Σχέδια Κινητικότητας στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα Ιδρύματα που είναι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus ( Erasmus Charter for Higher Education ECHE ) για την περίοδο 2021-2027, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην Κινητικότητα στον τομέα της Τριτοβάθμιάς Εκπαίδευσης, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές, νέους απόφοιτους  και προσωπικό, να πραγματοποιήσουν περιόδους κινητικότητας  στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, μεταξύ των χωρών του προγράμματος αλλά και των χωρών εταίρων.

Η διάρκεια ενός σχεδίου κινητικότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 26 μήνες με έναρξη την 01/09 του τρέχοντος έτους στο οποίο το σχέδιο τυγχάνει έγκρισης.

Συμμετέχουσες χώρες στις δραστηριότητες κινητικότητας είναι  όλες οι χώρες του προγράμματος και όλες οι χώρες εταίροι.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του τύπου Σχεδίων Κινητικότητας:

 • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
 • Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για πρακτική άσκηση
 • Κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού για διδασκαλία
 • Κινητικότητα ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για κατάρτιση
 • Μεικτά εντατικά προγράμματα ( Blended Intensive Programmes )

Οι πιο πάνω δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ των χωρών του προγράμματος ή από μια χώρα του προγράμματος σε μια οποιαδήποτε χώρα εταίρο (οι χώρες εταίροι χωρίζονται σε περιοχές/regions από 1-14, σελ.33-34, του Οδηγού Προγράμματος 2021).

Δραστηριότητες που υλοποιούνται στα πλαίσια κινητικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Κινητικότητα Φοιτητών

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές
Ελάχιστη και Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών για Φοιτητές:  2 – 12 μήνες

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα φέρει την πιστοποίηση του Χάρτη Erasmus. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι μέρος του προγράμματος σπουδών  του φοιτητή και να οδηγεί στην ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στον οποίο βρίσκεται.

Μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε αναγνωρισμένους τίτλους, ερχόμενοι από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).

Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε χώρα του προγράμματος σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του προγράμματος ή σε  οποιαδήποτε χώρα εταίρο.

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνδυάσουν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό με μια περίοδο πρακτικής άσκησης, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους.

Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για πρακτική άσκηση
Ελάχιστη και Μέγιστη Διάρκεια πρακτικής άσκησης :  2 – 12 μήνες

Οι φοιτητές και νέοι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, οργανισμό ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό χώρο εργασίας στο εξωτερικό. Οι περίοδοι κινητικότητας για τοποθέτηση είναι διαθέσιμοι και για νέους αποφοίτους ερχομένων από όλους τους κύκλους σπουδών ( προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό ).

Για την περαιτέρω ενίσχυση συνεργειών, οι κινητικότητες για τοποθέτηση μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, με πλήρη σεβασμό βέβαια στην αρχή της μη διπλής χρηματοδότησης δραστηριοτήτων από την ΕΕ. Όπου είναι δυνατόν, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή/νέου απόφοιτου.

Πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες ( traineeship in digital skills)  θα προκύπτει όταν το περιεχόμενο μιας τοποθέτησης θα αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριση κοινωνικών μέσων, αναλυτικά στοιχεία) ψηφιακή ή αρχιτεκτονική σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού ή ιστότοπων, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων και δικτύων πληροφορικής,  κυβερνασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, προγραμματισμός και εκπαίδευση ρομπότ και τεχνητών εφαρμογών πληροφορικής. Τα γενικά διοικητικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια μιας τοποθέτησης δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτήν την κατηγορία.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι νέοι απόφοιτοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, η περίοδος συμμετοχής τους θα μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Οι φοιτητές που δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε περιόδους μακροχρόνιας φυσικής κινητικότητας είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, μπορούν να συνδυάσουν μια μικρότερης διάρκεια φυσική κινητικότητα με στοιχεία εικονικής κινητικότητας. Επιπλέον, οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει στα μεικτά εντατικά προγράμματα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η φυσική κινητικότητα θα πρέπει να διαρκεί μεταξύ 5 και 30 ημερών και θα πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την εικονική κινητικότητα.

Μια μεικτή κινητικότητα στα πλαίσια των εντατικών προγραμμάτων  για σπουδές θα πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS.

Κινητικότητα διδακτορικών φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση

Διάρκεια από 5 έως 30 ημέρες ή από 2 έως 12 μήνες

Για την καλύτερη κάλυψη των διαφορετικών αναγκών μάθησης και κατάρτισης των διδακτορικών υποψηφίων και για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι υποψήφιοι διδακτορικοί αλλά και οι πρόσφατοι απόφοιτοι (μεταδιδακτορικοί), θα μπορούν να πραγματοποιούν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες περιόδους κινητικότητας για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ενθαρρύνεται όπου είναι αναγκαία η προσθήκη του στοιχείου της εικονικής κινητικότητας σε συνδυασμό με τη φυσική κινητικότητα.

Μεικτή Κινητικότητα

Μια περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, οποιασδήποτε διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής κινητικότητας, μπορεί να πραγματοποιηθεί συνδυαστικά ως μεικτή κινητικότητα ( blended mobility). Η μεικτή κινητικότητα είναι ένας συνδυασμός φυσικής κινητικότητας με μια εικονική περίοδο, που διευκολύνει τη συνεργασία μέσω της διαδικτυακής μάθησης και συνεργασίας.

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε περιόδους μεικτής κινητικότητας μέσω των εντατικών προγραμμάτων ( blended intensive programmes). Επιπλέον, οι φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού  κύκλου σπουδών που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μακροχρόνιες περιόδους κινητικότητας για σπουδές ή πρακτική άσκηση, είτε λόγω του πεδίου σπουδών τους είτε επειδή έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής, θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν βραχυπρόθεσμες περιόδους φυσικής κινητικότητας, συνδυάζοντάς τη φυσική κινητικότητα με μια υποχρεωτική εικονική περίοδο.

Κινητικότητα Προσωπικού

Η κινητικότητα  προσωπικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε χώρα του προγράμματος σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του προγράμματος ή σε οποιονδήποτε χώρα εταίρο. Για να εξασφαλιστούν υψηλής ποιότητας περίοδοι κινητικότητας οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων θα πρέπει να σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και την αντιμετώπιση των μαθησιακών και προσωπικών τους αναγκών. Το προσωπικό μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω:

Κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού για διδασκαλία

Διάρκεια κινητικότητας : από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες.

Μια περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φέρει την πιστοποίηση του χάρτη Erasmus και με το οποίο έχει ήδη υπογραφεί, πριν την έναρξη της κινητικότητας, Διμερής Συμφωνία.

Η περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό να διδάξει σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και σε εισερχόμενα  άτομα από τον επιχειρησιακό κόσμο ( invited staff from enterprise ) να διδάξουν σε φοιτητές και προσωπικό στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση εισερχόμενης κινητικότητας από τον επιχειρησιακό κόσμο η ελάχιστη περίοδος κινητικότητας είναι μια μέρα.

Η κινητικότητα προσωπικού για  διδασκαλία μπορεί να  πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε πεδίο μελέτης.

Κινητικότητα ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για κατάρτιση

Διάρκεια κινητικότητας : από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες.

H κινητικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζει επίσης την κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολείται σε τριτοβάθμια ιδρύματα για περιόδους σκίασης ή κατάρτισης, σε συνεργαζόμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό χώρο εργασίας.

Η περίοδος κατάρτισης στο εξωτερικό επιτρέπει σε προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που σχετίζεται με την καθημερινή εργασία του στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορεί να έχει τη μορφή εκπαίδευσης ή σκιώδους εργασίας.

Μια περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάσει δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης.

Οποιαδήποτε περίοδος διδασκαλίας ή κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί συνδυαστικά και ως μεικτή κινητικότητα.

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί, ιδρύματα αποστολής και υποδοχής θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Χάρτη Erasmus. Τα ιδρύματα χωρών εταίρων θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές και να φέρουν υπογεγραμμένη Διμερή Συμφωνία με το ίδρυμα της χώρας Προγράμματος

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών (έως και το επίπεδο διδακτορικού)

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ίδρυμα σε χώρα του Προγράμματος που του έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus. Σε περίπτωση κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική άσκηση, ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός χώρας προγράμματος ή χώρας εταίρου, που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Για παράδειγμα, μια τέτοια οργάνωση μπορεί να είναι:

 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • πρεσβείες ή προξενικά γραφεία της χώρας αποστολής του προγράμματος
 • ένας κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος της επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, βιοτεχνικών /επαγγελματικών ενώσεων και συνδικάτων
 • ερευνητικά ιδρύματα, σχολεία/ινστιτούτα/εκπαιδευτικά κέντρα (σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών, από το προσχολικό μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένας ΜΚΟ
 • ένας οργανισμός που παρέχει καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας και επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • ίδρυμα πιστοποιημένο με το χάρτη Erasmus, ή στην περίπτωση που το ίδρυμα βρίσκεται σε χώρα εταίρο, να τυγχάνει αναγνώρισης από τις αρμόδιες αρχές και να έχει υπογράψει Διμερή Συμφωνία με το ίδρυμα αποστολής της χώρας προγράμματος.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για κινητικότητα σπουδαστών για πρακτική άσκηση:

Θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι φορείς (ο πλήρης κατάλογος τους διατίθεται στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ όπως οι Eθνικές Υπηρεσίες Erasmus/Erasmus+ National Agencies (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ή/και διπλή χρηματοδότηση).

Συνολική επιλέξιμη διάρκεια ανά κύκλο σπουδών:

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει σε περιόδους σπουδών/τοποθέτησης/μεικτών εντατικών προγραμμάτων, συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών, που αφορούν στη φυσική κινητικότητα, σε κάθε κύκλο σπουδών, ανεξάρτητα από τον αριθμό και τον τύπο δραστηριοτήτων που θα παρακολουθήσει.

Με άλλα λόγια ένας φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία για κινητικότητα 12 μήνες κατά τη διάρκεια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, άλλους 12 κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος και άλλους 12 κατά τη διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης από πρόσφατους πτυχιούχους υπολογίζεται στο μέγιστο των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

Οι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την κινητικότητα τους σε μια χώρα προγράμματος ή μια χώρα εταίρο  διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και από τη χώρα διαμονής του φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

 • Προηγούμενη εμπειρία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + ή / και υποτροφία στα πλαίσια του Erasmus Mundus υπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών.
 • Σε προγράμματα σπουδών ενός κύκλου, όπως η ιατρική, οι φοιτητές μπορούν να μετακινούνται μέχρι και 24 μήνες.
 • Στην περίπτωση ιδρύματος που είναι παράρτημα και που εξαρτάται από το μητρικό ίδρυμα, αν τα δύο ιδρύματα φέρουν τον ίδιο χάρτη Erasmus ( και συγκεκριμένα το χάρτη του μητρικού ιδρύματος) δεν θα είναι δυνατή η οργάνωση της κινητικότητας μεταξύ του μητρικού ιδρύματος και του παραρτήματος αυτού.

Πρόσφατοι Απόφοιτοι

Οι πρόσφατοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν σε μια κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Τα δικαιούχα ιδρύματα μπορούν να εξαιρεθούν από τη συμμετοχή τους στην τοποθέτηση αποφοίτων.

Οι πρόσφατοι απόφοιτοι θα πρέπει να επιλέγονται από το ΑΕΙ τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών τους, και να πραγματοποιούν και ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους.

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία:

Ο οργανισμός αποστολής θα πρέπει να είναι:

Ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας προγράμματος που του έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus

Στην περίπτωση προσωπικού από επιχειρήσεις που προσκαλείται να διδάξει σε ΑΕΙ: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ( που δε φέρει την Πιστοποίηση του Χάρτη Erasmus ) που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος και δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας, ή στους τομείς εκπαίδευσης κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • Μια δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση
 • Ένας δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • Ένας κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος της επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, ενώσεων και συνδικάτων
 • Ένα ερευνητικό ίδρυμα
 • σχολεία/ινστιτούτα/εκπαιδευτικά κέντρα (σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών, από το προσχολικό μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένας ΜΚΟ
 • ένας οργανισμός που παρέχει καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας και επαγγελματικής συμβουλευτικής

Σχολεία / ινστιτούτα / εκπαιδευτικά κέντρα (σε οποιοδήποτε επίπεδο, από το προσχολικό έως το ανώτερο)

Ο οργανισμός φιλοξενίας πρέπει να είναι ΑΕΙ που φέρει Χάρτη Erasmus ή τριτοβάθμιο ίδρυμα που βρίσκεται σε χώρα εταίρο και αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές με το οποίο έχει προηγηθεί υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας πριν την έναρξη της κινητικότητας.

Σε περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις, ο παραλήπτης οργανισμός πρέπει να είναι  τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται σε χώρα προγράμματος.

Κινητικότητα προσωπικού για εκπαίδευση:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που του έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus. Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι:

Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό ίδρυμα που φέρει Χάρτη Erasmus ή τριτοβάθμιο ίδρυμα που βρίσκεται σε χώρα εταίρο και αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές με το οποίο έχει προηγηθεί υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας πριν την έναρξη της κινητικότητας

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός χώρας προγράμματος ή χώρας εταίρου που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Διάρκεια

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και κατάρτιση:

Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρουμένου του χρόνου ταξιδιού.  Σε περίπτωση κινητικότητας από χώρα προγράμματος σε χώρα εταίρο πρέπει να είναι από 5 ημέρες έως 2 μήνες.  Και στις δύο περιπτώσεις, οι ελάχιστες ημέρες πρέπει να είναι διαδοχικές.

Στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις, η ελάχιστη διάρκεια είναι 1 ημέρα.

Μια διδακτική δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε άλλη μικρότερη περίοδο διαμονής). Εάν η κινητικότητα διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας θα πρέπει να είναι ανάλογος.

Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός διδακτικών ωρών για προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις.

Εάν η διδακτική δραστηριότητα συνδυάζεται με εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια μίας περιόδου στο εξωτερικό, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο) μειώνεται σε 4 ώρες.

Το προσωπικό μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους φυσικής κινητικότητα σε οποιαδήποτε χώρα του προγράμματος ή χώρα εταίρο διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και τη χώρα κατοικίας του προσωπικού.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία:

 • Προσωπικό που εργάζεται σε ίδρυμα σε χώρα του προγράμματος
 • Προσωπικό από επιχειρήσεις που καλείται να διδάξει σε ίδρυμα σε μια χώρα του προγράμματος,

Κινητικότητα προσωπικού για εκπαίδευση:

Προσωπικό που εργάζεται σε ίδρυμα σε χώρα του προγράμματος.

Μια κινητικότητα διδασκαλίας ή κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από ένα οργανισμούς φιλοξενίας στην ίδια χώρα, ενώ θεωρείται ως μια περίοδος με την ελάχιστη διάρκεια να βρίσκεται σε ισχύ.

Η κινητικότητα για διδασκαλία μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε πεδίο μελέτης, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής κατάρτισης ενός συνεργαζόμενου τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Μεικτά εντατικά προγράμματα ( Blended Intensive Programmes)

H κινητικότητα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση υποστηρίζει τα μεικτά εντατικά προγράμματα (blended intensive programmes) που επιτρέπουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν από κοινού το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών για φοιτητές, καθώς και από κοινού δραστηριότητες για ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, συνδυάζοντας τη φυσική κινητικότητα με εικονικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για σύντομα, εντατικά προγράμματα που χρησιμοποιούν καινοτόμους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διαδικτυακής συνεργασίας. Τα προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν τη συνεργασία διακρατικών  και διεπιστημονικών ομάδων που καλούνται  να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση προκλήσεων, για παράδειγμα εκείνων που συνδέονται με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης ( π.χ. των Ηνωμένων Εθνών) ή άλλες κοινωνικές προκλήσεις που εντοπίζονται από περιφέρειες, πόλεις ή εταιρείες.

