Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους οργανισμούς για υποβολή αιτήσεων Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2023 (Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Μαρτίου, 2023)

Οι κυπριακοί οργανισμοί που σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση για Σχέδιο Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2023 και προτίθενται να εντάξουν στην Κοινοπραξία τους Ούγγρικο Ίδρυμα/Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης προτού υποβάλουν την αίτησή τους και αρκετά πριν από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία.