Σεμινάρια Επαφών | Contact Seminars

Η συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών στοχεύει στην εξεύρεση εταίρων και στην προετοιμασία συνεργασιών για τις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις στα πλαίσια των Βασικών Δράσεων 1 και 2. Στα σεμινάρια αυτά εκπρόσωποι από διάφορα ευρωπαϊκά ιδρύματα/οργανισμούς έχουν την ευκαιρία να βρουν επί τόπου εταίρους για μια μελλοντική συνεργασία και να συζητήσουν το θέμα και άλλες παραμέτρους της συνεργασίας τους. Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα/οργανισμοί καλούνται, αφού βρουν το σεμινάριο που τους ενδιαφέρει και να δηλώσουν ενδιαφέρον  τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος εντός της προθεσμίας που θέτει το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για το κάθε σεμινάριο. Δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Προτεραιότητα δίνεται σε ιδρύματα/οργανισμούς που:

(α) Δεν έχουν επιχορηγημένο σχέδιο που υλοποιείται

(β) Δεν έχουν λάβει ποτέ ή πρόσφατα επιχορήγηση για συμμετοχή σε Συμπράξεις ή/και σε Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ καθώς και σε Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις στο παρελθόν (Σεμινάρια Επαφών και Επίσκεψη σε μελλοντική Εταίρο) στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης 2007-2013

(γ) Το πεδίο δραστηριοποίησης τους έχει άμεση σχέση με το θέμα του σεμιναρίου επαφής

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από το διαθέσιμο αριθμό θέσεων με βάση τα πιο πάνω κριτήρια το ΙΔΕΠ θα προχωρεί σε κλήρωση.

Τέλος, μόνο ένα άτομο από κάθε ίδρυμα/οργανισμό μπορεί να επιχορηγηθεί για συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών.

Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων για κάθε σεμινάριο θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ εντός 10 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανακοινώνονται τα ακόλουθα Σεμινάρια Επαφών:

TCAs Δήλωση συμμετοχής

 

Άλλα Σχέδια

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