Ένα εντατικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση στα υπάρχοντα μαθήματα ή σεμινάρια που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να είναι πολυετές. Τα προγράμματα στοχεύουν στην προσέγγιση φοιτητών από όλα τα υπόβαθρα, και τομείς σπουδών. Ομάδες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν μεικτά εντατικά προγράμματα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης για φοιτητές και προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συνδυασμένων εντατικών προγραμμάτων, ομάδες φοιτητών ή προσωπικού θα αναλάβουν μια βραχυπρόθεσμη φυσική κινητικότητα στο εξωτερικό σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική συνεργασία. Το εικονικό στοιχείο αναμένεται να φέρει τους φοιτητές μαζί διαδικτυακά ούτως ώστε να δουλέψουν συλλογικά σε συγκεκριμένες εργασίες που είναι ενσωματωμένες στο συνδυασμένο εντατικό πρόγραμμα και μετρούν στο σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, τα μεικτά εντατικά προγράμματα μπορούν να είναι ανοιχτά σε φοιτητές και προσωπικό από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός της συνεργασίας. Τα μεικτά εντατικά προγράμματα ενισχύουν την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων διδασκαλιών και μαθησιακών πρακτικών στα συμμετέχοντα ΑΕΙ.

Απαιτήσεις συμμετοχής στα μεικτά εντατικά προγράμματα (Blended Intensive Programmes)

Ένα μεικτό εντατικό πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί από τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία είναι κάτοχοι του πανεπιστημιακού χάρτη Erasmus και τα οποία προέρχονται από τουλάχιστον 3 χώρες του προγράμματος. Επιπλέον, άλλα ιδρύματα  ή οργανισμοί  που βρίσκονται  σε χώρα του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν. Τα ιδρύματα από χώρες εταίρους μπορούν να στέλνουν συμμετέχοντες  με δικά τους έξοδα. Οι συμμετέχοντες από χώρες εταίρους δεν υπολογίζονται στις ελάχιστες απαιτήσεις.

Ο συντονιστικός οργανισμός πρέπει να είναι ίδρυμα που έχει λάβει διαπίστευση του χάρτη Erasmus. Το ίδρυμα αυτό μπορεί να είναι είτε ο αιτών οργανισμός ή μέλος της κοινοπραξίας του εντατικού προγράμματος.

Ο οργανισμός που στέλνει/λαμβάνει φοιτητές και προσωπικό για να συμμετάσχει σε εντατικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ίδρυμα χώρας προγράμματος που του έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus. Για τις δραστηριότητες διδασκαλίας και εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες μπορούν να προέρχονται και από επιλέξιμους οργανισμούς των χωρών του προγράμματος.

Διάρκεια: Η διάρκεια της φυσικής κινητικότητας έχει οριστεί από 5 ημέρες έως 30 ημέρες. Δεν έχει οριστεί κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας για τη διάρκεια των εικονικών δραστηριοτήτων αλλά ο συνδυασμός εικονικής και φυσικής κινητικότητα θα πρέπει να απονείμει τουλάχιστον 3 μονάδες ECTS στους φοιτητές.

Xώρος: Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα φιλοξενίας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδοχής στη χώρα του ιδρύματος φιλοξενίας.

Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες:

Φοιτητές

Φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε ίδρυμα και παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε αναγνωρισμένο τίτλο μέχρι και το επίπεδο διδακτορικού τίτλου.

Προσωπικό: Προσωπικό που εργάζεται σε ιδρύματα σε χώρα του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος:

 • Προσωπικό που εργάζεται σε ιδρύματα σε χώρα του προγράμματος.
 • Προσωπικό από επιχειρήσεις που έχουν προσκληθεί να διδάξουν σε ίδρυμα σε μια χώρα του προγράμματος από οποιαδήποτε επιχείρηση που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (που δεν έχει λάβει τη διαπίστευση του Χάρτη Erasmus ) που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, νεολαίας, έρευνας και καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων και των διδακτορικών υποψηφίων).

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων:  Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα μεικτό εντατικό πρόγραμμα είναι 15 (στον ελάχιστο αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται το διδακτικό/εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στον σχεδιασμό του προγράμματος) προκειμένου το πρόγραμμα να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση.

