένη εμπειρογνωσία τους.

Άλλοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Σε μια Σύμπραξη μικρής κλίμακας μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.

Εφόσον οι συμπράξεις μικρής κλίμακας είναι διακρατικού χαρακτήρα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δύο διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος οργανισμού).

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών σε μια σύμπραξη και ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Διάρκεια Σχεδίου

Η διάρκεια ενός σχεδίου σύμπραξης μικρής κλίμακας μπορεί να είναι από 6 έως 24 μήνες. Η διάρκεια θα πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο υποβολής της αίτησης, με βάση τους στόχους του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Είδη δραστηριοτήτων

Σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός σχεδίου, οι οργανισμοί μπορούν κατά κανόνα να υλοποιούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Από παραδοσιακές έως πιο δημιουργικές και καινοτόμες δραστηριότητες, οι οργανισμοί έχουν την ευελιξία να επιλέξουν τον βέλτιστο συνδυασμό που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου σε σχέση με το εύρος του και κατ’ αναλογία προς τις ικανότητες της σύμπραξης. Για παράδειγμα:

 • Διαχείριση σχεδίου: δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του κατάλληλου σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των σχεδίων, περιλαμβανομένης της ομαλής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του σχεδίου.
 • Δραστηριότητες υλοποίησης: μπορεί να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις δικτύωσης και συναντήσεις για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών και την ανάπτυξη αποτελεσμάτων
 • Δραστηριότητες διάδοσης και προώθησης: Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην ανταλλαγή, επεξήγηση και προώθηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, είτε αυτά έχουν τη μορφή απτών αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων, ορθών πρακτικών είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων:

 • Εικονικές/Φυσικές Συναντήσεις για σκοπούς συντονισμού και προγραμματισμού μεταξύ των εταίρων οργανισμών, για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου
 • Εικονικές/Φυσικές Διακρατικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης: δύνανται να λάβουν οποιαδήποτε μορφή και πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή προσωπικού και εκπαιδευομένων των συμμετεχόντων οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Μπορούν, π.χ. να λάβουν τη μορφή κοινών δραστηριοτήτων κατάρτισης προσωπικού, ανταλλαγών ομάδων μαθητών, φοίτησης μαθητών/εκπαιδευομένων/φοιτητών και διδασκαλίας εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/ακαδημαϊκών σε εταίρους οργανισμούς κτλ.
 • Τοπικές Ημερίδες και Εκθέσεις για προώθηση του σχεδίου και των αποτελεσμάτων του
 • Διαγωνισμοί
 • Πολιτιστικές/Πολιτισμικές Δραστηριότητες (κυρίως κατά τη διάρκεια Διακρατικών Δραστηριοτήτων Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης) κτλ.

Επιχορήγηση

Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης βασίζεται σε ένα κατ’ αποκοπήν ποσό (lump sum), που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το σχέδιο. Οι αιτούντες επιλέγουν μεταξύ δύο προκαθορισμένων ενιαίων κατ’ αποκοπήν ποσών, αναλόγως των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να υλοποιήσουν και των αποτελεσμάτων που επιθυμούν να επιτύχουν.

30 000 ΕUR

60 000 ΕUR

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις για συμπράξεις μικρής κλίμακας υποβάλλονται στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών (συντονιστικός) οργανισμός.

Σε κάθε περίπτωση, η ίδια κοινοπραξία εταίρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε μία μόνο Εθνική Υπηρεσία ανά προθεσμία

Για τη συγκεκριμένη Δράση ανακοινώνονται προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση δύο φορές τον χρόνο. Για πληροφορίε αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ετήσια Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της οποίας επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση.

Υποστήριξη

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρει ένας οργανισμός εταίρους, ανάλογα με τον τομέα στα πλαίσια του οποίου υποβάλλεται η αίτηση για επιχορήγηση:

EPALE
Η EPALE είναι μία πολύγλωσση ανοικτή κοινότητα μελών που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη για να αφορά οποιονδήποτε με επαγγελματικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ειδική ενότητα αναζήτησης εταίρων.

eTwinning

Το eTwinning είναι ένα εργαλείο το οποίο στοχεύει στη διαδικτυακή συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης. Εκτός από αυτό, το eTwinning είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την αναζήτηση εταίρων, καθώς παρέχει την δυνατότητα εξεύρεσης συνεργατών. Μόνο σχολεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικτυακή πύλη του  eTwinning. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική παρουσίαση για Εξεύρεση Εταίρων μέσω του eTwinning.

School Education Gateway

Το School Education Gateway είναι μία Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, που απευθύνεται στη Σχολική Εκπαίδευση, μέσω της οποίας είναι διαθέσιμα εργαλεία αναζήτησης εταίρων.

Σεμινάρια Επαφών

Τα Σεμινάρια Επαφών διοργανώνονται από τις διάφορες Εθνικές Υπηρεσίες των Χωρών του Προγράμματος. Είναι μία πολύ καλή επιλογή για εξεύρεση εταίρων, ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα.

Ιδιωτικές Πρωτοβουλίες

Προσωπικές Επαφές

Οι προσωπικές επαφές θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί λόγω προηγούμενης συμμετοχής σε ένα eTwinning εργαστήριο, σε κάποια άλλη Δράση του Προγράμματος Erasmus+ , του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης ή οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσκληση 2022

Γενική Παρουσίαση Πρόσκλησης (Παρουσίαση και Βίντεο), Παρουσίαση Δράσης και Βίντεο

Άτομο επαφής στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

Σοφία Αρναούτη

Λειτουργός Προγραμμάτων

email:  [email protected]

τηλέφωνο: +357 22 448 898

Άλλα Σχέδια