Τι είναι οι Συμπράξεις Συνεργασίας;

 

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας είναι  στρατηγικά σχέδια συνεργασίας, μεταξύ διάφορων οργανισμών από χώρες του Προγράμματος ή χώρες-εταίρους, με κύριο στόχο την:

 

 • Απόκτηση εμπειριών σε ό,τι αφορά τη διεθνή-διακρατική συνεργασία
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτύων
 • Ενίσχυση της ποιότητας των εργασιών, δραστηριοτήτων και πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών
 • Ανταλλαγή πρακτικών, μεθόδων, ιδεών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Ανάπτυξη και μεταφορά καινοτομίας
 • Εφαρμογή κοινών δράσεων-πρωτοβουλιών
 • Παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων
 • Επίτευξη ευρωπαϊκών Προτεραιοτήτων

Κάθε σχέδιο που υποβάλλεται στα πλαίσια των Συμπράξεων Συνεργασίας θα πρέπει να απευθύνεται μέσα από τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του σε τουλάχιστον:

 

Μία οριζόντια ευρωπαϊκή προτεραιότητα:

 • Ένταξη και Πολυμορφία (με βάση τον ελληνικό Οδηγό, ο οποίος δημοσιεύθηκε μετά την παρουσίασή μου)  στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού
 • Περιβάλλον και Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός (με βάση και πάλι τον ελληνικό Οδηγό Προγράμματος), μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας/ανθεκτικότητας/ικανότητας
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά

ή

Μία ευρωπαϊκή προτεραιότητα του τομέα στα πλαίσια του οποίου υποβάλλεται η αίτηση (= τομέας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο).

Στις Συμπράξεις Συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων οργανισμών σε μία Κοινοπραξία.  Η συμμετοχή οργανισμών από χώρες-εταίρους είναι δικαιολογημένη μόνο όταν προσδίδει αξία στο Σχέδιο.

Αιτητές

Στις Συμπράξεις Συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική υπόσταση οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού, σε διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς τομείς και διατομεακά

Η Σύμπραξη εκπροσωπείται από ένα συντονιστικό ίδρυμα το οποίο υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους όλων των οργανισμών της Κοινοπραξίας στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας του.

Ο συντονιστής-εταίρος πρέπει απαραίτητα να προέρχεται από Χώρα του Προγράμματος και οι κύριες αρμοδιότητές του είναι να:

 • Συντονίζει την προετοιμασία της αίτησης
 • Εμπλέκει τους εταίρους στη συγγραφή της αίτησης
 • Υποβάλλει την αίτηση στην Ε.Υ. της χώρας του
 • Παρακολουθεί/συντονίζει την υλοποίηση του Σχεδίου
 • Υποβάλλει ενδιάμεσες/τελικές εκθέσεις

Άλλοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορεί να προέρχονται είτε από Χώρα του Προγράμματος είτε από Χώρα – Εταίρο και εξουσιοδοτούν τον συντονιστή οργανισμό να δρα εξ’ ονόματός τους.

Οι κυριότερες αρμοδιότητές τους είναι να:

 • Συμβάλλουν στο σχεδιασμό/προετοιμασία της αίτησης
 • Συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων και στη διάδοση του σχεδίου
 • Συμβάλλουν στην ετοιμασία των ενδιάμεσων εκθέσεων/της τελικής έκθεσης

Εκτός των χρηματοδοτούμενων εταίρων, σε μία Σύμπραξη μπορούν να συμμετέχουν και Συνδεδεμένοι Εταίροι (associated partners), η συμμετοχή των οποίων δεν λαμβάνει καμία επιχορήγηση από το Πρόγραμμα.

Οι Συνδεδεμένοι εταίροι συμβάλλουν κυρίως στην:

 • Υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων/δραστηριοτήτων του Σχεδίου
 • Προώθηση και Βιωσιμότητα του Σχεδίου

Διάρκεια Σχεδίου

Ένα σχέδιο μπορεί να έχει διάρκεια από 12 έως 36 μήνες.

Είδη Δραστηριοτήτων

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν τις πιο κάτω δραστηριότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε ανάλογες κατηγορίες εξόδων :

 Διαχείριση και Υλοποίηση Σχεδίου-Project management and Implementation

 • Διακρατικές Συναντήσεις για το Σχέδιο- Transnational Project Meetings
 • Αποτελέσματα Σχεδίου μεγάλης κλίμακας-Projects Results
 • Πολλαπλασιαστικές Δράσεις-Multiplier Events

Διακρατικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης-Learning/Teaching/ Training Activities.

Επιχορήγηση

Η συνολική χρηματοδότηση για σχέδια Συμπράξεων Συνεργασίας μπορεί να είναι μεταξύ 100,000 – 400,000 Ευρώ. Η επιλογή κάθε κατηγορίας δαπανών γίνεται από διαθέσιμο μενού, το οποίο περιλαμβάνει τις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Διαχείριση και Υλοποίηση Σχεδίου-Project management and Implementation
 • Διακρατικές Συναντήσεις για το Σχέδιο- Transnational Project Meetings
 • Αποτελέσματα Σχεδίου μεγάλης κλίμακας-Projects Results
 • Πολλαπλασιαστικές Δράσεις-Multiplier Events
 • Διακρατικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης-Learning/Teaching/ Training Activities.
 • Ειδικές Δαπάνες – Δαπάνες κατ’ εξαίρεση-Exceptional Costs
 • Στήριξη για Συμπερίληψη-Inclusion support

Υποβολη Αίτησης

Η αιτήσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται μία φορά το χρόνο εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται στην Ετήσια Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Για λεπτομέρειες αναφορικά με τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες έναρξης των σχεδίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον Οδηγό Προγράμματος της Πρόσκλησης στα πλαίσια της οποίας θα υποβάλουν αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε στην Εθνική Υπηρεσία όπου εδρεύει ο οργανισμός  του συντονιστή-εταίρου.

Ανά Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων, η ίδια κοινοπραξία εταίρων επιτρέπεται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε μία μόνο Εθνική Υπηρεσία

Οι αιτήσεις είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας Erasmus Plus and European Solidarity Corps Platform και είναι διαθέσιμες για κάθε τομέα εκπαίδευσης/κατάρτισης ξεχωριστά, με την εξής αρίθμηση:

220-SCH : Αιτήσεις σχολικής εκπαίδευσης

220-VET : Αιτήσεις Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης

220-HED : Αιτήσεις Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

220-ADU : Αιτήσεις εκπαίδευσης Ενηλίκων

Υποστήριξη

Αναζήτηση Συνεργατών

Προτεινόμενες πηγές για αναζήτηση συνεργατών:

 • Σεμινάρια επαφών που διοργανώνονται από τις διάφορες Εθνικές Υπηρεσίες των  Χωρών του Προγράμματος. Ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ και στη σελίδα Facebook του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης
 • Erasmus+ Projects Results Platform
 • Ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως ομάδες στο Facebook και στο  LinkedIn
 • Προσωπικές επαφές, που αποκτήθηκαν μέσω συμμετοχής σε προηγούμενο Erasmus+ ή LLP Σχέδιο ή σε άλλο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
 • Πλατφόρμες eTwinning + School Education Gateway (για σχολεία)   και EPALE (για Εκπαίδευση Ενηλίκων και ΕΕΚ)

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσκληση 2022

Γενική Παρουσίαση Πρόσκλησης (Παρουσίαση και Βίντεο), Παρουσίαση Δράσης και Βίντεο

Άτομο επαφής στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

Σοφία Βιολάρη

Λειτουργός Προγραμμάτων

Τηλ. 22448850

email: [email protected]

Άλλα Σχέδια