Η ατομική υποστήριξη και η ταξιδιωτική υποστήριξη όπου προκύπτει, προς τους συμμετέχοντες σε ότι αφορά τη φυσική δραστηριότητα παρέχεται από τον οργανισμό αποστολής. Στην περίπτωση των εισερχόμενων προσκεκλημένων από το χώρο των επιχειρήσεων η ατομική υποστήριξη και η ταξιδιωτική υποστήριξη όπου προκύπτει παρέχεται από το ίδρυμα φιλοξενίας.

Κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων

Ο στόχος της κινητικότητας από χώρες του προγράμματος σε χώρες εταίρους είναι διπλός. Πρώτον, παρέχει περισσότερες ευκαιρίες σε φοιτητές και προσωπικό να έχουν μια διεθνή εμπειρία καθώς και να αποκτήσουν μελλοντοστραφείς δεξιότητες παγκοσμίως. Δεύτερον, επιτρέπει στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες του προγράμματος να καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη διεθνή συνεργασία με ιδρύματα από χώρες εταίρους.

Μέχρι το 20% των κεφαλαίων που χορηγούνται σε κάθε σχέδιο κινητικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της εξερχόμενης κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στις χώρες του προγράμματος σε οποιαδήποτε χώρα εταίρο για τις περιοχές 1-14.

Ποιοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οποιοδήποτε τριτοβάθμιο ίδρυμα είναι πιστοποιημένο με το Χάρτη  Κινητικότητας Erasmus, Erasmus Charter , και βρίσκεται σε Χώρα του Προγράμματος μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση.

Μία Κοινοπραξία Κινητικότητας ( Consortium)  με διαπίστευση, μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση. Σε αυτή την περίπτωση, ένας οργανισμός αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή της κοινοπραξίας. Ο συντονιστής θα μπορούσε να είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να έχει και το ρόλο του ιδρύματος αποστολής. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να είναι ένας οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να έχει μόνο το ρόλο του συντονιστή της κοινοπραξίας αλλά όχι του ιδρύματος αποστολής.

Οι φοιτητές ή οι νέοι απόφοιτοι και τα μέλη του προσωπικού των ιδρυμάτων δεν μπορούν να υποβάλουν  το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το ίδρυμα τους και συγκεκριμένα με το Γραφείο Erasmus του ιδρύματος τους για να πληροφορηθούν για τις ανοικτές προσκλήσεις και τη διαδικασία συμμετοχής.

Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής σε συνεργασία με τους δικαιούχους φοιτητές και προσωπικό θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει για τις δραστηριότητες και περιεχόμενο της κινητικότητας  στο έντυπο «συμφωνία κινητικότητας», πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. Η Συμφωνία Κινητικότητας καθορίζει τους στόχους των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την περίοδο μάθησης στο εξωτερικό, και προσδιορίζει και τη διαδικασία αναγνώρισης.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταξύ του οργανισμού αποστολής ( τριτοβάθμιο ίδρυμα) και του συμμετέχοντα ( δικαιούχου) καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Όταν η δραστηριότητα είναι μεταξύ δύο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κινητικότητα φοιτητών για σπουδές συμπεριλαμβανομένης και της μεικτής κινητικότητας, και κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία) τα ιδρύματα θα πρέπει να μεριμνούν για την υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας ( Inter- Institutional Agreement) η οποία θα πρέπει να δρομολογείται και συνυπογράφεται πριν την έναρξή της κινητικότητας.

Συμμετέχοντες οργανισμοί κατά την υποβολή αίτησης και κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου κινητικότητας

Κατά την υποβολή της αίτησής, ο αιτών οργανισμός στο έντυπο αίτησης είναι ένας, είτε πρόκειται για ένα ΑΕΙ, είτε για τον συντονιστή της κοινοπραξίας. Ο αιτών οργανισμός, βρίσκεται πάντοτε σε χώρα του προγράμματος.

Κατά την υλοποίηση του έργου κινητικότητας, χρειάζονται τουλάχιστον δύο οργανισμοί ( ένας οργανισμός αποστολής και ένας οργανισμός υποδοχής) από διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Για τα μεικτά εντατικά προγράμματα πέραν του αιτούντος οργανισμού χρειάζονται τουλάχιστον άλλα δύο τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα , από δύο άλλες χώρες του προγράμματος.

Χάρτης Κινητικότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Υπογράφοντας τον Χάρτη Erasmus τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεσμεύονται να παρέχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής υποστήριξης και προετοιμασίας πριν και / ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του νέου προγράμματος, οι αρχές του χάρτη ενισχύθηκαν. Μεταξύ άλλων, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεσμεύονται για την αυτόματη αναγνώριση των αποτελεσμάτων που αποπερατωθήκαν με επιτυχία στο εξωτερικό όπως αυτά συμφωνούνται πριν την αναχώρηση των δικαιούχων στο έντυπο μάθησης (learning/training agreement) και επιβεβαιώνονται από την αναλυτική βαθμολογία ή το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και πίστωσης μονάδων (ects). Ο χάρτης περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση για την εφαρμογή όπου είναι δυνατόν βιώσιμων πρακτικών καθώς και την εφαρμογή της ψηφιακής διαχείρισης της κινητικότητας σύμφωνα με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Φοιτητή ( European Student Card)

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Χάρτη Erasmus τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να επιλέγουν τους μελλοντικούς δικαιούχους τους με τρόπο δίκαιο, διαφανή, και τεκμηριωμένο. Επιπλέον, δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες θα πρέπει να διασφαλίζονται σε όλα τα στάδια της κινητικότητας και θα πρέπει η διαδικασία υποβολής παραπόνου να είναι σαφής για τους δικαιούχους.

Ο Χάρτης κινητικότητας Erasmus υποστηρίζεται από το συμπληρωματικό έντυπο Guidelines το οποίο θα πρέπει να συμβουλεύονται διεξοδικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα όλες τις ενέργειες που απαιτεί η διαπίστευση.

Αν και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους δεν φέρουν Χάρτη Κινητικότητας Erasmus ,  εντούτοις θα πρέπει να σέβονται  τις αρχές τους. Επομένως, η διασφάλιση της ποιότητας και του σεβασμού των βασικών αρχών του Χάρτη Erasmus πραγματοποιείται με την υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας ( Inter- Institutional Agreement).

Μία φορά τον χρόνο ανοίγεται πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόκτηση του ECHE. Το ECHE απονέμεται για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος μέχρι το τέλος του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απέκτησαν τον Χάρτη κατά την πρόσκληση 2021 δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για απόκτηση του ECHE;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και παραλαμβάνονται και αξιολογούνται από τον Εκτελεστικό Φορέα στις Βρυξέλλες. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία και τα έντυπα μπορείτε να λάβετε από τον τομέα υποστήριξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τηλ: 22448891

Υποβολή Αίτησης

Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησής τους, για έργα που ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

 • Ένα ΑΕΙ μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιχορηγήσεις στην Εθνική του Υπηρεσία μέσω δύο διαφορετικών καναλιών:
 • Είτε μεμονωμένα ως το αιτών ίδρυμα, είτε μέσω μιας κοινοπραξίας της οποίας μπορεί να είναι είτε το ίδρυμα συντονιστής είτε μέλος αυτής.

Ένα ΑΕΙ μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά σε κάθε πρόσκληση για κινητικότητα, είτε ως  το αιτών ίδρυμα,  ή και ως το ίδρυμα συντονιστής μιας δεδομένης κοινοπραξίας.

Ωστόσο, ένα ίδρυμα μπορεί να είναι μέλος πολλών διαφορετικών κοινοπραξιών κινητικότητας ταυτόχρονα. Παρ’ ολ’ αυτά, το ίδρυμα παραμένει υπεύθυνο για την αποτροπή της διπλής χρηματοδότησης ενός συμμετέχοντα όταν τα δύο κανάλια συμμετοχής χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

Το σχέδιο κινητικότητας θα πρέπει να εφαρμόσει την πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή κάρτα σπουδαστών για να διευκολύνει την ηλεκτρονική διαχείριση του κύκλου κινητικότητας και άλλων πιο φιλικών προς το περιβάλλον προσεγγίσεων καθώς και της χωρίς αποκλεισμούς  κινητικότητας  σύμφωνα με τον Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ECHE) και τις οδηγίες αυτού (Οδηγίες ECHE).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Σχεδίων

Ποιοτική αξιολόγηση δεν προκύπτει, καθότι η ποιότητα έχει αξιολογηθεί στο στάδιο της αίτησης και διαπίστευσης με το Χάρτη Erasmus ή κατά την διαπίστευση της κοινοπραξίας κινητικότητας. Κάθε επιλέξιμη αίτηση (αφού πρώτα περάσει από τον έλεγχο επιλεξιμότητας της Εθνικής Υπηρεσίας) θα λάβει χρηματοδότηση.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που χορηγείται εξαρτάται από έναν αριθμό στοιχείων:

 • τον αριθμό κινητικοτήτων που ζητήθηκαν
 • την απορρόφηση του αιτούντος οργανισμού όσον αφορά τον αριθμό κινητικοτήτων σε προηγούμενα σχέδια
 • την ποιότητα στην υλοποίηση δραστηριοτήτων και τη χρηστή οικονομική διαχείριση, σε περίπτωση που ο αιτών έχει λάβει παρόμοια επιχορήγηση τα προηγούμενα έτη

Θα ληφθεί υπόψη  και ο εθνικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τη δράση της κινητικότητας.

Χρηματοδότηση

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

 • Οργανωτικά έξοδα
 • Έξοδα διαβίωσης
 • Ταξιδιωτικά έξοδα
 • Υποστήριξη για ειδικές ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες
 • Exceptional cost
 • Τop ups για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (fewer opportunities)  και για τοποθέτηση φοιτητών/νέων αποφοίτων

Συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε όλες του τις δραστηριότητες.

Η συμμετοχή τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού με αναπηρία σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος ενθαρρύνεται με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από τη στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες, παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως τα έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης κλπ.

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση  για αυτό το κονδύλι στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης μέσω της συνήθους διαδικασίας υποβολής αίτησης για σχέδιο κινητικότητας, προσθέτοντας αυτό το κεφάλαιο κόστους στην αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ιδιαίτερες ανάγκες, θα πρέπει να απευθύνονται με αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Erasmus των Ιδρυμάτων τους.

Τα άτομα που θα εξασφαλίσουν τέτοια πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ποσά αυτά διατίθενται στη βάση πραγματικού κόστους, επομένως με την επιστροφή τους θα πρέπει να υποβάλουν στο ίδρυμά τους όλα τα αποδεικτικά για τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν. Με βάση το τελικό επιλέξιμο ποσό που θα εγκριθεί από το ίδρυμα στη βάση των αποδεικτικών που θα υποβληθούν θα καθοριστεί και το τελικό ποσό της χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, φοιτητές και απόφοιτοι με λιγότερες ευκαιρίες θεωρούνται άτομα:

– με σωματικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες

– με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας

– με χαμηλό κοινωνικo-οικονομικό υπόβαθρο

– με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο

– φοιτητές/απόφοιτοι πολιτικοί πρόσφυγες

– που είναι παιδιά μονογονειακών ή πολύτεκνων οικογενειών χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου

– που είναι γονείς οι ίδιοι και ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο

– που προέρχονται από αγροτικές, υποβαθμισμένες, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές

– που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες (πχ.με γονείς ναρκομανείς, που παρακολουθούνται από το Γραφείο Ευημερίας κτλ)

– φοιτητές/απόφοιτοι με Μαθησιακές Δυσκολίες (πχ. η Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσπραξία κτλ)

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσκληση 2022

Γενική Παρουσίαση Πρόσκλησης (Παρουσίαση και Βίντεο), Παρουσίαση Δράσης και Βίντεο

Παραδείγματα καλής πρακτικής

 • Projects Results Platform
 • Ετήσιο Βιβλιαράκι ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και Δείγματα Καλής Πρακτικής τα οποία βρίσκονται στις Εκδόσεις

Επικοινωνία

Σταυρούλα Αντωνίου
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης
[email protected]
Τηλ: 22448891

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στον κατάλογο επαφών του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για να λαμβάνετε την πιο πρόσφατη ενημέρωσή μας και υπενθυμίσεις, καθώς επίσης και να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Άλλα Σχέδια